Wiadomości

stat

Będzie dyskusja o planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu węzła drogowego Chwarzno-Wiczlino

Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni.
Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni. materiały prasowe

Do 24 października w gdyńskim Infoboxie wyłożony jest do publicznego wglądu projekt planu miejscowego dla okolic węzła drogowego Chwarzno. Plan przewiduje zmianę typu węzła drogowego, dzięki czemu będzie można poświęcić na niego mniej miejsca.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno obejmuje obszar o powierzchni 73,24 ha, którego granice obejmują rejon węzła zespolonego Trasa Kwiatkowskiego - Obwodowa Trójmiasta - Chwarzno wraz z odcinkiem ul. Chwarznieńskiej, z terenami bezpośrednio przylegającymi do węzła Chwarzno, oraz terenami położonymi pomiędzy Obwodnicą Trójmiasta i ul. Chwarznieńską a ulicą Apollina zobacz na mapie Gdyni. Do prac nad tym planem przystąpiono na podstawie uchwały z maja 2015 r.

Na części obszaru objętego sporządzanym planem obowiązują ustalenia planu dla części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno. Obowiązujący plan zakłada rozbudowę węzła drogowego Chwarzno z wykorzystaniem pod tą inwestycję rozległych terenów prywatnych oraz leśnych. Wynikało to z wymogów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która na etapie uzgadniania planu obowiązującego zaleciła realizację węzła drogowego typu "koniczyna".

Zmiana klasy technicznej nowego przebiegu ul. Chwarznieńskiej, z głównej na zbiorczą, uzasadnia zastosowanie węzła typu "harfa", co pozwala na znaczne ograniczenie powierzchni terenu rezerwowanego dotąd pod komunikację.

Wykładany do wglądu projekt planu przewiduje weryfikację obowiązującego planu, w szczególności w zakresie rozwiązań dotyczących węzła drogowego i jego bezpośredniego sąsiedztwie oraz ustala zasady zabudowy i zagospodarowania na terenach dotąd nieobjętych planem - na terenach zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, położonej pomiędzy Obwodnicą Trójmiasta a ul. Apollina. zobacz na mapie Gdyni

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie odbędzie się w stołówce Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Jowisza 60 zobacz na mapie Gdyni 11 października o godz. 17.

***

Z projektem planów można zapoznać się w gdyńskim Infoboxie jak również w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 16 Jest on dostępny także na stronie internetowej Miasta Gdyni.

Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno i o możliwości zapoznania się (w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu) z treścią prognozy oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Należy kierować je do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2017 r.

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.
Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (69)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.