Wiadomości

stat

Gdańsk. Nowe plany miejscowe - Brzeźno, Oliwa, Sobieszewo i Stogi

Najnowszy artukuł na ten temat

Kontrowersje wokół zabudowy pasa nadmorskiego w Brzeźnie

Sprawdź, gdzie dokładnie znajdują się miejsca ujęte w planach

Lokalizacja terenów, dla których miasto Gdańsk opracowuje wyłożone do publicznego wglądu plany miejscowe.

W Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do 30 października do publicznego wglądu wyłożone są Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów dzielnic: Brzeźno, Oliwa, Sobieszewo i Stogi. Odbędą się także dyskusje publiczne na temat każdego z planów. Termin zgłaszania ewentualnych uwag upływa 13 listopada.Czy skorzystałe(a)ś kiedyś z możliwości wglądu w plan miejscowy w czasie wyłożenia?

tak, wielokrotnie 14%
tak, ale tylko raz 10%
nie, ale chętnie skorzystam 45%
nie, w ogóle mnie to nie interesuje 31%
zakończona Łącznie głosów: 306
Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24. Do wglądu są też udostępnione prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektu planu są dostępne na stronie brg.gda.pl.

Brzeźno, okolice skrzyżowania al. Płażyńskiego i ul. KochanowskiegoBrzeźno, teren objęty nowym planem w rejonie al. Płażyńskiego i ul. Kochanowskiego.
Brzeźno, teren objęty nowym planem w rejonie al. Płażyńskiego i ul. Kochanowskiego. mat. pras.

Miasto przystąpiło do planu w czerwcu 2018 r., do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy. Rejony te w większości są niezagospodarowane. W południowo-wschodnim krańcu mieści się obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków (wieża ciśnień). Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie zapisów, które pozwolą na zwiększenie możliwości inwestycyjnych terenów gminnych - przewidziane jest przeznaczenie tego terenu pod produkcję i usługi. Wprowadzenie nowych ustaleń pozwoli również na włączenie do obszarów inwestycyjnych terenów, które dotychczas były zarezerwowane na drogi, oraz weryfikację ustaleń dla strefy produkcyjno-usługowej.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 8 października o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Oliwa, rejon ul. Pomorskiej 68Oliwa, teren objęty nowym planem w rejonie ul. Pomorskiej 68.
Oliwa, teren objęty nowym planem w rejonie ul. Pomorskiej 68. mat. pras.

Miasto Gdańsk przystąpiło do pracy nad tym planem w maju 2018 r. Do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy. W granicach obszaru objętego projektem planu znajduje się dawna siedziba Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz fragment Potoku Oliwskiego z towarzyszącą mu zielenią. Teren ten charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi i znajduje się w granicach dwóch obszarów objętych ścisłą ochroną konserwatorską: układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego oraz zespołu rezydencjonalnego dawnego Dworu Przymorze z jego reliktami (piwnicami średniowiecznymi).

Celem sporządzenia planu jest poszerzenie możliwości inwestycyjnych, zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz - dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na terenie do tej pory przeznaczonym na usługi oraz niewielka zmiana jej parametrów. Zaproponowane zmiany zostały wstępnie zaakceptowane przez pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Teren objęty zmianą planu należy do dewelopera Doraco, który w tym miejscu chciałby zbudować apartamenty. W związku z tym do Biura Rozwoju Gdańska we wrześniu ubiegłego roku wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji na podstawie tzw. ustawy lex deweloper.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 15 października o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Sobieszewo, rejon ulic Nadwiślańskiej i JodowejSobieszewo, teren objety nowym planem w rejonie ulic Jodowej i Nadwiślańskiej.
Sobieszewo, teren objety nowym planem w rejonie ulic Jodowej i Nadwiślańskiej. mat. pras.

Miasto Gdańsk do opracowania planu przystąpiło uchwałą z marca 2018 r., do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy. Obecnie teren, którego dotyczy projekt planu, jest niezagospodarowany i wykorzystywany jako trawiaste boisko sportowe oraz nieurządzony parking. Celem sporządzenia opracowania jest wprowadzenie zapisów zwiększających potencjał inwestycyjny terenu, który w planie obowiązującym jest przeznaczony pod zieleń urządzoną i wyłączony z możliwości zabudowy. Planowana jest zmiana przeznaczenia terenu pod funkcję mieszkaniowo-usługową. Wprowadzenie nowej zabudowy pozwoli na wykształcenie części pierzei ul. Nadwiślańskiej oraz umożliwi domknięcie zabudową narożnika kwartału ulic Nadwiślańskiej, Jodowej i Tęczowej.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 15 października o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Stogi, rejon kąpieliska morskiego Stogi IIStogi, teren objęty nowym planem w rejonie kąpieliska morskiego Stogi II.
Stogi, teren objęty nowym planem w rejonie kąpieliska morskiego Stogi II. mat. pras.

Do prac nad planem miasto przystąpiło uchwałą z czerwca 2018 r., do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy. Obszar objęty projektem planu w większości zajmują wydmy i plaża - na zakończeniu ulicy Nowotnej. Na terenie tym znajdują się też tereny usługowe, z których prowadzą ciągi piesze na plażę. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju kąpieliska morskiego na Stogach w kierunku wschodnim. W planie zakłada się stworzenie warunków pozwalających na urządzenie i zagospodarowanie wejścia nr 25 na plażę, budowy np. toalet, natrysków oraz innej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Realizacja tych założeń będzie skutkować podniesieniem atrakcyjności plaży na Stogach, z poszanowaniem wartości przyrodniczych wydm i lasów nadmorskich.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 8 października o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Uwagi do 13 listopadaZgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do prezydent miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, do 13 listopada 2019 r. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opiniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku, opiniami regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2019 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej www.bip.brg.gda.pl.

Plany uchwalone i przystąpienia do opracowania nowych planówPod koniec września miasto Gdańsk uchwaliło trzy nowe plany, nad którymi trwały prace w ostatnich miesiącach. Dotyczą one dzielnic:


Na tej samej sesji Rady Miasta podjęto uchwały dotyczące rozpoczęcia prac nad nowymi planami miejscowymi dotyczącymi fragmentów dzielnic:

Opinie (71) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.