Gdańsk. Nowe plany miejscowe - Brzeźno, Oliwa, Sobieszewo i Stogi

Najnowszy artukuł na ten temat

Planowanie przestrzenne, nowe plany miejscowe. Podsumowanie 2020 r.

Sprawdź, gdzie dokładnie znajdują się miejsca ujęte w planach

Lokalizacja terenów, dla których miasto Gdańsk opracowuje wyłożone do publicznego wglądu plany miejscowe.

W Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do 30 października do publicznego wglądu wyłożone są Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów dzielnic: Brzeźno, Oliwa, Sobieszewo i Stogi. Odbędą się także dyskusje publiczne na temat każdego z planów. Termin zgłaszania ewentualnych uwag upływa 13 listopada.Czy skorzystałe(a)ś kiedyś z możliwości wglądu w plan miejscowy w czasie wyłożenia?

tak, wielokrotnie 14%
tak, ale tylko raz 10%
nie, ale chętnie skorzystam 45%
nie, w ogóle mnie to nie interesuje 31%
zakończona Łącznie głosów: 306
Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24. Do wglądu są też udostępnione prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektu planu są dostępne na stronie brg.gda.pl.

Brzeźno, okolice skrzyżowania al. Płażyńskiego i ul. KochanowskiegoBrzeźno, teren objęty nowym planem w rejonie al. Płażyńskiego i ul. Kochanowskiego.
Brzeźno, teren objęty nowym planem w rejonie al. Płażyńskiego i ul. Kochanowskiego. mat. pras.

Miasto przystąpiło do planu w czerwcu 2018 r., do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy. Rejony te w większości są niezagospodarowane. W południowo-wschodnim krańcu mieści się obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków (wieża ciśnień). Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie zapisów, które pozwolą na zwiększenie możliwości inwestycyjnych terenów gminnych - przewidziane jest przeznaczenie tego terenu pod produkcję i usługi. Wprowadzenie nowych ustaleń pozwoli również na włączenie do obszarów inwestycyjnych terenów, które dotychczas były zarezerwowane na drogi, oraz weryfikację ustaleń dla strefy produkcyjno-usługowej.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 8 października o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Oliwa, rejon ul. Pomorskiej 68Oliwa, teren objęty nowym planem w rejonie ul. Pomorskiej 68.
Oliwa, teren objęty nowym planem w rejonie ul. Pomorskiej 68. mat. pras.

Miasto Gdańsk przystąpiło do pracy nad tym planem w maju 2018 r. Do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy. W granicach obszaru objętego projektem planu znajduje się dawna siedziba Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz fragment Potoku Oliwskiego z towarzyszącą mu zielenią. Teren ten charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi i znajduje się w granicach dwóch obszarów objętych ścisłą ochroną konserwatorską: układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego oraz zespołu rezydencjonalnego dawnego Dworu Przymorze z jego reliktami (piwnicami średniowiecznymi).

Celem sporządzenia planu jest poszerzenie możliwości inwestycyjnych, zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz - dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na terenie do tej pory przeznaczonym na usługi oraz niewielka zmiana jej parametrów. Zaproponowane zmiany zostały wstępnie zaakceptowane przez pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Teren objęty zmianą planu należy do dewelopera Doraco, który w tym miejscu chciałby zbudować apartamenty. W związku z tym do Biura Rozwoju Gdańska we wrześniu ubiegłego roku wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji na podstawie tzw. ustawy lex deweloper.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 15 października o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Sobieszewo, rejon ulic Nadwiślańskiej i JodowejSobieszewo, teren objety nowym planem w rejonie ulic Jodowej i Nadwiślańskiej.
Sobieszewo, teren objety nowym planem w rejonie ulic Jodowej i Nadwiślańskiej. mat. pras.

Miasto Gdańsk do opracowania planu przystąpiło uchwałą z marca 2018 r., do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy. Obecnie teren, którego dotyczy projekt planu, jest niezagospodarowany i wykorzystywany jako trawiaste boisko sportowe oraz nieurządzony parking. Celem sporządzenia opracowania jest wprowadzenie zapisów zwiększających potencjał inwestycyjny terenu, który w planie obowiązującym jest przeznaczony pod zieleń urządzoną i wyłączony z możliwości zabudowy. Planowana jest zmiana przeznaczenia terenu pod funkcję mieszkaniowo-usługową. Wprowadzenie nowej zabudowy pozwoli na wykształcenie części pierzei ul. Nadwiślańskiej oraz umożliwi domknięcie zabudową narożnika kwartału ulic Nadwiślańskiej, Jodowej i Tęczowej.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 15 października o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Stogi, rejon kąpieliska morskiego Stogi IIStogi, teren objęty nowym planem w rejonie kąpieliska morskiego Stogi II.
Stogi, teren objęty nowym planem w rejonie kąpieliska morskiego Stogi II. mat. pras.

Do prac nad planem miasto przystąpiło uchwałą z czerwca 2018 r., do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy. Obszar objęty projektem planu w większości zajmują wydmy i plaża - na zakończeniu ulicy Nowotnej. Na terenie tym znajdują się też tereny usługowe, z których prowadzą ciągi piesze na plażę. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju kąpieliska morskiego na Stogach w kierunku wschodnim. W planie zakłada się stworzenie warunków pozwalających na urządzenie i zagospodarowanie wejścia nr 25 na plażę, budowy np. toalet, natrysków oraz innej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Realizacja tych założeń będzie skutkować podniesieniem atrakcyjności plaży na Stogach, z poszanowaniem wartości przyrodniczych wydm i lasów nadmorskich.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 8 października o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Uwagi do 13 listopadaZgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do prezydent miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, do 13 listopada 2019 r. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opiniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku, opiniami regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2019 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej www.bip.brg.gda.pl.

Plany uchwalone i przystąpienia do opracowania nowych planówPod koniec września miasto Gdańsk uchwaliło trzy nowe plany, nad którymi trwały prace w ostatnich miesiącach. Dotyczą one dzielnic:


Na tej samej sesji Rady Miasta podjęto uchwały dotyczące rozpoczęcia prac nad nowymi planami miejscowymi dotyczącymi fragmentów dzielnic:

Opinie (71) 2 zablokowane

 • Czy to nie moze byc jakos dograne dlugofalowo? (1)

  Inaczej w miescie powstaje chaos urbanistyczny. Nie ma planu na potrzebna infrastrukture bo wlodarze o to nie dbają. Byle wyprzedac grunty i zero myslenia do przodu.

  • 41 10

  • Dlatego trzeba zmienić władze. Są Nieudolnie!!! I nie chodzi tu o żadną przynależność partyjną. Po prostu są mega słabi.

   • 3 3

 • W żadnym z tych planów nie ma niczego kontrowersyjnego. (7)

  Uważam, że długofalowo miasto powinno stawiać na zagęszczanie zabudowy mieszkaniowej na dolnym tarasie. Porządany byłby też rozwój TBS'ów w atrakcyjnych lokalizacjach.

  Duży potencjał mają tereny obecnie wykorzystywane przez ogórdki działkowe.

  • 34 79

  • W jakim sensie potencjał? I jakie ogórdki?

   Chcesz zabrać starszym ludziom tereny do rekracji? Tereny zielone w miescie sa wiele bardziej ważne niz na wsi. I to trzeba szanować. Jak się chce żyć w dobrych warunkach.

   • 36 20

  • Tereny ogrodów działkowych są zarezerwowane na Nową Kościuszki i Nową Gdańską.Plany budowy są po 2030 roku. (1)

   • 17 3

   • ogródków działkowych już nie ma. Same nielegalne osiedla.

    • 6 0

  • TBS jednak na tansxych terenach

   Powinno powstawać

   • 23 6

  • tej, malwa, nie popisuj się popowcu

   • 1 6

  • ogrodki dzialkowe to tzw korytarze powietrzne i nie powinno sie ich zastepowac na rzecz zabudowy

   ale to trzeba wiedziec, niz pisac jak sie co komu wydaje :) ;p

   • 8 6

  • A kogo obchodzi, co uważasz?

   • 3 3

 • Chciałem tylko napomknąć, zgodnie z obecnym nurtem wypowiadania się, że ...

  nie mam zdania w sprawie ww. planów zagospodarowania

  • 22 5

 • Powinno sie sprzedać tereny UM.

  I tam zacząć rozwijać miasto.

  • 37 10

 • On (2)

  Zabetonujmy wszystko.

  • 35 14

  • Jestem za. Zacznijmy od urzędników UM.

   • 9 3

  • n ajlepiejurząd

   • 1 2

 • Pomorska (1)

  Widzę że miasto -developer działa cały czas...

  • 61 9

  • prawidłowo, trzeba się rozwijać

   mieszkańców przybywa, muszą gdzieś mieszkać

   • 6 15

 • inwestycja na Pomorskiej oparta o Lex Deweloper (5)

  A więc jednak pisiorskie macki zmian zaczęły sięgać Gdańska

  • 33 35

  • Pis zarządza miastem .Ty też chyba jesteś od tych z Tczewa o których mówił Neumann

   • 17 5

  • No tak, bo Gdańsk zawsze tak mocno przeciwstawiał sie

   deweloperce....

   • 19 3

  • Czytaj ze zrozumieniem

   POprawnie.

   • 5 5

  • MZ

   co ty pieprzysz to robota powskich radnych dobry teren deweloper bierze i potrafi się odwdzieczyc

   • 1 3

  • Nie pisiorkie a adamowicz śp. pozwolenia sprzedał.

   • 3 2

 • (5)

  Wow! Super,że na stogach tak się rozwija/rozwinie. Jeśli idą na wschód to powinien być tam jakiś deptak łąćzący obecną infrastrukturę z nowo budowaną.

  • 15 5

  • (1)

   Tak, jak tam wejdziemy to wszystko zrobimy wg twojej mniemanologii. POdziwiał nas będziesz i z tyłu i z przodu, i ze wschodu i z zachodu i ze środka.

   • 3 6

   • Ha

    A do plaży nie dotrzesz bo zrobią "luksusowe" osiedla :D

    • 0 4

  • Zobaczycie Panstwo, (2)

   Jesli chca sie rozwijac z plaza na wschod, to oznacza to, ze beda rozbudowywac port kosztem obecnej plazy - jej czesci zachodniej.

   • 5 1

   • (1)

    No i ja tak też myślę.Nie podoba mi się to.

    • 1 3

    • też tak myślę, ale mi się podoba

     • 1 0

 • tam tylko patrzeć kontenerowców

  płynących przekopem do Elbląga, no i masowców w ruskim węglem

  • 16 18

 • Pomorska 68 i Oliwa. To jakiś żart Urzędu Miejskiego. (3)

  Nie wiedziałem że Osiedle Tysiąclecia to jeszcze Oliwa. Może czas poznać mapkę z oznaczeniem dzielnic.

  • 30 6

  • (1)

   Tereny Przymorza i Zaspy podlegały kiedyś Oliwie. Jeszcze po wojnie mieszkańcy Małego Przymorza twierdzili, że mieszkają w Oliwie.

   • 9 1

   • podlegały, czas przeszły

    • 5 2

  • oliwa

   Tak to oliwa jako dzielnica a dzielnice dziela się na osiedla Zabianka to tez Oliwa

   • 1 3

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Świat opowiadany
Świat opowiadany
warsztaty
g. 10:00 - 10:45
Gdańsk, Kącik Montessori
Open House Gdańsk 2021 - Nowy Port
Open House Gdańsk 2021 - Nowy Port
wykład , spotkanie
kwi 24-25
sobota - niedziela, g. 10:00
Gdańsk
Salon Mieszkaniowy - Nowy Termin
Salon Mieszkaniowy - Nowy Termin
targi
maj 15-16
sobota - niedziela
Gdynia, Gdynia Arena

Ogłoszenia

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
21700 zł/m2
Gdynia Orłowo
15900 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
14600 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
14250 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
14050 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
14250 zł/m2
Gdańsk Brzeźno
13250 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
11650 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
10200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
9650 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane