Wiadomości

stat

Gdańsk. Nowe plany miejscowe - Oliwa i Matarnia

Najnowszy artukuł na ten temat

Kontrowersje wokół zabudowy pasa nadmorskiego w Brzeźnie

Lokalizacja terenów dla których Miasto Gdańsk opracowuje wyłożone do publicznego wglądu plany miejscowe.

Do 30 września w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są projekty nowych planów miejscowych dla fragmentów dzielnic Oliwa Górna oraz Matarnia. Odbędzie się publiczna dyskusja nad nimi, można też zgłaszać swoje uwagi.Ile twoim zdaniem średnio może trwać uchwalanie nowego planu miejscowego?

około roku 30%
rok - dwa lata 14%
dwa - trzy lata 10%
kilka lat 19%
to zależy od przypadku 27%
zakończona Łącznie głosów: 272
Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są też udostępnione prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektu planu są dostępne na stronie brg.gda.pl.

Matarnia-Rębiechowo, okolice ulicy FirogaMatarnia. Teren objęty nowym planem u zbiegu ul. Słowackiego i Radarowej.
Matarnia. Teren objęty nowym planem u zbiegu ul. Słowackiego i Radarowej. materiały prasowe
Do sporządzenia planu przystąpiono na podstawie uchwały z października 2018 roku. Do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy.

Projekt planu Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej obejmuje obszar, na którym znajdują się: centrum badawczo-rozwojowe z parkingami, hotel i budynki mieszkalne.

Pozostała część terenu jest niezagospodarowana, w jego granicach mieści się też odcinek nieczynnej linii kolejowej Kokoszki-Osowa. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju dzielnicy biznesowej Airport City wraz z tzw. Doliną Krzemową, a także uregulowanie kwestii planistycznych w rejonie skrzyżowania ulic Słowackiego i Radarowej.

Teren w większości jest przeznaczony pod funkcję produkcyjno-usługową. W projekcie planu parametry urbanistyczne nowej zabudowy podwyższono w stosunku do planu obowiązującego. Nowe obiekty, które powstaną dzięki tym ustaleniom, uzupełnią zabudowę centrum badawczo-rozwojowego. Zwiększenie intensywności zabudowy umożliwi też rozbudowę hotelu.

Wschodni fragment terenu włączono do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie jako ciąg łączący OSTAB, jednocześnie wyznaczając na terenie nieczynnej linii kolejowej przestrzeń publiczną w formie ciągu pieszo-rowerowego. Dla ciągu łączącego OSTAB ustalono wielopiętrową zieleń oraz możliwość usytuowania małej architektury i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Wyznaczono też zieleń do utrzymania lub wprowadzenia, pełniącą funkcje rekreacyjną i retencyjną.

Ten teren jest już w większości zagospodarowany i wyposażony w małą architekturę, a także w dwa oczka wodne. Na obszarze objętym planem powierzchnia biologicznie czynna wyniesie około 1,7 ha. W projekcie planu dopuszczono możliwość realizacji przekroczeń przez rów odwadniający ciągami pieszo-jezdnymi i ulicami wewnętrznymi, co ułatwi komunikację na terenie ośrodka badawczego. Wprowadzono też współczynnik spływu określający maksymalne natężenie odpływu wód opadowych. Ma to na celu odciążenie systemu odwadniającego i nawadnianie terenów zieleni.

Zalecono sposób zagospodarowania niezanieczyszczonych wód opadowych poprzez: obniżenie terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych i drenaży.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 3 września o godzinie 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i KaszubskiejOliwa. Teren objęty nowym planem pomiędzy SP 35 a Szkołą Specjalną.
Oliwa. Teren objęty nowym planem pomiędzy SP 35 a Szkołą Specjalną. materiały prasowe
Do sporządzenia planu przystąpiono uchwałą z września 2018 roku. Projekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu po raz pierwszy.

W granicach planu, w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej znajdują się dwie placówki oświatowe: Zespół Szkół Specjalnych nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 35. W centralnej części mieści się utwardzony plac (wykorzystywany jako parking) oraz fragment ul. Wąsowicza.

Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia budowy żłobka i rozbudowy infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 35.
W projekcie planu ustalono głównie funkcje użyteczności publicznej o charakterze społecznym: oświaty, nauki, kultury, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i opieki nad dziećmi do lat 3 (na terenie, gdzie mieści się Zespół Szkół Specjalnych nr 2 - dodatkowo funkcję zamieszkania zbiorowego). Umożliwiono tym samym realizację publicznego i prywatnego przedszkola i żłobka.

Na terenie, gdzie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 35, zwiększono parametry zabudowy oraz zmieniono wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, co pozwoli na ewentualną rozbudowę budynku szkoły lub sali gimnastycznej i uzupełnienie infrastruktury sportowej np. o boisko. Zewnętrzna infrastruktura sportowa będzie mogła w przyszłości służyć zarówno uczniom, jak i mieszkańcom dzielnicy.

Na terenach usługowych ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zachowując układ budynków wzdłuż ulic. Budynek, w którym mieści się Zespół Szkół Specjalnych nr 2 (przy ul. Wita Stwosza 23) objęto ochroną ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Ochronie podlega jego bryła, detal architektoniczny, materiał elewacyjny, stolarka okienna i drzwiowa.

Ponadto w projekcie planu wprowadzono maksymalną ochronę istniejącej zieleni poprzez ustalenie: zieleni do utrzymania lub wprowadzenia, zachowania cennego drzewostanu (z zagospodarowaniem zapewniającym naturalną wegetację) oraz szpalerów drzew do utrzymania i uzupełnienia. Dodatkowo wprowadzono szpalery drzew oraz ciąg łączący Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie, stanowiący kontynuację ciągu biegnącego wzdłuż ulicy Wita Stwosza. W graniach objętych planem powierzchnia biologicznie czynna wyniesie około 0,2 ha.

Na całym obszarze wprowadzono odpowiednie współczynniki spływu określające maksymalne natężenie odpływu wód opadowych. Te zapisy mają na celu odciążenie systemu odwadniającego i nawadnianie terenów zieleni. Zalecono sposób zagospodarowania niezanieczyszczonych wód opadowych poprzez: obniżenie terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych i drenaży.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 3 września o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydent Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 14 października 2019 r. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2019 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Opinie (83) 7 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.