Gdańsk. Nowe plany miejscowe - Oliwa i Matarnia

Najnowszy artukuł na ten temat

Planowanie przestrzenne, nowe plany miejscowe. Podsumowanie 2020 r.

Lokalizacja terenów dla których Miasto Gdańsk opracowuje wyłożone do publicznego wglądu plany miejscowe.

Do 30 września w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są projekty nowych planów miejscowych dla fragmentów dzielnic Oliwa Górna oraz Matarnia. Odbędzie się publiczna dyskusja nad nimi, można też zgłaszać swoje uwagi.Ile twoim zdaniem średnio może trwać uchwalanie nowego planu miejscowego?

około roku 30%
rok - dwa lata 14%
dwa - trzy lata 10%
kilka lat 19%
to zależy od przypadku 27%
zakończona Łącznie głosów: 272
Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są też udostępnione prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektu planu są dostępne na stronie brg.gda.pl.

Matarnia-Rębiechowo, okolice ulicy FirogaMatarnia. Teren objęty nowym planem u zbiegu ul. Słowackiego i Radarowej.
Matarnia. Teren objęty nowym planem u zbiegu ul. Słowackiego i Radarowej. materiały prasowe
Do sporządzenia planu przystąpiono na podstawie uchwały z października 2018 roku. Do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy.

Projekt planu Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej obejmuje obszar, na którym znajdują się: centrum badawczo-rozwojowe z parkingami, hotel i budynki mieszkalne.

Pozostała część terenu jest niezagospodarowana, w jego granicach mieści się też odcinek nieczynnej linii kolejowej Kokoszki-Osowa. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju dzielnicy biznesowej Airport City wraz z tzw. Doliną Krzemową, a także uregulowanie kwestii planistycznych w rejonie skrzyżowania ulic Słowackiego i Radarowej.

Teren w większości jest przeznaczony pod funkcję produkcyjno-usługową. W projekcie planu parametry urbanistyczne nowej zabudowy podwyższono w stosunku do planu obowiązującego. Nowe obiekty, które powstaną dzięki tym ustaleniom, uzupełnią zabudowę centrum badawczo-rozwojowego. Zwiększenie intensywności zabudowy umożliwi też rozbudowę hotelu.

Wschodni fragment terenu włączono do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie jako ciąg łączący OSTAB, jednocześnie wyznaczając na terenie nieczynnej linii kolejowej przestrzeń publiczną w formie ciągu pieszo-rowerowego. Dla ciągu łączącego OSTAB ustalono wielopiętrową zieleń oraz możliwość usytuowania małej architektury i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Wyznaczono też zieleń do utrzymania lub wprowadzenia, pełniącą funkcje rekreacyjną i retencyjną.

Ten teren jest już w większości zagospodarowany i wyposażony w małą architekturę, a także w dwa oczka wodne. Na obszarze objętym planem powierzchnia biologicznie czynna wyniesie około 1,7 ha. W projekcie planu dopuszczono możliwość realizacji przekroczeń przez rów odwadniający ciągami pieszo-jezdnymi i ulicami wewnętrznymi, co ułatwi komunikację na terenie ośrodka badawczego. Wprowadzono też współczynnik spływu określający maksymalne natężenie odpływu wód opadowych. Ma to na celu odciążenie systemu odwadniającego i nawadnianie terenów zieleni.

Zalecono sposób zagospodarowania niezanieczyszczonych wód opadowych poprzez: obniżenie terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych i drenaży.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 3 września o godzinie 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i KaszubskiejOliwa. Teren objęty nowym planem pomiędzy SP 35 a Szkołą Specjalną.
Oliwa. Teren objęty nowym planem pomiędzy SP 35 a Szkołą Specjalną. materiały prasowe
Do sporządzenia planu przystąpiono uchwałą z września 2018 roku. Projekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu po raz pierwszy.

W granicach planu, w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej znajdują się dwie placówki oświatowe: Zespół Szkół Specjalnych nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 35. W centralnej części mieści się utwardzony plac (wykorzystywany jako parking) oraz fragment ul. Wąsowicza.

Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia budowy żłobka i rozbudowy infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 35.
W projekcie planu ustalono głównie funkcje użyteczności publicznej o charakterze społecznym: oświaty, nauki, kultury, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i opieki nad dziećmi do lat 3 (na terenie, gdzie mieści się Zespół Szkół Specjalnych nr 2 - dodatkowo funkcję zamieszkania zbiorowego). Umożliwiono tym samym realizację publicznego i prywatnego przedszkola i żłobka.

Na terenie, gdzie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 35, zwiększono parametry zabudowy oraz zmieniono wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, co pozwoli na ewentualną rozbudowę budynku szkoły lub sali gimnastycznej i uzupełnienie infrastruktury sportowej np. o boisko. Zewnętrzna infrastruktura sportowa będzie mogła w przyszłości służyć zarówno uczniom, jak i mieszkańcom dzielnicy.

Na terenach usługowych ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zachowując układ budynków wzdłuż ulic. Budynek, w którym mieści się Zespół Szkół Specjalnych nr 2 (przy ul. Wita Stwosza 23) objęto ochroną ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Ochronie podlega jego bryła, detal architektoniczny, materiał elewacyjny, stolarka okienna i drzwiowa.

Ponadto w projekcie planu wprowadzono maksymalną ochronę istniejącej zieleni poprzez ustalenie: zieleni do utrzymania lub wprowadzenia, zachowania cennego drzewostanu (z zagospodarowaniem zapewniającym naturalną wegetację) oraz szpalerów drzew do utrzymania i uzupełnienia. Dodatkowo wprowadzono szpalery drzew oraz ciąg łączący Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie, stanowiący kontynuację ciągu biegnącego wzdłuż ulicy Wita Stwosza. W graniach objętych planem powierzchnia biologicznie czynna wyniesie około 0,2 ha.

Na całym obszarze wprowadzono odpowiednie współczynniki spływu określające maksymalne natężenie odpływu wód opadowych. Te zapisy mają na celu odciążenie systemu odwadniającego i nawadnianie terenów zieleni. Zalecono sposób zagospodarowania niezanieczyszczonych wód opadowych poprzez: obniżenie terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych i drenaży.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 3 września o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydent Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 14 października 2019 r. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2019 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Opinie (83) 7 zablokowanych

 • zero parków czy skwerów, nowe osiedla i beton (10)

  • 101 28

  • Marudzenie dla zasady (2)

   Czy naprawdę chciałbyś skwer czy park w cieniu wieżowców? Albo przy słowackiego w drodze na lotnisko?

   • 16 13

   • oczywiście, że skwery i parki w cieniu wieżowców, a w czym problem? (1)

    tylko planista musiałby ciut przemyśleć i podjąć decyzję nie po najmniejszej linii oporu.

    • 10 5

    • fajnie, to kiedy wylozsyz 10mln na dzialke i budowe parku?

     • 0 5

  • To kup ten teren o zrób na nim ogólnodostępny park

   Nic nie stoi na przeszkodzie

   • 4 6

  • w nowym Gdańsku zieleń jest passe :) (3)

   Gdy porówna się starą część Gdańska (Wrzeszcz, Stara Oliwa) wybudowaną przez Niemca z nową (Zaspa, Przymorze, Morena) wybudowaną przez Polaka, nasuwa się pewna smutna refleksja. Otóż Polak czego się nie dotknie to spier..li. Coś takiego jak balans między zabudową a terenami zielonymi w polskim myśleniu w ogóle nie funkcjonuje... jest tylko wszechobecny beton i ostatnio szkło. Nie powinien więc dziwić fakt, iż starym Niemcom łza się kręci w oku gdy patrzą jak zmienia się miasto, które kiedyś było niemiecką chlubą. Ot taka męcząca "nowoczesność" w polskim wydaniu...

   • 9 4

   • Czytałeś w ogóle? Gdybyś czytał, to byś OSTAB zauważył

    Czytałeś w ogóle? Gdybyś czytał, to byś OSTAB zauważył

    • 0 5

   • Za Niemca lasy były tylko użytkowe, a widoczne dziś z dołu Gdańska i Sopotu nie istniały.

    • 1 0

   • (Zaspa, Przymorze, Morena i brak zieleni?!?!!

    STARY byłeś tam kiedykowiek??

    Czy tak pierr.. jak potłuczony bo tak trzeba? :D Wszystkie wymienione dzielnice mają baardzo dużo przestrzeni zielonych wewnątrz osiedli !! :D Jeżeli mówisz o żłym planowaniu to popatrz na Południe Gdańska i wszechobecny beton kolego...
    A co do tej "betonozy" to akurat w tym wypadku (oliwa) mówimy o zamianie asfaltowego placu (parkingu) na przedszkole... wiec o czym mowa?! raczej o pozotywnej zmianie ;)

    • 0 1

  • Chyba nie czytałeś nawet, gdzie ty tam osiedla widzisz? :D

   Chyba nie czytałeś nawet, gdzie ty tam osiedla widzisz? :D

   • 0 4

  • więcej betonu w Matarni czyli na górnym tarasie? gdzie macie rozum?

   • 1 0

 • Odnośnie "nieczynnej linii kolejowej" (6)

  "wyznaczając na terenie nieczynnej linii kolejowej przestrzeń publiczną w formie ciągu pieszo-rowerowego"??? Ta linia kolejowa jest używana, rzadko ale jest.

  • 31 21

  • Ta linia od kilku lat NIE jest używana.

   Jej trasa została przecięta torami PKMki (z tesztą nawet widać to na zdjąciu do artykułu).

   • 22 1

  • haha niby jak i gdzie? Jak nie jest połączona od czasu wybudowania PKM

   • 12 1

  • ta linia jest donikąd, tory są ucięte przy słowackiego (2)

   • 3 1

   • i uważasz, że słusznie? (1)

    że nie można jej wykorzystać.
    Nawet w postaci terenu komunikacyjnego?

    • 1 1

    • no będzie wykorzystana komunikacyjnie.... przez rowery i pieszych

     same tory tam są zbędne.

     • 3 1

  • podobnie jak inne tego typu linie, są szansą na lokalną komunikację

   Da się poskładać z tego kolej na górnym tarasie.
   Oczywiście, wymaga to kasy... i dobrej woli...
   Na żaden z tych czynników nie ma co w Gdańsku liczyć...

   • 5 0

 • wszystko pod deweloperów:( (4)

  • 82 19

  • a deweloperzey to dla kogo budują? (2)

   dla kosmitów?

   • 7 11

   • Budują dla zysku...

    Inne czynniki środowiskowe czy społeczne NIE mają żadnego znaczenia. Gdyby tylko kosmici chcieli kupić, nie było by żadnych problemów ze sprzedażą choćby byli skrajnie wrogo nastawieni względem rasy ludzkiej. Biznes jest biznes...

    • 11 3

   • dla warszawiaków na wynajem

    • 11 0

  • Biurowce i miejsca pracy ściągane z zagranicy to "pod deweloperów"?

   Biurowce i miejsca pracy ściągane z zagranicy to "pod deweloperów"?

   • 0 4

 • Jaki kraj (2)

  taka Dolina Krzemowa

  • 60 2

  • Jaki kraj tacy idioci

   • 1 3

  • jakie miasto taka dolina

   • 1 0

 • Chyba snie (6)

  Chyba pierwszy raz od wielu lat cos w Oliwie planuja NIE pod katem deweloperki.

  • 13 29

  • czyżby? (5)

   "na terenie, gdzie mieści się Zespół Szkół Specjalnych nr 2 - dodatkowo funkcję zamieszkania zbiorowego"

   • 14 3

   • Wiesz co się określa mianem zamieszkania zbiorowego? (4)

    Nie? Tak myślałem, sprawdź w przepisach.

    • 5 3

    • Macieju oświeć nas (nie umiem szukać w przepisach) (3)

     • 4 3

     • Bardzo proszę (2)

      Budynek zamieszkania zbiorowego zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności:
      hotel,
      motel,
      pensjonat,
      dom wypoczynkowy,
      dom wycieczkowy,
      schronisko młodzieżowe,
      schronisko,
      internat,
      dom studencki,
      budynek koszarowy,
      budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego,
      aresztu śledczego,
      zakładu poprawczego,
      schroniska dla nieletnich,
      a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności
      dom dziecka,
      dom rencistów

      • 6 1

      • hotel, motel... deweloperów też zadowoli. (1)

       • 12 3

       • Napisano w artykule, że chodzi o żłobek.

        • 0 1

 • (2)

  Biuro rozwoju gdańska - biuro kreatywnej polityki przestrzennej robi co chce niezależnie od zapisów studium i zgłaszanych uwag. Np. zamiana płata ostab - chronione tereny zielone na tereny przemysłowe - gdańsk chełm pszok.

  • 21 5

  • pracowala tam obecna prezydent (1)

   • 1 1

   • skąd wziąłeś tę informację?

    Pracowała w GARG, nie BRG

    • 1 1

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 2 dla deweloperów - można było się spodziewać !!!! (7)

  Właśnie dlatego nie przekształcono gimnazjum im. Hanzy na liceum tylko przeniesiono tam szkołę specjalną aby wreszcie można było przekazać deweloperom działeczkę przy Wita Stwosza. Czyli wszystko sprowadza się do tego, że zlikwidowano szkołę i budynek przekaże się deweloperowi. Sprawa tym ciekawsza, że już raz próbowano to zrobić, ale opór społeczny na to nie pozwolił.
  Aż się komentować nie chce.

  • 58 11

  • Ale widać jednak dałes radę wstawić komentarz, mocarzu ;-)

   • 6 16

  • to nie komentuj

   • 1 13

  • Urzedasy w Gdańsku są najwiekszymi szkodnikami w miescie ZDIZ oraz inne

   Są za to wiernymi wyborcami obecnej władzy w mieście dlatego są bezkarni nietykalni

   • 10 0

  • I bardzo dobrze (3)

   Liceum akurat w tym miejscu jest potrzebne jak.....
   Po drugie i tak w szkołach brakuje teraz nauczycieli po ostatnich strajkach i w wielu szkołach nie ma kto uczyć, więc jedno mniej pozwoli innym liceom uzupełnić braki.
   Bo brak salek to mały pikuś z tym, że w szkołach nie ma chętnych do nauczania, bo sporo nauczycieli poszło na emerytury lub zmieniło zawody. Za kilka lat będzie taki problem jak kiedyś, że do nauczania będą brali ludzi po przeszkoleniu pedagogicznym bez konieczności posiadania kierunkowego wykształcenia.

   • 3 8

   • Jak to brakuje nauczycieli. (1)

    Przecież Kowalczuk płakał, że będzie musiał zwalniać nauczycieli, gdy pisiory zapowiedziały likwidację gimnazjum. Czyżby kłamał?

    • 13 0

    • zostaw te ameby umysłowe, oni kumają od piwa do piwa i nie dalej jak 1 dzień

     • 4 1

   • liceum mogło być na Zgody II, tam gdzie przeniesiono szkołę specjalną

    • 3 1

 • Kiedy w koncu miasto zagospodaruje teren w brzeznie miedzy budami a deptakiem do mola??? (1)

  Tam powiiny byc hotele i restauracje jak w sopocie

  • 28 11

  • wtedy kiedy nastapi rewitallizacja skweru Kościuszki

   • 1 1

 • Ola D musi się deweloperom opłacać, żeby bylo na kolejne wywiady w Newsweeku. (2)

  • 54 9

  • Proszę o szacunek (1)

   Szanowny Panie - przypominam nie Ola D tylko Pani Prezydent wybrana w demokratycznych wyborach

   • 1 13

   • to jak ona ma na imię?

    • 5 0

 • Decyzje juz są dawno podjęte a te "konsultacje" to sciema. Żeby dać złudne poczucie mieszkańcom, ze to oni decydują... (4)

  Uklad developerski ma sie dobrze i nikt tego na razie nie ruszy.

  • 66 6

  • (3)

   niestety ale jakby dać decydować mieszkańcom to przez dziesięciolecia nie powstałaby żadna inwestycja w 3m

   • 3 9

   • masz rację, wszystko by oprotestowali

    • 1 10

   • Masz racje więc juz lepiej jak decyduja developerzy...

    • 5 3

   • Widać po tramwaju z Moreny do Wrzeszcza.

    • 5 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Świat opowiadany
Świat opowiadany
warsztaty
g. 10:00 - 10:45
Gdańsk, Kącik Montessori
Open House Gdańsk 2021 - Nowy Port
Open House Gdańsk 2021 - Nowy Port
wykład , spotkanie
kwi 24-25
sobota - niedziela, g. 10:00
Gdańsk

Ogłoszenia

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
21700 zł/m2
Gdynia Orłowo
15900 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
14600 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
14250 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
14050 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
14250 zł/m2
Gdańsk Brzeźno
13250 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
11650 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
10200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
9650 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane