Wiadomości

stat

Gdańsk. Pięć nowych planów miejscowych

W grudniu w Biurze Rozwoju Gdańska można przyjrzeć się pięciu nowym planom zagospodarowania przestrzennego.

W Gdańsku do 29 grudnia do publicznego wglądu wyłożonych jest pięć nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one dzielnic Ujeścisko, Oliwa, Kiełpinek, Matemblewo, Łostowice.Czy wokół przystanków PKM powinna być gęsta zabudowa mieszkaniowa?

tak, oraz dużo punktów handlowych i usługowych

52%

nie, powinno być więcej terenów rekreacyjnych

17%

przede wszystkim powinny być duże ilości parkingów

31%
Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Ujeścisko - ciąg pieszy w rejonie ulicy WadowickiejMiasto Gdańsk przystąpiło do opracowania planu uchwałą Rady Miasta z maja tego roku. Plan do publicznego wglądu wyłożony jest po raz pierwszy. Opracowaniem objęty jest teren obok kościoła pw. św. Ojca Pio. zobacz na mapie Gdańska

Przez obszar objęty projektem planu przebiega chodnik oraz schody. Infrastruktura ta znajduje się w złym stanie technicznym, jest pozbawiona oświetlenia oraz podjazdów dla wózków. Ciąg pieszy jest zlokalizowany na terenie prywatnym, w związku z czym nie może zostać wyremontowany, rozbudowany ani eksploatowany przez służby miejskie.

Projekt planu został sporządzony w celu umożliwienia realizacji połączenia pomiędzy osiedlami, dostępnego również dla osób poruszających się z wózkami dziecięcymi. Konieczne jest wyposażenie przejścia w odpowiednie oświetlenie. W tym celu konieczne jest przejęcie terenu przez miasto. Aby było to możliwe, niezbędna jest zmiana obowiązującego planu miejscowego.

W sporządzonym projekcie wyznaczono teren o funkcji publicznej, dzięki czemu można określić granice działki niezbędnej pod realizację nowego ciągu stanowiącego najdogodniejsze połączenie dwóch osiedli oraz dojście do kościoła pw. św. Ojca Pio.

W zachodniej części ustalono ciąg pieszo-rowerowy stanowiący fragment ważnego połączenia pomiędzy zbiornikiem przy ulicy Jeleniogórskiej oraz zbiornikami przy skrzyżowaniu ulic Przemyskiej i Białostockiej. Na terenach prywatnych poza wydzielonym ciągiem zostało utrzymane dotychczasowe przeznaczenie mieszkaniowe, jednak ze względów kompozycyjnych wprowadzono pewne ograniczenia możliwości zabudowy. W zachodniej części obszaru, na terenie gminnym, w miejscu krzyżowania się ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, zmieniono przeznaczenie terenu mieszkaniowego na miejską zieleń urządzoną ogólnodostępną. Zaplanowano tam lokalną przestrzeń publiczną z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, z oświetleniem i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi.

W planie ustalono korytarz widokowy wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego, zakazując wprowadzania wysokich elementów przesłaniających widok na kościół (w tym wysokich drzew). Po obu stronach ciągu wprowadzono nakaz kształtowania bogatej zieleni wielopiętrowej stanowiącej bufor od zabudowy mieszkaniowej. W celu zachowania szerokiego otwarcia widokowego północny fragment terenu mieszkaniowego wyłączono spod zabudowy. Ponadto w projekcie planu wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony istniejącej zieleni oraz naturalnego ukształtowania terenu, a zachodni fragment jaru przeznaczono pod zieleń urządzoną i zieleń do utrzymania lub wprowadzenia.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 7 grudnia 2017 r. o godz. 17.

Oliwa Górna w rejonie AWFiSDo opracowania planu przystąpiono w 2014 roku, w 2016 roku uchwałą Rady Miasta zmieniony został obszar objęty opracowaniem. Granice planu w głównej mierze obejmują obszar należący do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu zobacz na mapie Gdańska.

Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie istniejącego układu komunikacyjnego i poprawienie dostępności drogowej do terenów inwestycyjnych w rejonie AWFiS. Zamierzenie to zostanie osiągnięte dzięki wytyczeniu dwóch ulic publicznych łączących aleję Grunwaldzką i ulicę Czyżewskiego (ul. Nowa Opacka). Uzupełnienie układu komunikacyjnego poprawi dostępność pieszą do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz do przystanku SKM Żabianka.

W opracowaniu zachowano przebieg istniejącego ciągu pieszego oraz wyznaczono nowe ciągi umożliwiające mieszkańcom korzystanie z atrakcyjnego terenu parkowego położonego w granicach uczelni. W projekcie planu na części terenu dopuszczono zabudowę mieszkaniowo-usługową i usługową o większej niż obecnie intensywności i wysokości. Zmiany umożliwią sprzedaż przez AWFiS części jej terenów, co zapewni lepsze warunki funkcjonowania uczelni. Przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową zarazem pozwoli na uzupełnienie struktur miejskich, maksymalne wykorzystanie walorów ekonomicznych terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie alei Grunwaldzkiej i ich ożywienie, co pozostaje w zgodzie z polityką przestrzenną Gdańska (tzw. rozwojem miasta do wewnątrz). Ponadto w planie przewidziano objęcie ochroną wyróżniającego się drzewostanu i terenów zadrzewionych, co przyczyni się do zachowania walorów przyrodniczych na tym obszarze.

Projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu od 1 do 29 września 2017 r. Do Prezydenta Miasta Gdańska wpłynęło 16 pism z uwagami dotyczącymi projektu planu. W zmienionym projekcie uwzględniono uwagi dotyczące wydzielenia ciągu pieszego w północnej części obszaru oraz ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy na jednym z opracowanych na nowo terenów.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 12 grudnia 2017 r. o godz. 17.

Kiełpinek i Jasień. Strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku KrajobrazowegoMiasto przystąpiło do opracowania planu uchwałą z końca września 2016 roku. Jest on wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy. Opracowaniem objęty jest obszar aż 39,4 ha w sąsiedztwie intensywnie zabudowywanych terenów miasta zobacz na mapie Gdańska.

Obszar objęty projektem planu obecnie pozostaje niezagospodarowany (z wyjątkiem zbiornika retencyjnego Jasień). W projekcie planu ustalono dominujące przeznaczenie miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej oraz zieleni krajobrazowo-ekologicznej, a na części terenów sąsiadujących z trasą PKM dopuszczono usługi kultury, sportu, rekreacji, gastronomii i turystyki. Zapisy zawarte w planie umożliwią realizację atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK), co pozwoli na ograniczenie penetracji terenów chronionych.

Ponadto w projekcie planu zweryfikowano zasady zabudowy i zagospodarowania wraz z ochroną walorów przyrodniczych dawnego poligonu wojskowego oraz ustalono lokalne powiązania pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi oraz przystankami Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) a lasami TPK. W porównaniu z planem obowiązującym przybliżono ewentualne nowe budynki do linii PKM. Zarówno od strony lasów TPK, jak i od strony trasy kolejowej zostały ustalone elewacje eksponowane, dla których wprowadzono zapisy odnośnie atrakcyjniejszego wykończenia.

Zabudowę ograniczono do wysokości 9 m i maksymalnie dwóch kondygnacji nadziemnych. Nowe zagospodarowanie pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału przewozowego linii PKM. W projekcie zostały wskazane obowiązkowe ciągi piesze i pieszo-rowerowe o ustalonej bądź zalecanej lokalizacji. Jednocześnie wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony istniejącej zieleni oraz naturalnego ukształtowania. W planie ustalono wysoki (70-90) procent powierzchni biologicznie czynnej oraz określono wymóg zastosowania nawierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej do utwardzenia ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 14 grudnia 2017 r. o godz. 17.

Matemblewo. Rejon ulicy Jana KarskiegoProjekt planu po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu od 3 kwietnia do 4 maja 2017 r. Wniesiono wówczas 8 uwag, uwagi te nie zostały uwzględnione. Plan został uchwalony przez Radę Miasta Gdańska 31 sierpnia 2017 r. Następnie wojewoda pomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały w całości. Uwagi wojewody dotyczyły sformułowań dotyczących opisu wysokości zabudowy przewidzianej w planie. Procedurę planistyczną powtórzono w zakresie dostosowania uchwały do uwag wojewody.

Projekt planu obejmuje teren niezainwestowany, porośnięty zielenią niską. Celem sporządzenia opracowania jest weryfikacja zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie dopuszczenia możliwości zlokalizowania budynku o trzech lokalach mieszkalnych wraz z lokalem usługowym.

Projekt podtrzymuje możliwość realizacji ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej. Wprowadza zapisy dotyczące zagospodarowania i formy zabudowy, kształtu i pokrycia dachów spójne z ustaleniami planu obowiązującego dla terenów sąsiednich. Dzięki temu nowa zabudowa, która będzie mogła powstać w oparciu o zapisy planu, będzie stanowić kontynuację zabudowy istniejącej w sąsiedztwie i tym samym zostanie zachowany harmonijny krajobraz Matemblewa.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 19 grudnia 2017 r. o godz. 17.

Łostowice. Rejon ulicy NiepołomickiejPrzystąpienie do projektu miało miejsce w październiku 2015 roku. Jest on wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy i obejmuje obszar ok. 2,8 ha w sąsiedztwie niskiej zabudowy pomiędzy ulicami Niepołomicką i Wielkopolską. zobacz na mapie Gdańska

Projekt planu obejmuje teren, który obecnie jest częściowo zagospodarowany. Na niektórych działkach prywatnych znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i bliźniacza. Od strony ul. Wielkopolskiej jest zlokalizowany obiekt wielorodzinny z punktem usługowym na parterze, a od strony ul. Niepołomickiej - przedszkole.

Projekt częściowo dotyczy terenu objętego ochroną konserwatorską dawnej zabudowy wsi Łostowice. Celem sporządzenia planu jest korekta parametrów zabudowy, zasad i warunków zagospodarowania dla terenu objętego ochroną konserwatorską, związana z pozytywną opinią Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie możliwości niewielkiego zwiększenia intensywności zabudowy. W planie ustalono przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe. Określono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oraz parametry i warunki, które pozwolą na realizację jedno- i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Wprowadzono wymóg stosowania dachów stromych, dzięki czemu nowa zabudowa będzie nawiązywać do obiektów istniejących w sąsiedztwie. Ze względu na istniejące rozproszenie i formę okolicznych zabudowań ograniczono maksymalną powierzchnię zabudowy jednego obiektu w zabudowie wielorodzinnej oraz ustalono minimalne odległości między budynkami wielorodzinnymi.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 20 grudnia 2017 r. o godz. 17.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 12 stycznia 2018 r. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2018 roku.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.
Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (40)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.