Wiadomości

stat

Nowe plany dla Gdyni Zachód i Oksywia

Model Gdyni Zachód po warsztatach urbanistycznych z 2012 roku. Wnioski z prac sprzed pięciu lat zostaną częściowo wprowadzone do planu miejscowego.
Model Gdyni Zachód po warsztatach urbanistycznych z 2012 roku. Wnioski z prac sprzed pięciu lat zostaną częściowo wprowadzone do planu miejscowego. materiały prasowe

Do 25 kwietnia w gdyńskim Infoboxie wyłożone są do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla części dzielnic Oksywie i Obłuże oraz ogromnego planu dla Chwarzna-Wiczlina. Odbędą się dyskusje publiczne nad tymi dokumentami, każdy może przedstawić swoje uwagi także na piśmie.W Gdyni Zachód:

powinno powstawać głównie mieszkania

3%

powinny powstawać mieszkania oraz usługi typu sklepy, przedszkola, gastronomia osiedlowa, fitness

25%

powinny powstawać też biura, hotele, galerie handlowe - jak w centrum

10%

powinno powstać jak najwięcej terenów zielonych do rekreacji

19%

przede wszytskim ważny jest dojazd bez korków, reszta sama się rozwinie

43%
  • zakończona

  • łącznie głosów: 369
Aktualne wyłożenia dotyczą dwóch lokalizacji:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże w Gdyni w rejonie ulic Płk. S. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego zobacz na mapie Gdańska

Granice planu przebiegają od północnego-wschodu wzdłuż ulicy płk. S. Dąbka, od południa wzdłuż ulicy Bosmańskiej, od zachodu wzdłuż wschodniej granicy terenu szkół przy ulicy Płk. S. Dąbka 207, dalej przez teren parkowy do ulicy Białowieskiej, wzdłuż ulicy Białowieskiej, granicą zabudowy przy ulicy Robotniczej, następnie wzdłuż ulic: Krawieckiej, Stolarskiej i Benisławskiego.

Do prac nad planem przystąpiono w czerwcu 2014 r., po raz pierwszy do wglądu wyłożony był w grudniu ubiegłego roku. Obecnie wyłożony jest po uwzględnieniu części uwag jakie do planu wpłynęły. Dotyczyły one m.in. wprowadzenia usług do zabudowy mieszkaniowej, zmiany klasy dróg, zmiany linii zabudowy, ilości miejsc postojowych.

Zasadniczym celem opracowania jest ochrona terenu przed dalszą niekontrolowaną zabudową oraz konieczność uporządkowania struktury przestrzennej obszaru objętego jego granicami poprzez określenie zasad realizacji uzupełniającej zabudowy o przeznaczeniu mieszkalnym, usługowym, w tym rekreacyjnym, w intencji poprawy warunków zamieszkania oraz uporządkowanie układu komunikacyjnego.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie odbędzie się w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30 zobacz na mapie Gdańska) 12 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00.

Plan miejscowy dla znacznej części Oksywia i Obłuża powstaje by uporządkować zabudowę, która w przyszłości będzie powstawała pomiędzy istniejącymi budynkami.
Plan miejscowy dla znacznej części Oksywia i Obłuża powstaje by uporządkować zabudowę, która w przyszłości będzie powstawała pomiędzy istniejącymi budynkami. materiały prasowe

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 324,92 ha. Do prac nad nim przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni z sierpnia 2014 r.

Przedmiotem opracowania planistycznego jest uporządkowanie struktury przestrzennej i układu komunikacyjnego oraz określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu. Na obszarze objętym projektem planu, obowiązują obecnie ustalenia miejscowego planu uchwalonego w grudniu 2004 r. Założenia obowiązującego planu wymagają weryfikacji i zmiany, w szczególności w zakresie rozwiązań głównego układu komunikacyjnego.

GDDKiA dokonała wyboru przebiegu drogi ekspresowej S6 na odcinku Obwodnica Trójmiasta - Lębork (zwanym Trasą Kaszubską) w wariancie rozpoczynającym się w węźle "Wielki Kack".
I chociaż budowa tej trasy w tym wariancie nie jest pewna, to określony w nim przebieg drogi ekspresowej nie będzie bezpośrednio powiązany z planowanym przedłużeniem ul. Chwarznieńskiej. Takie rozwiązanie umożliwia obniżenie klasy technicznej planowanego przedłużenia ul. Chwarznieńskiej oraz pozwala na wprowadzenie dodatkowych skrzyżowań w ciągu tej ulicy. W ramach warsztatów Charrette przeprowadzonych w 2012 roku z inicjatywy Grupy Inwestycyjnej Hossa, dla dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, wypracowane zostały nowe powiązania komunikacyjne, oraz rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne dla tej części miasta.

Wnioski zebrane w Raporcie "Gdynia Zachód - wytyczne do zrównoważonego rozwoju dzielnicy" przyczyniły się do poprawy dotychczasowych ustaleń planu, w szczególności w zakresie centrum dzielnicy oraz zmiany charakteru podstawowego układu komunikacyjnego. Bardziej równomierne rozłożenie i uspokojenie ruchu pozwoli na zmniejszenie ruchu na najbardziej obciążonych ulicach. Doprecyzowanie zasad kształtowania centrum dzielnicy umożliwi realizację wielofunkcyjnego zespołu usługowo-mieszkaniowego o charakterze śródmiejskim, ze znacznym udziałem ogólnodostępnych funkcji publicznych, stanowiących istotny element programu usługowego w strefie szczególnej aktywności publicznej miasta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w tym projekcie odbędzie się w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30 zobacz na mapie Gdańska) 20 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00.

Obszar Chwarzna-Wiczlina objęty nowym planem to aż 324 ha. Opracowanie właściwej koncepcji rozwoju tej części miasta jest na tym etapie niezwykle ważne, bo Gdynia Zachód to aż 20 proc. powierzchni Gdyni.
Obszar Chwarzna-Wiczlina objęty nowym planem to aż 324 ha. Opracowanie właściwej koncepcji rozwoju tej części miasta jest na tym etapie niezwykle ważne, bo Gdynia Zachód to aż 20 proc. powierzchni Gdyni. materiały prasowe

***

Z projektami planów można zapoznać się w gdyńskim Infoboxie jak również w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Jest on dostępny także na stronie internetowej Miasta Gdyni.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Należy kierować je do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2017 r.

Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przyjęciu prognoz oddziaływania na środowisko przedmiotowych projektów planów i o możliwości zapoznania się (w miejscu i czasie wyłożenia do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego) z treścią prognoz oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.
Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (67)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
13.10.2017 wprowadzono zmiany w regulaminie.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.