Wiadomości

stat

Gdynia. Nowy plan miejscowy dla Kaczych Buków

Najnowszy artukuł na ten temat

Kontrowersje wokół zabudowy pasa nadmorskiego w Brzeźnie

Na terenie Kaczych Buków nie brakuje terenów zielonych. Mieszkańcy tej części Gdyni obawiają się, że nowa zabudowa znacznie zmniejszy ich powierzchnię.
Na terenie Kaczych Buków nie brakuje terenów zielonych. Mieszkańcy tej części Gdyni obawiają się, że nowa zabudowa znacznie zmniejszy ich powierzchnię. fot. Andrzej/czytelnik Trojmiasto.pl

Do 12 listopada w gdyńskim Infoboxie po raz drugi wyłożony jest do publicznego wglądu projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Wielki Kack - tzw. Kacze Buki. 5 listopada po raz kolejny odbędzie się publiczna dyskusja nad zapisami planu.Jakie tereny zielone cenisz najbardziej?

lasy otaczające Trójmiasto 63%
miejskie parki i tereny rekreacyjne 16%
dzikie, niezagospodarowane tereny 15%
niewielkie, pięknie zagospodarowane kwiatami skwery 4%
nie zwracam na to uwagi 2%
zakończona Łącznie głosów: 771
Do prac nad planem przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni z września 2016 r. Po raz pierwszy do publicznego wglądu był on wyłożony w lipcu 2019 r.

Głównym powodem przystąpienia do prac nad nowym planem dla Kaczych Buków jest zmiana trasy drogi ekspresowej S6 (Trasa Kaszubska) i lokalizacji planowanego węzła drogowego "Chwaszczyno".

Ponadto w wyniku modernizacji ewidencji gruntów wykonanej na obszarze miasta Gdyni powstały rozbieżności pomiędzy zaktualizowanymi przebiegami granic działek geodezyjnych a przebiegami wynikającymi z mapy, na której sporządzony był obowiązujący plan miejscowy części dzielnicy Wielki Kack. Plan utrzymuje główne założenia planu obowiązującego na tym obszarze, ale rozszerza zasięg zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z uwzględnieniem przebiegu planowanej drogi ekspresowej oraz faktycznego przebiegu wydzieleń geodezyjnych. Właśnie parametry nowej zabudowy mieszkaniowej budzą obawy mieszkańców co do gęstości zabudowy oraz minimalizacji powierzchni terenów zielonych, których obecnie na Kaczych Bukach nie brakuje.

Czytaj także: gorąca dyskusja publiczna o planie dla Kaczych Buków


Ponowne wyłożenie projektu planu spowodowane jest wprowadzonymi do niego zmianami wynikającymi z uwzględnienia części uwag wniesionych do projektu planu po jego pierwszym wyłożeniu. W sumie wpłynęło wtedy ponad 40 uwag, większość z nich nie została uwzględniona. Do projektu planu zostały jednak wprowadzone korekty obejmujące m.in. przeznaczenie terenu istniejącej stadniny konnej na teren usług sportu i rekreacji i związane z tym zmiany w zakresie układu komunikacyjnego oraz powiększenie rezerwy terenu pod budowę pętli autobusowej na zakończeniu ul. Bieszczadzkiej.

Kolejna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 5 listopada 2019 r. o godz. 17, w Gdynia InfoBox przy ul. Świętojańskiej 30.
***

Z projektem planu można zapoznać się w gdyńskim Infoboxie, jak również w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Jest on dostępny także na stronie internetowej Miasta Gdyni.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Należy kierować je do prezydenta miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2019 r.

Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przyjęciu prognoz oddziaływania na środowisko przedmiotowych projektów planów i o możliwości zapoznania się (w miejscu i czasie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planu miejscowego) z treścią prognoz oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez prezydenta Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce "Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych".

Opinie (41) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.