• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Księga wieczysta i hipoteka to dwie różne rzeczy

Ewa Budnik
10 kwietnia 2014 (artykuł sprzed 10 lat) 
Jeśli nie rozumiemy zapisów zawartych w księdze wieczystej o ich wyjaśnienie zapytać można notariusza. Ma obowiązek udzielenia nam takiego wyjaśnienia bezpłatnie. Jeśli nie rozumiemy zapisów zawartych w księdze wieczystej o ich wyjaśnienie zapytać można notariusza. Ma obowiązek udzielenia nam takiego wyjaśnienia bezpłatnie.

W potocznym języku często mylimy dwa pojęcia: księga wieczysta i hipoteka uznając je za to samo. Tymczasem w sytuacji kiedy planujemy kupno lub sprzedaż nieruchomości albo obciążenie jej wierzytelnością warto je rozróżniać. Łatwiej będzie nam się porozumieć w sądzie, banku, u notariusza czy z drugą stroną transakcji.Sprzedaż mieszkania. Z biurem nieruchomości czy bez?Czy sprawdzałeś kiedykolwiek zapisy w księdze wieczystej swojej nieruchomości?

Notariusze z Trójmiasta potwierdzają, że błędy w sformułowaniach nadal się zdarzają.

- Ludzie czasem posługują się terminem "hipoteka" mając na myśli księgę wieczystą. Kiedy słyszę, że np. "założono hipotekę dla tej działki" wiem, że chodzi o księgę wieczystą. Muszę jednak przyznać, że społeczeństwo jest coraz lepiej wyedukowane i takich pomyłek jest coraz mniej. Nie słyszałam co prawda o przypadku, aby użycie takiego błędnego nazewnictwa spowodowało jakieś poważne komplikacje, ale wydaje mi się, że gdyby ktoś usłyszał, że nieruchomość, którą planuje zakupić jest wpisana "do hipoteki" byłby zaniepokojony i starałby się sprawdzić jaka jest prawda - mówi Anna Elżbieta Wiśniewska, notariusz z Gdyni.

Księga wieczysta (KW) jest jakby dowodem osobistym nieruchomości. Tak jak w dowodzie mamy wpisane imiona rodziców, tak nieruchomość ma właśnie księgę wieczystą, gdzie wpisane są kluczowe informacje o jej cechach, stanie prawnym, kolejnych (a przede wszystkim aktualnym) właścicielu, a także obciążających ją zadłużeniach.

Księga wieczysta składa się z czterech działów, przy czym każdy zawiera inne istotne informacje.

W pierwszym dziale umieszczone są informacje na temat oznaczenia nieruchomości (dane z ewidencji gruntów, położenie itd.) oraz informacja o prawach związanych z własnością.

Dział drugi zawiera informacje o własności nieruchomości, własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu lub użytkowaniu wieczystym. Mówiąc wprost, to z drugiego działu dowiemy się, czyja jest dana nieruchomość. Jeśli właścicieli będzie więcej, to właśnie tam będą zapisane ich udziały.

Dział trzeci to wpisy o ograniczonych prawach rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniu wieczystym oraz prawach osobistych i roszczeniach ciążących na nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek). Tutaj znaleźć można np. zapisy o ewentualnej służebności nieruchomości lub prawie pierwokupu.

Dopiero z działu czwartego dowiemy się czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ( z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki).

Hipoteka jest zatem ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości służącym zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Hipoteka może obciążać nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie, w całości lub w części ułamkowej (stanowiącej udział współwłaściciela).

Nieruchomość może zostać obciążona hipoteką umowną lub przymusową. Umowna to ta, kiedy np. właściciel nieruchomości zaciąga kredyt, którego zabezpieczeniem jest jego nieruchomość, a przymusowa powstaje bez woli właściciela, np. na podstawie postanowienia prokuratora czy tytułu wykonawczego.
Warto też widzieć, że hipoteka zabezpieczać może jedną... lub więcej wierzytelności.

Czytaj także: Jak sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką?
***


Osoba kupująca mieszkanie, dom, działkę, jakąkolwiek inną nieruchomość powinna zapoznać się ze wszystkimi działami księgi wieczystej. Trzeba zwrócić uwagę nie tylko na to, czy sprzedający jest rzeczywiście właścicielem lokalu, ale też czy w działach trzecim i czwartym nie ma wpisów, o których sprzedający nie uprzedził kupującego.

Gdański notariusz Krzysztof Kradziecki zwraca przy tym uwagę, aby w przypadku nieruchomości zakupowanej od dewelopera nie uznawać jej za taką, która księgi wieczystej nie posiada w ogóle.

Jeśli kupujemy na przykład mieszkanie od dewelopera, to znajduje się ono w księdze wieczystej całej nieruchomości, której właścicielem jest deweloper i do momentu podpisania aktu notarialnego nie ma osobnej księgi. Dopiero akt notarialny przenoszący własność tego konkretnego lokalu stanowi podstawę do wyodrębnienia z ogólnej księgi wieczystej własności tego konkretnego mieszkania i założenia dla niego księgi wieczystej, w której nabywca jest wpisany jako wyłączny właściciel, a pozostaje współwłaścicielem w udziale gruntu i części wspólnych budynku.

Chociaż znane są przypadki wykorzystywania luk w prawie, to księga wieczysta uznawana jest za niezwykle wiarygodne źródło informacji o nieruchomości. Wiąże się to między innymi z domniemaniem zgodności ze stanem prawnym. Oznacza to, że przyjmuje za pewne (jeżeli nie zostanie udowodnione co innego), że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistością. Dlatego zapisy w księdze wieczystej są wiążące - osoby trzecie mogą w pełnym do nich zaufaniu dokonywać czynności prawnych dotyczących danej nieruchomości.

Obowiązuje także rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych - w razie niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe (czyli np. kupując nieruchomość od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciel stajemy się jej właścicielem, nawet jeśli osoba ta w rzeczywistości właścicielem nie była).

Księgi wieczyste są także jawne - każdy może zapoznać się z ich treścią, w związku z czym nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.
Sprawdź zapisy w księdze wieczystej swojej nieruchomości

Wystarczy znać numer księgi wieczystej nieruchomości, aby sprawdzić wpisy zawarte w księdze. Jest to możliwe na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

Więcej informacji na temat czynności związanych z księgami wieczystymi znajdziesz w cyklu
Pytanie do notariusza

Księga wieczysta - koszty
Koszty zakładania oraz wpisów do ksiąg wieczystych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z dnia 1 września 2005 r.)

200 złotych zapłacimy w sądzie od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

150 złotych pobiera się od wniosku o wpis: własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności niezależnie od liczby udziałów w tych prawach: własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami; własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha; praw osobistych i roszczeń; zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

60 złotych zapłacimy za założenie księgi wieczystej; połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości; odłączenie nieruchomości lub jej części; sprostowanie do działu zawierającego oznaczenie nieruchomości; wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; dokonanie innych wpisów, poza określonymi wyżej.

Połowę opłaty należnej od wniosku o wpis zapłacimy od wniosku o wykreślenie analogicznego wpisu.

Opinie (29)

 • (4)

  te nowe ksiegi a raczej ich wydruki są niezrozumiałe dla zwykłego człowieka

  • 14 10

  • pusty łeb - nic nie pomoże

   księgi są proste w analizie.

   • 6 8

  • (1)

   nieprawda- problem w tym że tzw zwykli ludzie coraz częściej nie potrafią czytać ze zrozumieniem a zdrowy rozsądek jest dla nich jak zdolności nadprzyrodzone.

   • 9 3

   • no tak zapomniałem, bo te księgi nie są dla prostych ludzi tylko dla biznesu sądowego

    • 2 1

  • Zamawiając kw na zazi.pl masz wyjaśnienie zapisów w księdze w cenie.

   • 0 2

 • (1)

  hipoteka, odsetki, rata, kurs, komornik, egzekucja- bardzo popularne słownictwo od jakiś 10 lat

  • 22 5

  • Chyba tylko w twojej rodzinie.

   • 3 6

 • Takich artykułów więcej!

  • 23 2

 • (2)

  Jeśli ktoś myli księgę wieczystą z hipoteką to nie mam więcej pytań, wiem, że mam do czynienia z i...tą :D

  • 18 8

  • nuda nuda i jeszcze raz nuda

   • 3 1

  • Patrzyłeś w lustro ?

   Popatrz w lustro i powiedz, czy widzisz twór doskonały ? Na jakiej podstawie tak oceniasz ludzi ? Czy na postawie posiadanego IQ ? A może ten blask mądrości płynie ci od twojego BMW ?
   Zanim coś napiszesz, lub powiesz, to- proszę- POMYŚL CHWILĘ !

   • 1 1

 • PO ostatniej zmianie na ksiegi cyfrowe (1)

  kiedyś tak czytelnych KW dziś w tym wszystkim i specjaliści sie mylą tym bardziej, że obecnie jest to nie 4 strony a ponad 16 :))
  Do tego zapisane w sposób mało czytelny, chyba pod kątem podatku katastralnego?
  Wstrzymanego czasowo, ponieważ mamy trochę wyborów, a aby go nałożyć trzeba jednak dysponować dokładną ewidencją (katastrem), w której oprócz danych o gruntach(mamy jeden z najlepszych w Europie) i budynkach figurować będzie wartość każdej nieruchomości(należałoby wykonać dla każdego operat przez rzeczoznawcę). Wtedy jiż kataster stanie sie publiczny rejestrem danych nie tylko o nieruchomościach, ale i jej właścicielach. Bo w przypadku nieruchomości to rejestr danych o gruntach i budynkach oraz o ich właścicielach i władających-zarządzających. Nie jest to jednak tożsame z Ewidencją Gruntów i Budynków. Niemniej są to informacje dotyczące: gruntów (położenie, granice, powierzchnia, rodzaj użytków gruntowych i klas
  gleboznawczych), budynków i budowli (położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe i dane techniczne), oznaczenie Księgi Wieczystej oraz osoby właściciela lub władającego gruntem. Te dane będą integracją kilku systemów i pewnie dlatego te obecne księgi wieczyste KW są pod tym zadaniem przygotowane.

  Swoją drogą kędyś pofatygowałem się do jednego z Sadów w województwie, aby sprawdzić swoją nieruchomość i jej historię no i zauważyłem zapisy w niej piękną kaligrafowaną cyrylicą w sposób jasny przejrzysty i czytelny:))

  • 9 7

  • Czyli będzie w końcu wiadomo, gdzie Budyń ma chaty?

   • 2 0

 • (3)

  Załamka... jak można w ogóle pomyśleć, że księga wieczysta i hipoteka to to samo... Co za artykuł...

  • 12 2

  • sam artykuł nie jest taki zły ale tytuł woła o pomstę do nieba- lepiej byłoby ' hipoteka a księga wieczysta' czy coś w tym stylu. Równie dobrze mogliby w dziale moto dać artykuł pt. 'rower i tramwaj to dwie różne rzeczy'...nooo cooo tyyyy....

   • 6 0

  • to standard (1)

   Jakby Pani / Pan pracował w kancelarii notarialnej, to by Pani / Pan wiedział, że ludzie bardzo często mylą hipotekę z księgą wieczystą (w sensie: na księgę wieczystą mówią "hipoteka") oraz hipotekę z kredytem (proszeni o podanie wysokosci hipoteki podają kwotę kredytu).

   Inne przypadki to nierozróżnianie prawa własności lokalu od spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu, mylenie darowizny z testamentem, domaganie się sporządzenia "testamentu za opiekę".

   Dość często też klienci "już kupili mieszkanie", a teraz tylko chcą potwierdzic u notariusza.

   Trochę podobnie, jak zwykły zjadacz internetu w rozmowie z administratorem sieci. :D

   • 6 0

   • albo...

    własność hipoteczna :) jakby chcieli kupić mieszkanie z wpisem w dziale IV KW ;)

    • 2 0

 • belkot (4)

  Hipoteka jest zatem ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości służącym zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.

  Hipoteka to zapisany prawnie dlug na nieruchomosci.

  • 12 1

  • niebelkotliwy (1)

   " każdoczesnego" - wytłumacz mi co to znaczy " niebelkotliwy"??

   • 0 3

   • tzn. aktualnego

    • 2 0

  • Więcej szacunku dla tradycji (1)

   Wbrew wygłaszanym w tutejszych komentarzach opiniom, osoby określające księgę wieczystą mianem hipoteki nie są ignorantami, ponadto - inaczej niż sugeruje to autorka artykułu, nie dochodzi tu do pomyłek. Prawda wygląda w ten sposób, że mamy w tych przypadkach z przejawami w pełni świadomego poszanowania tradycji, kultywowania pamięci przodków i odwoływania się do wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Należy bowiem zauważyć, że zanim pojawił się rejestr obecnie nazywany księgami wieczystymi, funkcjonowały m.in. księgi hipoteczne (potocznie i skrótowo określane - hipoteką). Warto w tym miejscu odwołać się np. do dekretu - przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych z dnia 11 października 1946 r., w którego art. LIV stwierdzono m.in., że księgi hipoteczne stają się księgami wieczystymi. To bardzo przykre, że osoby, dla których ważna jest polska tradycja i pamięć muszą stykać się z podobnymi opiniami i sugestiami. Serdecznie pozdrawiam (mimo wszystko).

   • 10 0

   • Hahaha. Gratuluję!

    • 2 0

 • wyjasnienie terminu ,,hipoteka,, pani Ewy Budnik (1)

  cytuje
  "Hipoteka jest zatem ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości służącym zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości'

  Dziekuje za takie ,, jasne,, wyjasnienie terminu hipoteka, wszytko jasne!!!!
  cholernie jasne !!!

  Bardzo zrozumiale dla obywatela niewolnika III RP
  ( czytaj towarzysza Tuska i jego bandy)

  pozdrowienia
  szczesliwy obywatel

  • 10 16

  • jasne

   Trzeba tylko nauczyć się czytać ze zrozumieniem

   • 5 1

 • do redakcji (2)

  dział II zawiera inf., kto jest właścicielem a to czy mieszkanie jest własnościowe, spółdzielcze, grunt odany w użytkowanie wieczyste etc. jest w dziale I

  • 5 0

  • czyje to prawo

   no tak, ale w drugim dziale masz napisane czyje właśnie te prawa są

   • 0 0

  • a jeśli chodzi o dział III,

   to najistotniejszą informację pominięto, czyli to, że może tam być informacja o egzekucji.

   • 1 0

 • I tak nic z tego nie rozumiem.

  To jest trudny i zawily jezyk a ponadto nudny. Podobnie z jezykiem jaki uzywaja prawnicy po to aby zmylic klientow.

  • 7 3

1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Dzień otwarty osiedla Novum Rumia

dni otwarte

Turniej Piłkarski Gedania Wrosystem Cup 2024

turniej
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35450 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23600 zł/m2
Gdynia Orłowo
23000 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
22150 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21750 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
28850 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
21250 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
16550 zł/m2
Sopot Górny Sopot
15550 zł/m2
Gdańsk Przymorze
15150 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane