• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Księgi wieczyste. Nawet 10 miesięcy oczekiwania na wpis

Joanna Puchala
30 maja 2020 (artykuł sprzed 4 lat) 
W zależności od rejonu czy miasta na wpis do księgi wieczystej czeka się od kilku tygodni do nawet roku. W zależności od rejonu czy miasta na wpis do księgi wieczystej czeka się od kilku tygodni do nawet roku.

W Sopocie na wpis do księgi wieczystej trzeba aktualnie czekać trzy i pół miesiąca, w Gdyni od dwóch do czterech miesięcy, a w Gdańsku aż dziewięć lub dziesięć miesięcy. Jeżeli mamy zastrzeżenia co do czasu pracy sądu, możemy wnieść skargę na przewlekłość postępowania i domagać się odszkodowania za poniesione straty w wysokości do 20 tys. zł.Czy spotkałe(a)ś się z wielomiesięcznym oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej?

Do redakcji Trojmiasto.pl trafia coraz więcej pytań dotyczących możliwości przyspieszenia wpisu do księgi wieczystej. Po nabyciu nieruchomości to bezwzględnie konieczne, by móc nią rozporządzać czy zaciągać kredyty. Informacje pochodzą głównie od mieszkańców Gdańska, którzy wielokrotnie i bezskutecznie próbują przyspieszyć ten długotrwały proces.

- Księga wieczysta naszego mieszkania została założona po dziesięciu miesiącach. Teraz, od listopada, czekamy na wpis banku, który jest potrzebny nam do kredytu na zakup mieszkania, do działu IV księgi wieczystej. Miało to trwać sześć miesięcy, ale mam informacje, że potrwa jeszcze kilka miesięcy, ponieważ termin rozpatrywania wniosków przedłużył się już do roku. Dwukrotnie składałam wniosek o przyspieszenie - 22 i 27 kwietnia - niestety oba zostały rozpatrzone negatywnie. Panie motywują swoją negatywną decyzję znacznym wzrostem wniosków i obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce - pisze w liście do redakcji nasza czytelniczka Joanna, która wraz z mężem Bartoszem kupiła mieszkanie. - Tymczasem bank grozi mi wypowiedzeniem umowy hipotecznej, bo od ponad roku nie ma zabezpieczania dla udzielonego kredytu w postaci wpisu do księgi wieczystej.
Podobne wrażenia ma nasz czytelnik pan Rafał, którego wniosek również został odrzucony.

- Podpisałem akt notarialny 30 października 2019 roku i do dzisiaj nie mam utworzonej księgi. Rozumiem, że w Gdańsku sprzedaje się duża liczba mieszkań, ale to, co się dzieje w sądzie Gdańsk-Północ Wydział Ksiąg Wieczystych, to sytuacja rodem z komuny. Byłem tam miesiąc temu i uzyskałem informację, że obecnie są realizowane wnioski z lipca i sierpnia, bo mają zbyt dużo pracy, i że ewentualnie mogę napisać podanie o przyspieszenie. Napisałem takie podanie, argumentując, że do czasu utworzenia księgi płacę wyższe raty, bo mam wyższe oprocentowanie kredytu. Po trzech tygodniach od złożenia pisma zadzwoniłem do sądu z zapytaniem, czy coś wiadomo w mojej sprawie, bo dostałem odpowiedź, że podanie zostało odrzucone. Wiem tyle, że mają nadal dużo pracy, że nadal realizują akty notarialne z lipca i sierpnia - podkreśla nasz czytelnik Rafał.
Czytaj także: Pytanie do prawnika. Kary w przypadku opóźnionego odbioru mieszkania

W Gdańsku czeka się prawie rokSąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych informuje, że zgodnie z treścią art. 6267 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wniosek o wpis powinien być w dniu wpływu niezwłocznie zarejestrowany w dzienniku ksiąg wieczystych i opatrzony kolejnym numerem. Niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych w odpowiednim dziale powinna być zamieszczona wzmianka o wniosku. Potem, zgodnie z przepisami, sprawy są rozpoznawane według kolejności ich wpływu, chyba że zachodzi inna uzasadniona przyczyna zmiany tej kolejności wynikająca z organizacji pracy sądu.

- Obecnie na rozpoznanie sprawy oczekuje się od dziewięciu do dziesięciu miesięcy. Przyczyny takiego stanu rzeczy to: rosnący z roku na rok wpływ spraw, mająca miejsce w dniach od 21.10.2019 do 17.11.2019 roku przeprowadzka wydziału do nowej siedziby oraz stan epidemii i wprowadzone rygory związane z czasem pracy orzeczników i urzędników sądowych. Kwestie związane z prawem strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki reguluje ustawa z 17 czerwca 2004 r., która mówi też o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - tłumaczy Katarzyna Sulewska, kierownik Wydziału III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ.
W Gdyni i Sopocie czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej jest znacznie krótszy. W Sopocie średni czas oczekiwania to 3,5 miesiąca, a w Gdyni - od dwóch do czterech miesięcy.

- Okres ten dotyczy wniosków wieczystoksięgowych i aktów notarialnych. W związku bardzo dużym wpływem spraw zarejestrowanych z urzędu o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, przesłanych z Urzędu Miasta, te wnioski są wykonywane w wydłużonym okresie - nawet do dziesięciu miesięcy. Wniosek, który wpłynął do Wydziału Ksiąg Wieczystych, jest niezwłocznie rejestrowany wstępnie i szczegółowo, co oznacza, że nanosi się wzmiankę o wniosku w księdze wieczystej. Czynności te są wykonywane w tym samym dniu, w którym wpłynął wniosek do wydziału. Wydział Ksiąg Wieczystych nie ma określonego ustawowo terminu na rozpoznanie wniosku - wyjaśnia Ewelina Krefft z Oddziału Administracyjnego V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni. - W pojedynczych sprawach uczestnicy składają wnioski o przyspieszenie rozpoznania, uzasadniając je np. wyjątkową sytuacją życiową, są one kierowane do przewodniczącego Wydziału.

"Bez zbędnej zwłoki", czyli terminu nie maAni Kodeks postępowania cywilnego, ani ustawa o księgach wieczystych i hipotece nie wskazuje czasu trwania postępowania wieczystoksięgowego i terminu, w jakim wniosek o dokonanie wpisu ma zostać rozpoznany. Nie należy się więc spodziewać rychłych zmian, bo urzędnicy w tym przypadku nie działają pod żadnym przymusem.

- Jedyne terminy, które przewidują przepisy regulujące postępowanie wieczystoksięgowe, odnoszą się do postępowania przynaglającego prowadzonego przez sąd z urzędu w sytuacji, gdy właściciel nie ujawnia swego prawa w księdze wieczystej. Z ogólnych przepisów wynika jednak, że można oczekiwać ujawnienia tego wniosku w księdze wieczystej w terminie bez zbędnej zwłoki, co jest pojęciem generalnym i ocennym - mówi radca prawny Aneta Wasiluk.
Czas oczekiwania na wpis w księgach wieczystych zależy od tego, jak mocno obłożone pracą są poszczególne wydziały ksiąg wieczystych.

- Postępowanie wieczystoksięgowe, podobnie jak w każdej innej kategorii spraw rozpoznawanych przez sąd, powinno być prowadzone z zachowaniem wyrażonej w art. 45 Konstytucji gwarancji rozpatrzenia sprawy obywatela bez nieuzasadnionej zwłoki - potwierdza radca prawny Agnieszka Drożdż-Wilk. - Wpływ na długi okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku ma przede wszystkim bardzo duża liczba rozpoznawanych wniosków w stosunku do obsady referendarsko-sędziowskiej wydziałów wieczystoksięgowych.
Oczekiwanie wydłuża się także w związku z masowym wpływem wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, co wynika z wprowadzonych w ubiegłym roku przepisów.

- Dla przykładu w ubiegłym roku w Gdańsku średni czas oczekiwania na wpis do KW wynosił około pół roku, a aktualnie można mówić już nawet o ośmiu miesiącach lub więcej, a to w związku z rozpoczętą w 2019 roku lawiną wniosków do KW w sprawach dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - dodaje Aneta Wasiluk.
Czytaj także: Pytanie do prawnika. Gdy deweloper wycofuje się z umowy rezerwacyjnej

Wniosek o przyspieszenie wpisu, potem skargaOsoby zainteresowane przyspieszeniem postępowania mogą złożyć wniosek o przyspieszenie z odpowiednim uzasadnieniem i wskazaniem realnych skutków lub szkód wynikających z wydłużającego się terminu.

- Dla większej skuteczności warto załączać do wniosków o przyspieszenie dokumenty potwierdzające nasze stanowisko. Inną, możliwą formą nacisku w sytuacjach przewlekłości postępowania sądowego jest możliwość wniesienia skargi na sędziego zajmującego się taką sprawą kierowaną do prezesa sądu. To rozwiązanie sugerowałabym jednak po ewentualnej bezskuteczności wniosku o przyspieszenie - ocenia Aneta Wasiluk.
Inną możliwością jest wniesienie skargi na przewlekłość postępowania. Co istotne, możemy ją wnieść tylko w czasie trwającego postępowania.

- Jeśli nasze pisma z prośbą o przyspieszenie rozpoznania wniosku o wpis nie przyniosą rezultatu bądź rozpoznanie wniosku przeciąga się w czasie ponad przyjęte normy, możemy skorzystać z funkcjonującego w polskim porządku prawnym od 2004 roku środka prawnego w postaci skargi na przewlekłość postępowania, przy pomocy której można wykazać, że rozpoznanie sprawy z uwagi na np. jej nieskomplikowany charakter trwa dłużej, niż to jest konieczne. W takim wypadku możemy za poniesione straty domagać się wypłaty odszkodowania w wysokości od 2 tys. do 20 tys. zł. Ze skargą możemy wystąpić tylko w czasie trwającego postępowania, co oznacza, że jeśli wystąpimy z nią po dokonanym wpisie, sąd pozostawi ją bez rozpoznania - dodaje radca prawny Agnieszka Drożdż-Wilk.
Prawo do wniesienia skargi przysługuje, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności.

- Sąd ma obowiązek wydać wyrok w ciągu dwóch miesięcy, licząc od daty wniesienia skargi. Opłata od skargi jest stała i wynosi 200 zł. Postanowienie uwzględniające skargę na przewlekłość wiąże sąd w postępowaniu cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, co do stwierdzenia przewlekłości postępowania mamy więc otwartą drogę w procesie odszkodowawczym i zwiększoną szansę na pozytywne rozstrzygnięcie. Każde bowiem opóźnienie wpisu do księgi wieczystej czynności prawnych typu: nabycie nieruchomości, podział nieruchomości, nabycie spadku, ustanowienie hipoteki itp. może prowadzić do powstania szkody nie tylko w majątku właściciela nieruchomości, ale osoby nabywającej taką nieruchomość. Oczywiście pamiętajmy, że w ewentualnym procesie odszkodowawczym musimy wykazać szkodę i jej wysokość, a także związek przyczynowy pomiędzy opóźnionym wnioskiem o wpis a powstaniem szkody - podsumowuje Aneta Wasiluk.

Miejsca

Opinie (212) ponad 10 zablokowanych

 • Bank grozi wypowiedzeniem (15)

  Udzielili kredytu to ich problem. Pokrzywdzone niewiniątka... Dadzą sobie radę, banki sa kute na cztery nogi

  • 39 54

  • (1)

   Ale jaki to problem wysłać do banku pismo z sądu, że wniosek o przyspieszenie wpisu został odrzucony? Jest wtedy dowód że próbowała, zresztą sama kopia złożenia wniosku do kw powinna bankowi wystarczyć i co to za straszenie wypowiedzeniem kredytu

   • 31 2

   • Ale to nie jest w interesie banku przecież placi się większe raty

    • 7 0

  • (1)

   To są ich standardowe praktyki. Będą wysyłać groźby wypowiedzenia umowy nawet co tydzień, ale nic nie zrobią póki płacisz raty.

   • 31 1

   • nic nie wiesz

    • 0 1

  • ubezpieczenie pomostowe (6)

   przecież bank zabezpiecza swoje interesy zmuszając do opłacania dodatkowego ubezpieczenia tzw pomostowego do czasu przeniesienia własności i wpisu hipoteki do księgi wieczystej Więc gdzie problem

   • 35 0

   • Problem w tym (5)

    Że chcą wycisnąć z kredytobiorcy jak najwięcej i jeszcze straszą

    • 23 4

    • (2)

     Bez sensu, i zgadzam sie z przedmowca. Place 200 zl pomostowego, na wpis czekam od pazdziernika. Jakby moj bank mi zaczął grozic to bym ich wysmiała. Nie dość ze rate sobie ściągają to jeszcze bonusowe 200zl, i oni mnie będą straszyc. Pff

     • 22 1

     • (1)

      Wyśmiałabyś ich na piśmie, telefonicznie czy osobiście? Przede wszystkim kogo byś wyśmiała? Panią na infolinii czy przy okienku kasowym, a może samego prezesa. Podpowiedz, bo mam problem z bankiem i odbijam się jak od ściany przy każdym kontakcie z nimi, ale chociaż może ich wyśmieję i mi trochę ulży :D

      • 12 6

      • jedyne co możecie zrobić to zgłaszać wszystkie nadużycia bankowe do UOKiK

       i więcej wniosków w danej sprawie wpływa tym większa pewność że dobiorą im się do d*py przykład . zobaczcie jak ludzie zaczęli pisać że banki nie chcą zwracać kosztów wzięcia kredytów przy wcześniejszej jego spłacie dziś sprawa rozwiązana muszą oddać wszystko włącznie z prowizja za jego udzielenie

       • 1 0

    • (1)

     Jesli strasza pomimo placenia ubezpieczenia pomostowego to powinni z urzedu byc scigani za nekanie. I nie powinien byc scigany jakis tam bank tylko ten kto sie podpisal pod pismem z banku

     • 16 0

     • W sumie to czym oni straszą

      i w jakim sensie? Bez sensu

      • 0 0

  • Xoxo

   Chyba nie wiesz o co chodzi..

   • 3 0

  • Banki

   Banki dobrze wiedzą jaka jest sytuacja wciskają klauzule w umowie niewykonalne i cieszą się że ludzie podpisują wszystko jak się da bo klient podpisze wszystko byle by dostać kasę a na daną chwilę myśli co tu i teraz a nie co będzie za rok, dwa czy dziesięć, a potem budzisz się człowieku z ręką w nocniku i szukasz winnych gdzie się da by zamaskować swoje błędy i usprawiedliwić się przed sobą samym

   • 10 2

  • ?

   Z jakiego powodu ?

   Ziobto do dymisji .

   Tyle w temacie .

   • 3 2

  • żenada

   czekałam na wpis od maja 2019 do lutego 2020 !!!! poniosłam dodatkowe koszty naliczane przez bank 8.000 zł ....kto mi to odda????
   bo jakaś pani Jadzia i Krysia się nie wyrabia

   • 6 0

 • To jest kpina, bo przez opieszałość urzędników kredytobiorcy ponosza dodatkowe koszty w postaci podwyzszonego oprocentowania (11)

  Ale w tym kraju zamiast ulatwic ludziom liczy sie rozdawnictwo...

  • 190 17

  • Nie ma pracowników

   • 6 6

  • bo mają płacone za godzinę, a nie za pracę (1)

   gdyby każdy dostawał prowizję od załatwionego wniosku, to wpis miałbyś na drugi dzień

   • 33 1

   • mają jakies durne normy i wg tego robią. Poza tym jest za mało ludzi

    • 4 1

  • Ciekawe (1)

   A może to wina banku a nie urzędników! Łatwo się narzeka nie znając charakteru tej pracy.

   • 5 11

   • Ale banki dają ok 10 miesięcy na dostarczenie dokumentów od dnia podpisania umowy. Czy pracownicy sądu robią przez 10 miesięcy jeden dokument????

    • 2 1

  • Idz zrob protest

   W obronie sądów - krzycz wolne sądy i posluchaja

   • 7 2

  • Trzeba był się nie godzić na coś co nie zależy od ciebie

   Podpisałeś, wziąłeś ryzyko na siebie. Pomyślałeś na pewno się uda ? Jakoś tam będzie?

   • 1 0

  • (1)

   Brakuje ludzi do pracy. Słabo płacą. No, ale wszyscy uważają, ze urzędników jest za dużo, zarabiają krocie i nic nie robią.

   • 4 5

   • Nieprawda że słabo płacą. Pani referentarz bierze 6 tys.netto. Chętnie się z nią zamienię skoro tak słabo płaca

    • 2 2

  • Urzędnicy

   Ale urzędnicy nie mają wpływu na czas rozpatrywania spraw... Wszystko zależy od wieczystoksięgowych orzeczników czyli referendarzy i często spotykanego co mnei to obchodzi...

   • 4 0

  • No ale podpisali z pełną tego świadomością, są banki które nie wymagają ubezpieczenia pomostowego, a są takie które ciągną 1% rocznie już od dnia podpisania umowy. Od wielu lat wiadomo że w Gdańsku się czeka okrutnie długo.

   • 0 0

 • Sad ? (18)

  Przecierz tam dalej siedza ludzie z przed 89 roku, spodziewaliscie się ze cos bedzie lepiwj funkcjpnowalo ?? Tam sie nic nie zmienki gdansku, uklad kolesiow i koleżanek z gdanskiego sadu funkcjonuje i ma sie dobrze

  • 126 51

  • Dekomunizacja (1)

   Jednak trzeba było zrobić dekomunizację, a nie gruba krecha

   • 16 18

   • Xo

    Bohater bez peleryny. Nie znam się ale powiem - cały PiS bo rozumiem ze sympatyk? Tak się składa ze tam nie pracują sędziowie tylko referendarze, i jeśli takich pracowników jest np 5 a wniosków jest tysiąc i doszło 100 tys bo przekształcenie gruntu z poprzedniego roku zrobione właśnie przez PiS ale bez pomyślenia jak to faktycznie wprowadzić w życie zablokowało sądy KW. Btw to trwa już z 2 lata.

    • 14 6

  • naprawdę wierzysz w to,co piszesz?

   • 11 5

  • Nieorawda (7)

   Siedza nieroby ktore nigdzie indziej nie zalapalyby sue do pracy przy kseriwaniu papieru. Zero nadzoru nad ich praca przez zmanierowabe kierownictwo czyni to co mamy.

   • 14 11

   • Xo (2)

    Choćby ktoś był mrówką i pracował 24/7 to w 5 osób nie obronisz całego Gdańska, do tego KW w Gdańsku obsługuje nie tylko nasze miasto. Nie znam się a wypowiem....

    • 8 5

    • (1)

     Panie w sądzie wcale nie pracują 24/7. Obecnie że względu na coronawirusa nie przyjmowali w ogóle petentów, a wnioski i tak są robione w ślimaczym tempie

     • 5 0

     • 8 godzin dziennie też nie pracują. wiem bo trochę rejonówek widziałem od środka

      • 2 0

   • Skąd to wszystko wiesz? Niech zgadnę: znikąd, ale co mi szkodzi kogoś skrytykować? (1)

    • 4 3

    • Bo dzwonię do sądu regularnie min. Raz w tygodniu

     • 2 0

   • (1)

    Zadrudnij się w sadzie KW i pokaż tym nierobą jak sie pracuje. Życzę powodzenia i rozwoju w pracy.

    • 1 3

    • Po co? Sądzie siedzą ludzie którzy nie nadają się do korpo bo za wolno pracuja

     • 1 0

  • bełkot laika +

   sprawdz ilu sędziów orzeka jeszcze w księgach wieczystych. adrian się groteskowo bulwersował i pocił, że wg listy zaradkiewicza powołanych przed 89 jest jeszcze około 700 czynnych sędziów. spośród nich choćby niejaka przyłębska, która przypadkiem z tej listy zniknęła . 3 tygodnie temu jednego z takich sędziów (Motuk) adrian powołał do SN, a zaradkiewicz mu pogratulował. wy macie jakąś schozofrenię, czy każdy pisowski przewał i brednie wypieracie? pisze się "przecież", niedouku

   • 20 4

  • ludzie z przed 89 roku? Tam siedzi sama gimbaza co ucieka po 3 miesiącach bo myśleli, że nie trzeba pracować.

   • 7 1

  • PrzecieŻ

   • 1 0

  • Przypominam, że bolszewia, która miała to zmienić rządzi już drugą kadencję

   • 4 1

  • No wiec policzmy. Zakladajac, ze w 88 roku

   czyli jeszcze za komuny, najmlodszy komunista zaczal prace w sadzie po studiach w wieku 25 lat. A wiec teraz najmlodsi pracujacy w sadach komunisci mieliby 57 lat. Serio myslisz, ze w sadach segregatory przewalaja glownie ludzie po 60tce, pamietajacy minione czasy?

   • 1 1

  • Ja słyszałem że jeszcze od zaboŕow siedzą

   • 1 0

  • co to ma do rzeczy? jest co raz więcej wniosków a pracowników w sądzie ciągle tyle samo więc siłą rzeczy są opóźnienia.
   Dlaczego minister nie zezwoli na zatrudnienie dodatkowych osób?

   • 0 0

 • 17 lat elektronicznych ksiąg wieczystych, 10 lat zdalnego dostępu, (2)

  a system działa gorzej niż przed informatyzacją.

  • 185 2

  • I kasują kilkaset złotych za wpis (1)

   Za co się pytam ?

   • 29 0

   • Sądy kasują za wpis

    a za przewlekłość w dokonaniu wpisu sądy powinny płacić odszkodowanie, które powinno być potrącane z wynagrodzenia sędziego

    • 11 0

 • Za mało (6)

  Czasu?

  • 42 2

  • Wolne sądy!!

   bardzo wolne

   • 7 0

  • raczej za dużo

   czasu

   • 3 0

  • czyli jak podpisalem notarialny w listopadzie (3)

   to mnie do ksiegi wpisza w pazdzierniku... masakra

   • 5 0

   • (1)

    To ja miałam farta. Dom kupiony na początku 2019 i wpis był po nie całych 4 miesiącach. Aż byłam w szoku.

    • 4 0

    • Powinien byc zrobiony tego samego dnia. Jeszcze u notariusza. Tyle tylko, ze cala prawnicza kasta ma to gleboko w d.

     • 8 2

   • Jak dobrze pójdzie. Jak rozmawiałam z panią z sądu to zaczęła robić w zeszłym tygodniu w końcu wrzesień i potrwa to jeszcze ok 4 miesięcy zanim dojdzie do listopada. Ale od razu uprzedziła ze październik jest bardzo rozległy więc może się przedluzyc

    • 1 0

 • Państwo z kartonu (2)

  Urzędników coraz więcej i czas oczekiwania coraz dłuższy.

  • 128 4

  • Skoro w Sejmasie produkują ustawy bez opamiętania

   To ktoś musi je wykonywać

   • 8 6

  • W Powiecie Wejherowskim

   To samo. A na pozwolenie na budowę czeka się po 3 miesiące minimum. I każdy wniosek jest odsyłany w celu poprawki. Czyli według starostwa architekci to idioci"D

   • 5 0

 • w sądach mieli pracować zdalnie (8)

  a zrobili sobie 3 miesięczne wakacje ! Nie było nowych wniosków, to sprawy powinni przyspieszyć
  w księgach wieczystych nie ma rozpraw wszystko odbywa się tylko w papierach, ale po co coś robić jak mozna bawić się z dziećmi w domu zamiast pracować , kasa i tak wpłynie na konto

  • 186 17

  • Chciałoby się mieć 3 miesiące wakacji. (1)

   Petent, jak nie wiesz o czym piszesz to lepiej w ogóle nie pisz.

   • 10 31

   • Wiem

    Zadna z moich papietkowych spraw nawet nie drgnela

    • 28 2

  • Obrażasz mnie tym stwierdzeniem, gdyż Sąd nie miał wogole wolnego i ludzie pracowali,a pracy jest tyle,ze tego nie da sie przerobić! Łatwo sie mowi komuś kto nie zna charakteru tej pracy.A tam pracuja normalni ludzie tacy jak Wy!

   • 8 17

  • Jakie wakacje? Pracowali cały czas i cały czas wpływały nowe wnioski.

   • 5 5

  • Oczywiście, że pracowali zdalnie. (3)

   Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. Po pierwsze, w okresie epidemii, my referendarze (piszę o swoim sądzie, w którym pracuję) pracowaliśmy częściowo zdalnie w domu, a częściowo 2-3 dni w pracy z uwagi na podział na grupy. W początkowym okresie z uwagi na obawę o zdrowie moich najbliższych wzięłam nawet 2 tygodnie urlopu, w czasie którego pracowałam w domu po kilka godzin dziennie celem nadrobienia zaległości. W zeszłym roku wpływ bowiem bardzo się zwiększył. Dzięki ciężkiej pracy referendarzy i sekretarzy załatwianych było po kilkaset spraw więcej w każdym referacie (ponad wymaganą normę). Po drugie, to nieprawda, że w tym okresie nie wpływały nowe wnioski. Powiedziałabym nawet, że wpływ tylko nieznacznie się zmniejszył. Po trzecie, proszę nie pisać tak krzywdzących opinii, że my niby bierzemy tylko "kasę". Gdybym mogła zapoznałabym Pana/Panią z naszą pracą i wtedy mogłabym uznać, że Pana/Pani opinia jest sprawiedliwa. Wcześniej zachęcam do odbycia aplikacji sądowej, zdania egzaminów i przejścia naszej drogi do zawodu, żeby potem służyć i poświęcać się w swojej pracy osobom takim jak Pan/ Pani. Pozdrawiam.

   • 14 13

   • do roboty a nie wymadrzac sie

    • 6 4

   • Tylko jakoś efektów Państwa pracy nie widac

    • 9 0

   • ...ponad wymaganą normę...

    ...ponad wymaganą normę... to macie jakąś normę na ilości wprowadzonych dokumentów??? A to ciekawe.....

    • 2 0

 • Średniowiecze w Gdańsku (2)

  Świadczy to tylko i wyłącznie o nieudolności tej instytucji. Tyle w temacie. Chyba, że w podziemiach wydziału skryba gęsim piórem wpisy robi. Wtedy rozumiem.

  • 119 5

  • Skryba miał płacone za pracę,

   urzędnik za godzinę.

   • 9 3

  • 100/100

   • 5 0

 • Tak działają sądy (7)

  Wolne sądy! Konstytucja! Konstytucja! OTUA!

  • 96 21

  • Zwierzchnikiem sądów od ponad 5 lat jest magister Zero. (1)

   I czego dokonał?

   Ano niczego.

   • 23 5

   • No Zero dokonań, no :)

    • 8 2

  • OTUA

   Hehe

   • 8 1

  • Bredzisz. Za PO czekałem na wpis 3 miesiące.

   • 15 5

  • są wolne! macie czego chcieliście!

   otuamua rapanui i rabarbar!

   • 6 0

  • Wolne od inreligencji i logiki

   Tylko komuna tylko PO, tylko bolek na prezydenta

   • 5 6

  • Co ci powiem .

   Oni zreformowali sadownictwo.

   Dla mnie bedzie reforma jak beda pracowac na 2 zmiany .

   Wsxystko .

   A nie kombinowac w znajomkow po slusznej partyjnej lini .

   • 3 1

 • (2)

  Włoski strajk nadzwyczajnej kasty?

  • 61 11

  • Nie. To jest ich normalne tempo pracy.
   Jak będzie strajk włoski to będziesz czekał 10 lat.

   • 6 0

  • a wystarczyłoby wprowadzić premie od załatwionych spraw

   zaraz nagle okazałoby się, że jednak można dostać wpis w tydzień :)

   • 7 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Pomorskie Targi Mieszkaniowe: dom mieszkanie wnętrze

targi

Co W Trawie Piszczy?

269 - 947 zł
konferencja
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
33900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23550 zł/m2
Gdynia Orłowo
23350 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21100 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
21050 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
33300 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20500 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16000 zł/m2
Gdańsk Oliwa
16000 zł/m2
Gdańsk Przymorze
14950 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane