Nowe plany miejscowe. Cztery dzielnice w Gdańsku, jedna w Gdyni

Najnowszy artukuł na ten temat

Planowanie przestrzenne, nowe plany miejscowe. Podsumowanie 2020 r.

Gdańsk. Zobacz jakich lokalizacji dotyczą plany wyłożone do wglądu.

W Gdańsku do 2 lipca można zapoznawać się z czterema zupełnie nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one dwóch obszarów Kiełpina Górnego, Kokoszek i Zaborni. Z kolei w Gdyni do 25 czerwca wyłożony jest plan miejscowy dla części dzielnicy Karwiny. Do wszystkich planów zgłaszać można poprawki.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

są gwarancja ładu przestrzennego 16%
dobrze, że powstają, ale zawsze można je zmienić 14%
dobrze, że powstają; szkoda, że tak mało osób się w to angażuje 23%
mało wiem na ten temat 10%
nie mają większego znaczenia 4%
niczego nie gwarantują 33%
zakończona Łącznie głosów: 283
W Gdańsku z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Ujeścisko, rejon ulic Cedrowej i CzereśniowejMiasto przystąpiło do prac nad planem uchwałą z września 2017 roku. Po raz pierwszy do publicznego wglądu wyłożony był w marcu 2019 roku. Teraz, po uwzględnieniu korekty podnoszącej nieznacznie intensywność zabudowy oraz zezwoleniu na pokrycie dachów płaskich papą projekt do publicznego wglądu wykładany jest po raz drugi.

Nowy plan obejmuje obszar o powierzchni około 29,25 ha, ograniczony od północy ulicą Kartuską i Rodzinnym Ogrodem Działkowym "Odnowa", od wschodu ulicą Cedrową, od południa aleją Armii Krajowej, a od zachodu ulicą Jabłoniową. zobacz na mapie Gdańska Na terenie objętym nowym planem powstaje osiedle Wolne Miasto.

Celem sporządzenia nowego planu jest umożliwienie realizacji większego programu usług, w tym lokalizacji przedszkola o powierzchni przekraczającej 100 m kw. na powstającym osiedlu Wolne Miasto. W projekcie planu zniesiona została rezerwa drogowa w rejonie ulicy Czereśniowej, wyznaczono natomiast rezerwę pod zbiornik retencyjny, tereny zieleni rekreacyjnej i powiązania piesze i ekologiczne. Zweryfikowano także linie rozgraniczające po uwzględnieniu realizowanego projektu ulicy Nowej Bulońskiej.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 11 czerwca 2019 r. o godz. 17.

Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki i GoplańskiejUchwała o przystąpieniu do planu przyjęta została w sierpniu 2018 roku, jest on wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy. Projekt planu dotyczy obszaru o powierzchni około 5 ha, położony w rejonie ulicy Mamuszki i Goplańskiej zobacz na mapie Gdańska.

Plan ustala przeznaczenie terenu - mieszkaniowo-usługowe oraz ustala parametry zabudowy. Zmiana związana jest z rezygnacją z linii szybkiego tramwaju w przylegającej do obszaru planu projektowanej ulicy Nowej Gostyńskiej. Związane z tym zmniejszenie uciążliwości akustycznych umożliwi spełnienie standardów dla zabudowy mieszkaniowej.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 13 czerwca 2019 r. o godz. 17.

Kiełpino Górne rejon ulic Nowej Inżynierskiej i GostyńskiejMiasto przystąpiło do przygotowania nowego planu uchwałą z czerwca 2018 roku. Do publicznego wglądu jest on wykładany po raz pierwszy. Dotyczy on obszaru o powierzchni około 1,54 ha, który położony jest w Kiełpinie Górnym w rejonie ulicy Gostyńskiej oraz planowanych ulic Nowej Inżynierskiej i Nowej Gostyńskiej zobacz na mapie Gdańska.

Celem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia terenu z usługowej na usługowo-mieszkaniową (ekstensywną). Rezygnacja z planowanej linii szybkiego tramwaju w ulicach zbiorczych: Nowej Gostyńskiej i Nowej Inżynierskiej pozwala na zapewnienie odpowiedniego standardu akustycznego, a tym samym dopuszczenie funkcji mieszkaniowej. Z dotychczas obowiązującego planu znikną także ciągi piesze prowadzące do przystanków planowanej linii tramwajowej.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 5 czerwca 2019 r. o godz. 17.

Kokoszki Mieszkaniowe rejon u. św. Brata AlbertaDo projektowania planu przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska z maja 2018 roku. Do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy, obejmuje obszar o powierzchni około 11,58 ha w Kokoszkach Mieszkaniowych w rejonie ulic: Inżynierskiej, Szafranowej i św. Brata Alberta. zobacz na mapie Gdańska

Na terenie objętym planem dokonana zostanie korekta układu transportowego, wynikająca z rezygnacji z przebiegu linii tramwajowej w tym obszarze. W nowym planie wydzielony został dopływ potoku Strzyży. Skorygowany został wymóg realizacji 20 proc. usług oraz wymaganej wielkości działek budowlanych w obszarze terenów mieszkaniowo-usługowych.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 11 czerwca 2019 r. o godz. 17.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 16 lipca 2019 roku. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2019 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

***


W Gdyni z planem w czasie jego wyłożenia (do 25 czerwca) zapoznać się można w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Zapoznać się z nim, a dodatkowo uzyskać szczegółowe informacje można także w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Jest on dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/plany.

Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. NowowiczlińskiejProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w rejonie Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej obejmuje niezabudowany obszar o powierzchni 8,29 ha.

Karwiny. Granica obszaru objętego nowym planem.
Karwiny. Granica obszaru objętego nowym planem. materiały prasowe
Do prac nad planem przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni z marca 2014 r., została ona zmieniona w styczniu 2015 r.

Wykładany do publicznego wglądu projekt ustala poszerzenie Obwodnicy Trójmiasta z łącznicą zespolonego węzła drogowego Wielki Kack. Docelowo zakładana jest budowa dwóch jezdni po trzy pasy ruchu z łącznicami.

Projekt planu ustala także możliwość realizacji na terenie prywatnym zabudowy usługowej, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. z dojazdem z ulicy Nowowiczlińskiej. Na pozostałych terenach projekt ustala przeznaczenie - lasy (położone w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz w otulinie TPK).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r., o godz. 17 w Gdynia InfoBox.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Należy składać je do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2019 r.

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni.

Opinie (53) 4 zablokowane

 • no tak, IK kupił sobie teren przy tesco, więc i plan na kolanie musi być spisany (4)

  ...przecież teren zielony nie jest istotny, deweloper musi być górą

  • 47 6

  • A tam

   przypadkiem nie znajdowało się kiedyś pole z uprawą truskawek?

   • 6 2

  • (2)

   Już dajcie spokój z tymi zielonymi terenami w gminie gdzie las stanowi połowę powierzchni...

   • 2 1

   • (1)

    A wiesz, że tereny zielone zamiast się pojawiać to znikają :( przykładem jest znowu zabranie terenu poligonu przy PKM Jasień pod budownictwo :( na ile jeszcze będzie pozwalała Dulkiewicz,? jej upór w kontynuacji planów Adamowicza mnie poraża ... kobieto, obudź się zanim zabetonujecie całe południe Gdańska

    • 1 0

    • Zostawmy kamieniczki w centrum i wkoło stare chaty kryte strzechą. A ci co chcą mieszkać w nowym budownictwie niech wyjadą do Skandynawii. Przedstaw swoją wizję rozwoju miasta. Może wyburzymy przestarzałe kamieniczki i postawimy apartamentowce albo zamiast falowców osiedle domków.

     • 1 0

 • Miejscowy plan zagospodarowania terenu jest dobry dla urzednikow (3)

  1. Jest praca przy jego tworzeniu.
  2. Mozna brac w lape za zmiany tego planu.
  3. Mozna sprzedawac informacje rodzinie i znajomym, ze jakis plan sie zmieni, tak aby zdazyli kupic dzialki na obszarze, na ktorym bedzie zmiana.
  4. Generalnie jest to praca dla pracy, za ktora z naszych pieniedzy ida miliony, a jedyne co daje taki plan, to to, ze nikt z poza ukladu nie wybuduje na danym terenie nic bez posmarowania.

  • 55 8

  • typowa wypowiedź smerfa marudy

   najlepiej bez planów prawda?
   dziki zachód Panie!!!
   Dać kazdemu gnata i co wywalczy to jego

   • 4 9

  • Jestem zwolennikiem wolności

   I trzeba poluzowac generalnie zasady tworzenia planow, ale plany muszą być

   • 1 0

  • Co za ignorat wypisuje takie farmazony i jeszcze jaki poklask... Ja się nie dziwię czemu w tym kraju jest jak jest, przyjdą wybory i ta cała zgraja ignorantów głosuje na "gruszki na wieżbie"...

   • 0 0

 • I ten las mozna wykarczowac? (1)

  Gdzie sa obroncy kornika z Puszczy Bialowieskiej?

  • 51 4

  • W tym lesie nie ma kornika. Nie ma więc czego bronić.

   • 3 2

 • ciąć zieleń i stawiać blokowiska!!! (1)

  • 26 5

  • Tak jest!

   Zwłaszcza w takie upały widać jak bardzo drzewa są niepotrzebne. Lać beton, wyciąć wszystko, niech będzie pustynia

   • 2 0

 • mała Sycylia - deweloperzy i betoniarki już przyszykowane, władza zamydli oczy gawiedzi a oni dopełnią dzieła zniszczenia (1)

  • 32 5

  • a potem pisma urzędników po wybudowaniu - co z retencją

   • 0 0

 • w Gdyni wycinają ostatnie drzewa, wszystko sprzedane i przeznaczone pod ogrodzone osiedla. jiedługo nie będzie gdzie wyjść na (1)

  dla 250 tysięcy mieszkańców zostanie "bulwar" o długości 1300 metrów.

  • 39 6

  • Ogrodzone osiedle w Gdyni no blagam ile takich jest jedno czy dwa

   • 3 6

 • Miejscowy plan zagospodarowania

  Copyright:.Deweloper i inwestor.
  Zatwierdzający przez aklamację: "władze".

  • 32 3

 • w Gdańsku 3 zmiany planów miejscowych w Gdyni jedna, (2)

  a jednak trolle zaatakowali tą jedną. Oby to był jakiś merytoryczny atak to OK, ale jest to potrzeba związana z innymi strategicznymi inwestycjami i jakością życia mieszkańców. Co ważne, nie ma jednej recepty czy schematu na to, jakimi kanałami czy profilami powinien dysponować mieszkaniec. który chce merytorycznie podyskutować nt. zagospodarowania, zwykły troll, czy opłacony influencer.
  oczywiście można posiadać konto na Instagramie, na Snapchacie albo mieć szeroko rozbudowane i popularne prywatne konto gdzie spływają apanaże z zaklinania rzeczywistości i mieszania jak to mamy w polityce.

  • 7 16

  • (1)

   Tylko co to tym trollom daje. Kompletnie nic tylko strata ich czasu. Przecież ludzie w ostatnich wyborach im pokazali, że to kilkuletnie trollowanie nic nie dało. A oni dalej swoje....

   • 8 1

   • stop mowie nienawiści przeciwko trollom !
    troll też człowiek !
    równouprawnienie dla trolli !

    • 1 0

 • Szczurek - odejdź! (2)

  • 20 8

  • Szczurek życzymy jeszcze cztery kadencje

   bo Gdynia za Pana rządów zmienia się nam codziennie na lepsze. Oby tylko zdynamizować inwestycje to będzie super

   • 1 4

  • Szczurek odejdź?

   Przecież dopiero co go wybrali(ście). No ktoś na niego głosował skoro wygrał...

   • 1 1

 • Urzędnicy robią co chcą (2)

  Śmiechu warte są miejscowe plany w Gdańsku urzędnicy planują a potem tego nie przestrzegają - Gdańsk Chełm na terenie zielonym ustalonym w studium będą tereny przemysłowe pod składowisko odpadów

  • 19 0

  • (1)

   Musimy walczyć, nie możemy im na to pozwolić.

   • 3 0

   • Zgadzam się nie możemy pozwolić na budowę składowiska odpadów

    • 5 0

1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Informacje

Reklama

Wydarzenia

Świat opowiadany
Świat opowiadany
warsztaty
g. 10:00 - 10:45
Gdańsk, Kącik Montessori
Open House Gdańsk 2021 - Nowy Port
Open House Gdańsk 2021 - Nowy Port
wykład , spotkanie
kwi 24-25
sobota - niedziela, g. 10:00
Gdańsk
Salon Mieszkaniowy - Nowy Termin
Salon Mieszkaniowy - Nowy Termin
targi
maj 15-16
sobota - niedziela
Gdynia, Gdynia Arena

Ogłoszenia

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
21700 zł/m2
Gdynia Orłowo
15900 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
14600 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
14250 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
14050 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
14250 zł/m2
Gdańsk Brzeźno
13250 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
11650 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
10200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
9650 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane