Wiadomości

stat

Nowe plany miejscowe. Cztery dzielnice w Gdańsku, jedna w Gdyni

Najnowszy artukuł na ten temat

Kontrowersje wokół zabudowy pasa nadmorskiego w Brzeźnie

Gdańsk. Zobacz jakich lokalizacji dotyczą plany wyłożone do wglądu.

W Gdańsku do 2 lipca można zapoznawać się z czterema zupełnie nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one dwóch obszarów Kiełpina Górnego, Kokoszek i Zaborni. Z kolei w Gdyni do 25 czerwca wyłożony jest plan miejscowy dla części dzielnicy Karwiny. Do wszystkich planów zgłaszać można poprawki.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

są gwarancja ładu przestrzennego 16%
dobrze, że powstają, ale zawsze można je zmienić 14%
dobrze, że powstają; szkoda, że tak mało osób się w to angażuje 23%
mało wiem na ten temat 10%
nie mają większego znaczenia 4%
niczego nie gwarantują 33%
zakończona Łącznie głosów: 283
W Gdańsku z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Ujeścisko, rejon ulic Cedrowej i CzereśniowejMiasto przystąpiło do prac nad planem uchwałą z września 2017 roku. Po raz pierwszy do publicznego wglądu wyłożony był w marcu 2019 roku. Teraz, po uwzględnieniu korekty podnoszącej nieznacznie intensywność zabudowy oraz zezwoleniu na pokrycie dachów płaskich papą projekt do publicznego wglądu wykładany jest po raz drugi.

Nowy plan obejmuje obszar o powierzchni około 29,25 ha, ograniczony od północy ulicą Kartuską i Rodzinnym Ogrodem Działkowym "Odnowa", od wschodu ulicą Cedrową, od południa aleją Armii Krajowej, a od zachodu ulicą Jabłoniową. zobacz na mapie Gdańska Na terenie objętym nowym planem powstaje osiedle Wolne Miasto.

Celem sporządzenia nowego planu jest umożliwienie realizacji większego programu usług, w tym lokalizacji przedszkola o powierzchni przekraczającej 100 m kw. na powstającym osiedlu Wolne Miasto. W projekcie planu zniesiona została rezerwa drogowa w rejonie ulicy Czereśniowej, wyznaczono natomiast rezerwę pod zbiornik retencyjny, tereny zieleni rekreacyjnej i powiązania piesze i ekologiczne. Zweryfikowano także linie rozgraniczające po uwzględnieniu realizowanego projektu ulicy Nowej Bulońskiej.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 11 czerwca 2019 r. o godz. 17.

Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki i GoplańskiejUchwała o przystąpieniu do planu przyjęta została w sierpniu 2018 roku, jest on wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy. Projekt planu dotyczy obszaru o powierzchni około 5 ha, położony w rejonie ulicy Mamuszki i Goplańskiej zobacz na mapie Gdańska.

Plan ustala przeznaczenie terenu - mieszkaniowo-usługowe oraz ustala parametry zabudowy. Zmiana związana jest z rezygnacją z linii szybkiego tramwaju w przylegającej do obszaru planu projektowanej ulicy Nowej Gostyńskiej. Związane z tym zmniejszenie uciążliwości akustycznych umożliwi spełnienie standardów dla zabudowy mieszkaniowej.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 13 czerwca 2019 r. o godz. 17.

Kiełpino Górne rejon ulic Nowej Inżynierskiej i GostyńskiejMiasto przystąpiło do przygotowania nowego planu uchwałą z czerwca 2018 roku. Do publicznego wglądu jest on wykładany po raz pierwszy. Dotyczy on obszaru o powierzchni około 1,54 ha, który położony jest w Kiełpinie Górnym w rejonie ulicy Gostyńskiej oraz planowanych ulic Nowej Inżynierskiej i Nowej Gostyńskiej zobacz na mapie Gdańska.

Celem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia terenu z usługowej na usługowo-mieszkaniową (ekstensywną). Rezygnacja z planowanej linii szybkiego tramwaju w ulicach zbiorczych: Nowej Gostyńskiej i Nowej Inżynierskiej pozwala na zapewnienie odpowiedniego standardu akustycznego, a tym samym dopuszczenie funkcji mieszkaniowej. Z dotychczas obowiązującego planu znikną także ciągi piesze prowadzące do przystanków planowanej linii tramwajowej.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 5 czerwca 2019 r. o godz. 17.

Kokoszki Mieszkaniowe rejon u. św. Brata AlbertaDo projektowania planu przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska z maja 2018 roku. Do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy, obejmuje obszar o powierzchni około 11,58 ha w Kokoszkach Mieszkaniowych w rejonie ulic: Inżynierskiej, Szafranowej i św. Brata Alberta. zobacz na mapie Gdańska

Na terenie objętym planem dokonana zostanie korekta układu transportowego, wynikająca z rezygnacji z przebiegu linii tramwajowej w tym obszarze. W nowym planie wydzielony został dopływ potoku Strzyży. Skorygowany został wymóg realizacji 20 proc. usług oraz wymaganej wielkości działek budowlanych w obszarze terenów mieszkaniowo-usługowych.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 11 czerwca 2019 r. o godz. 17.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 16 lipca 2019 roku. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2019 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

***


W Gdyni z planem w czasie jego wyłożenia (do 25 czerwca) zapoznać się można w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Zapoznać się z nim, a dodatkowo uzyskać szczegółowe informacje można także w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Jest on dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/plany.

Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. NowowiczlińskiejProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w rejonie Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej obejmuje niezabudowany obszar o powierzchni 8,29 ha.

Karwiny. Granica obszaru objętego nowym planem.
Karwiny. Granica obszaru objętego nowym planem. materiały prasowe
Do prac nad planem przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miasta Gdyni z marca 2014 r., została ona zmieniona w styczniu 2015 r.

Wykładany do publicznego wglądu projekt ustala poszerzenie Obwodnicy Trójmiasta z łącznicą zespolonego węzła drogowego Wielki Kack. Docelowo zakładana jest budowa dwóch jezdni po trzy pasy ruchu z łącznicami.

Projekt planu ustala także możliwość realizacji na terenie prywatnym zabudowy usługowej, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw. z dojazdem z ulicy Nowowiczlińskiej. Na pozostałych terenach projekt ustala przeznaczenie - lasy (położone w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz w otulinie TPK).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r., o godz. 17 w Gdynia InfoBox.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Należy składać je do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2019 r.

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni.

Opinie (53) 4 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.