• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Nowe plany miejscowe. Śródmieście i Osowa w Gdańsku, dwa obszary w Sopocie

EBu
6 lipca 2021 (artykuł sprzed 2 lat) 

Wyłożenia projektów nowych planów miejscowych w Gdańsku dotyczą dzielnic Śródmieście oraz Osowa.

W Gdańsku do 2 sierpnia wyłożone są do publicznego wglądu dwa projekty nowych planów miejscowych. Dotyczą one rejonu zbiornika przy ul. Koziorożca na OsowejMapka oraz rejonu historycznego Szpitala Bożego Ciała w Śródmieściu (ul. 3 Maja)Mapka. Z kolei w Sopocie do 23 lipca zapoznać się można z projektami planów dla parkingu przy ul. RejaMapka oraz znacznego obszaru w otoczeniu ul. Rzemieślniczej.MapkaProcedura powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

GdańskSzczegółowe informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Planiści informacji na temat planów udzielaja telefonicznie i mailowo.

Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Śródmieście - rejon historycznego szpitala Świętego DuchaNowy plan miejscowy dla terenów u podnóża Góry Gradowej powstaje, by umożliwić dalszy rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej Hevelianum oraz pozwolić na realizację zabudowy usługowej w istniejących obiektach historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała i w nowym (planowanym) obiekcie zlokalizowanym w ich sąsiedztwie.

Projekt tego planu wyłożono do publicznego wglądu po raz trzeci (pierwszy raz w sierpniu 2020 roku, kolejny w styczniu 2021 roku). Po drugim wyłożeniu wpłynęły uwagi, które w całości zostały uwzględnione: z powodu obawy mieszkańców zrezygnowano z możliwości lokalizacji parkingu podziemnego na terenie pomiędzy ul. 3 Maja a Błędnikiem. Mapka

Równocześnie, w związku z zakazem zabudowy na całym terenie, podjęto decyzję o zmianie jego przeznaczenia z usługowego z dużym udziałem zieleni urządzonej na teren miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej, z dopuszczeniem obiektów obsługujących użytkowników niewymagających pozwolenia na budowę.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 15 lipca 2021 r. o godz. 17.

Gdańsk rezygnuje z budowy nowego parkingu kubaturowego przy 3 MajaOsowa - rejon zbiornika retencyjnego przy ul. KoziorożcaMiasto do planu przystąpiło pod koniec lutego tego roku, do publicznego wglądu został on wyłożony po raz pierwszy.

Ujęte w projekcie planu miejscowego rozwiązania dotyczące samego zbiornika retencyjnego mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wprowadzono w nim powiększenie rezerw terenowych przeznaczonych pod funkcję zbiornika retencyjnego. Ma to zapewnić zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika "Osowa" i powiększenie jego czaszy o tzw. część "suchą", która będzie mogła pełnić funkcję rekreacyjną ogólnodostępną.

Przewidziano również realizację, na terenach prywatnych, usług zdrowia i innych usług społecznych, np. opieki nad dziećmi do lat 3, oświaty, domu sąsiedzkiego, domu kultury czy domu pomocy społecznej.

NA pozostałej części plan dopuszcza zabudowę wielorodzinną, z koniecznością realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej, ze wskazaniem wykonania jej w części centralnej projektowanego osiedla.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 14 lipca 2021 r. o godz. 17.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta Miasta Gdańska w formie papierowej (Biuro Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 sierpnia 2021 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

SopotZ dwoma wyłożonymi do publicznego wglądu planami miejscowymi w Sopocie zapoznać się można do 23 lipca w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, w pokoju nr 5, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (tel. 58 52 13 812 lub 58 52 13 819).

Projekty planów dostępne są także w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sopotu.

Parking obok parku krajobrazowego przy ulicy RejaMiasto do planu przystąpiło uchwałą z kwietnia 2018 roku. Teren, który został objęty projektem planu nie był dotąd objęty innym planem miejscowym.

W granicach projektu planu znajduje się fragment lasu oraz odcinek ulicy Mikołaja Reja z zatoką postojową na 30 miejsc postojowych i skrzyżowaniem z ul. Stanisława Wyspiańskiego.

Spór Miasta Sopot z Lasami Państwowymi o szlaban przy ul. RejaCały obszar objęty projektem planu wchodzi w zasięg Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jest własnością Lasów Państwowych i wymaga zmiany przeznaczenia na cele nieleśne, w tym przypadku na cele drogi publicznej z zatoką postojową, czyli de facto zgodnie z istniejącym od wielu lat sposobem użytkowania.

Jednocześnie wydzielenie terenu pasa drogowego pozwoli na korektę geometrii skrzyżowania ulic Mikołaja Reja i Stanisława Wyspiańskiego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się on line 20 lipca o godzinie 15. Można się na nią zgłosić wypełniając formularz.

Rejon ul. Rzemieślniczej od al. Niepodległości do torów kolejowychMiasto do opracowania planu miejscowego przystąpiło w marcu 2013 roku, do publicznego wglądu wyłożony został on po raz kolejny. Obszar opracowania ograniczony jest al. Niepodległości, ul. Jana z Kolna, ul. Nową Spacerową oraz terenami hipodromu. W sumie opracowanie dotyczy terenu o powierzchni 20,71 ha.

Obszar opracowania obejmuje część terenu do niedawna jeszcze zwanego pasem przemysłowym, który od lat jest strefą pasma usługowego (tzw. Oś Administracji i Biznesu). Na większości terenu plan dopuszcza zabudowę usługową, są też obszary gdzie dopuszcza on zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

W rozwiązaniach projektu planu wzięto pod uwagę wnioski wynikające z analizy możliwości obsługi transportowej tej części miasta. Wynika z niej konieczność ograniczenia programu zabudowy w stosunku do dotychczasowych koncepcji ze względu na możliwości obsługi transportowej. Wnioski z ww. opracowania zostały uwzględnione w obowiązującym studium i w projekcie planu.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się on line 20 lipca o godzinie 14. Można się na nią zgłosić wypełniając formularz.
EBu

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (54)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

OdeaPark - Dzień otwarty

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
31500 zł/m2
Gdynia Orłowo
22700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
22400 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
21000 zł/m2
Gdańsk Długie Ogrody
18650 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
25600 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20550 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
17450 zł/m2
Sopot Górny Sopot
17350 zł/m2
Gdańsk Matemblewo
15050 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane