• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Nowe plany miejscowe. Śródmieście i Osowa w Gdańsku, dwa obszary w Sopocie

EBu
6 lipca 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (54)

Wyłożenia projektów nowych planów miejscowych w Gdańsku dotyczą dzielnic Śródmieście oraz Osowa.

W Gdańsku do 2 sierpnia wyłożone są do publicznego wglądu dwa projekty nowych planów miejscowych. Dotyczą one rejonu zbiornika przy ul. Koziorożca na OsowejMapka oraz rejonu historycznego Szpitala Bożego Ciała w Śródmieściu (ul. 3 Maja)Mapka. Z kolei w Sopocie do 23 lipca zapoznać się można z projektami planów dla parkingu przy ul. RejaMapka oraz znacznego obszaru w otoczeniu ul. Rzemieślniczej.MapkaProcedura powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

GdańskSzczegółowe informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Planiści informacji na temat planów udzielaja telefonicznie i mailowo.

Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Śródmieście - rejon historycznego szpitala Świętego DuchaNowy plan miejscowy dla terenów u podnóża Góry Gradowej powstaje, by umożliwić dalszy rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej Hevelianum oraz pozwolić na realizację zabudowy usługowej w istniejących obiektach historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała i w nowym (planowanym) obiekcie zlokalizowanym w ich sąsiedztwie.

Projekt tego planu wyłożono do publicznego wglądu po raz trzeci (pierwszy raz w sierpniu 2020 roku, kolejny w styczniu 2021 roku). Po drugim wyłożeniu wpłynęły uwagi, które w całości zostały uwzględnione: z powodu obawy mieszkańców zrezygnowano z możliwości lokalizacji parkingu podziemnego na terenie pomiędzy ul. 3 Maja a Błędnikiem. Mapka

Równocześnie, w związku z zakazem zabudowy na całym terenie, podjęto decyzję o zmianie jego przeznaczenia z usługowego z dużym udziałem zieleni urządzonej na teren miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej, z dopuszczeniem obiektów obsługujących użytkowników niewymagających pozwolenia na budowę.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 15 lipca 2021 r. o godz. 17.

Gdańsk rezygnuje z budowy nowego parkingu kubaturowego przy 3 MajaOsowa - rejon zbiornika retencyjnego przy ul. KoziorożcaMiasto do planu przystąpiło pod koniec lutego tego roku, do publicznego wglądu został on wyłożony po raz pierwszy.

Ujęte w projekcie planu miejscowego rozwiązania dotyczące samego zbiornika retencyjnego mają zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wprowadzono w nim powiększenie rezerw terenowych przeznaczonych pod funkcję zbiornika retencyjnego. Ma to zapewnić zwiększenie pojemności retencyjnej istniejącego zbiornika "Osowa" i powiększenie jego czaszy o tzw. część "suchą", która będzie mogła pełnić funkcję rekreacyjną ogólnodostępną.

Przewidziano również realizację, na terenach prywatnych, usług zdrowia i innych usług społecznych, np. opieki nad dziećmi do lat 3, oświaty, domu sąsiedzkiego, domu kultury czy domu pomocy społecznej.

NA pozostałej części plan dopuszcza zabudowę wielorodzinną, z koniecznością realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej, ze wskazaniem wykonania jej w części centralnej projektowanego osiedla.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 14 lipca 2021 r. o godz. 17.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta Miasta Gdańska w formie papierowej (Biuro Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 sierpnia 2021 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

SopotZ dwoma wyłożonymi do publicznego wglądu planami miejscowymi w Sopocie zapoznać się można do 23 lipca w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, w pokoju nr 5, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty (tel. 58 52 13 812 lub 58 52 13 819).

Projekty planów dostępne są także w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sopotu.

Parking obok parku krajobrazowego przy ulicy RejaMiasto do planu przystąpiło uchwałą z kwietnia 2018 roku. Teren, który został objęty projektem planu nie był dotąd objęty innym planem miejscowym.

W granicach projektu planu znajduje się fragment lasu oraz odcinek ulicy Mikołaja Reja z zatoką postojową na 30 miejsc postojowych i skrzyżowaniem z ul. Stanisława Wyspiańskiego.

Spór Miasta Sopot z Lasami Państwowymi o szlaban przy ul. RejaCały obszar objęty projektem planu wchodzi w zasięg Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jest własnością Lasów Państwowych i wymaga zmiany przeznaczenia na cele nieleśne, w tym przypadku na cele drogi publicznej z zatoką postojową, czyli de facto zgodnie z istniejącym od wielu lat sposobem użytkowania.

Jednocześnie wydzielenie terenu pasa drogowego pozwoli na korektę geometrii skrzyżowania ulic Mikołaja Reja i Stanisława Wyspiańskiego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się on line 20 lipca o godzinie 15. Można się na nią zgłosić wypełniając formularz.

Rejon ul. Rzemieślniczej od al. Niepodległości do torów kolejowychMiasto do opracowania planu miejscowego przystąpiło w marcu 2013 roku, do publicznego wglądu wyłożony został on po raz kolejny. Obszar opracowania ograniczony jest al. Niepodległości, ul. Jana z Kolna, ul. Nową Spacerową oraz terenami hipodromu. W sumie opracowanie dotyczy terenu o powierzchni 20,71 ha.

Obszar opracowania obejmuje część terenu do niedawna jeszcze zwanego pasem przemysłowym, który od lat jest strefą pasma usługowego (tzw. Oś Administracji i Biznesu). Na większości terenu plan dopuszcza zabudowę usługową, są też obszary gdzie dopuszcza on zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

W rozwiązaniach projektu planu wzięto pod uwagę wnioski wynikające z analizy możliwości obsługi transportowej tej części miasta. Wynika z niej konieczność ograniczenia programu zabudowy w stosunku do dotychczasowych koncepcji ze względu na możliwości obsługi transportowej. Wnioski z ww. opracowania zostały uwzględnione w obowiązującym studium i w projekcie planu.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się on line 20 lipca o godzinie 14. Można się na nią zgłosić wypełniając formularz.
EBu

Opinie wybrane


wszystkie opinie (54)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
28200 zł/m2
Gdynia Orłowo
21200 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
18950 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
18000 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
17900 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23600 zł/m2
Sopot Górny Sopot
18700 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
16350 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
15300 zł/m2
Gdańsk Oliwa
13350 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl