Wiadomości

stat

Nowe plany miejscowe. Trzy dzielnice w Gdańsku, dwie w Gdyni

Najnowszy artukuł na ten temat

Na Kaczych Bukach powstaną kolejne osiedla

Zobacz, jakich dokładnie obszarów będą dotyczyć nowe plany miejscowe na Aniołkach, w Brzeźnie i na Chełmie.

W Gdańsku do 31 stycznia można zapoznawać się z trzema nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one dzielnic Aniołki, BrzeźnoChełm. Z kolei w Gdyni do 14 stycznia wyłożone są plany miejscowe dla części dzielnic Dąbrowa i Leszczynki. Do wszystkich planów zgłaszać można poprawki.W Gdańsku z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Aniołki - rejon ulic Jana Dantyszka i DębowejMiasto Gdańsk przystąpiło do opracowania planu uchwałą z kwietnia 2017 roku. Projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w styczniu 2019 r. Po tym wyłożeniu do projektu wpłynęło kilkadziesiąt uwag od okolicznych mieszkańców i radnych dzielnicy Aniołki, którzy postulowali m.in. zachowanie na terenie objętym planem zabudowy jednorodzinnej (jak w planie obowiązującym) oraz nie obciążanie brukowanej ulicy Dantyszka zwiększonym ruchem samochodowym. Żadna z uwag nie została uwzględniona. Nie mniej przed obecnym wyłożeniem parametry możliwej do zrealizowania na tym obszarze zabudowy wielorodzinnej z usługami zostały zmienione.

W projekcie precyzyjnie ustalono formę zabudowy, jaka będzie mogła powstać na tym terenie. Ograniczono ją do budynków wolnostojących, dla których określono wytyczne dotyczące m.in. kształtu dachów, ich stopnia nachylenia i materiałów, którymi można je pokryć.

Mając na uwadze dostosowanie przyszłej zabudowy do budynków stojących w sąsiedztwie, wprowadzono ograniczenia dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy i długości elewacji. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ustalono w taki sposób, aby zachować odległości od zabudowy jednorodzinnej przy ul. Dantyszka oraz od granic nieruchomości położonych przy ul. Dębowej.

Teren objęty projektem planu podzielono na sześć wewnętrznych obszarów i na każdym z nich wprowadzono zapisy dotyczące wysokości nowej zabudowy. Ustalenia te mają na celu dostosowanie przyszłej zabudowy do ukształtowania terenu i budynków istniejących w sąsiedztwie.

Na odcinku ul. Dantyszka przeznaczonym na plac do zawracania ustalono zastosowanie tego samego rodzaju nawierzchni i typu krawężników, co na istniejącym odcinku tej ulicy. W projekcie planu wyznaczono minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej (40 proc.) oraz wymóg realizacji zieleni przydomowej.

Kolejna dyskusja publiczna nad projektem tego planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 14 stycznia 2020 r. o godz. 17.

Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej IIMiasto Gdańsk do opracowania planu przystąpiło uchwałą z czerwca 2017 roku. Projekt planu do publicznego wglądu wyłożony jest po raz pierwszy. Dotyczy pasa nadmorskiego w okolicy gdańskiego molo. Obecnie jest to teren niezainwestowany, częściowo porośnięty zielenią oraz drzewami. Obszar opracowania w większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, natomiast część północno-wschodnia stanowi teren prywatny.

Celem przystąpienia do prac planistycznych było umożliwienie zagospodarowania obszaru pomiędzy al. Hallera a ciągiem pieszo-rowerowym i Parkiem Reagana ze wzmocnieniem istniejących powiązań przestrzennych, przy jednoczesnej ochronie cenniejszych skupisk drzew. Projekt planu ustala m.in. park leśny z wyznaczoną przestrzenią publiczną - zadrzewionym skwerem powstałym na przecięciu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

W projekcie planu tereny inwestycyjne przeznaczono na funkcje usługowe związane z nadmorskim położeniem takie jak: usługi turystyki, rekreacji, sportu, zdrowia, kultury, gastronomii i w ograniczonym stopniu handlu. Według planistów nowa zabudowa, która powstanie na obszarze objętym granicami planu, ma szansę rozwinąć potencjał Brzeźna w stronę zachodnią. Zabudowa ma być stopniowana, w najwyższych miejscach dopuszczono wysokość 21 metrów.

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 16 stycznia 2020 r. o godz. 17.

Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i CebertowiczaPlan opracowywany jest od maja 2015 roku. W sierpniu 2019 roku do publicznego wglądu wyłożony został po raz pierwszy. Ponowne wyłożenie projektu spowodowane jest uwzględnieniem części uwag.

Obszar objęty opracowaniem zajmuje zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna, ośrodki usługowe, stacja paliw, parkingi. W granicach planu mieści się również park Jar Wilanowski ze zbiornikiem Madalińskiego. Grunty inwestycyjne znajdują się w południowo-wschodniej części, a także w sąsiedztwie parku przy ulicy Madalińskiego oraz pomiędzy ulicami Witosa, Wilanowską i al. Vaclava Havla.

Do sporządzenia planu przystąpiono m.in. w celu dopuszczenia nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację i rozszerzenia zakresu usług o handel niezwiązany z Centrum Obsługi Samochodów.

W projekcie planu tereny inwestycyjne, położone m.in. w części południowo-wschodniej, przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w tym wielorodzinną. W zachodniej części obszaru dopuszczono możliwość nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację, co umożliwiłoby realizację wind zewnętrznych, sfinansowanych ze sprzedaży powstałych w ten sposób mieszkań. Północne i północno-zachodnie tereny przeznaczono na usługi.

Czytaj także: na Chełmie planują podwyższenie bloków

W środkowej części obszaru podtrzymano wymóg lokalizacji ośrodka usługowego z przestrzenią publiczną (w formie np. placu) oraz przedszkola. Plan wprowadza ochronę większości osiedlowych zieleńców i skwerów. Zielenią do utrzymania lub wprowadzenia objęto również drzewa oraz zieleń na skarpach graniczących z Jarem Wilanowskim. Wyznaczono ciąg pieszy o charakterze krajobrazowym, biegnący m.in. wzdłuż północnej skarpy Jaru Wilanowskiego.

Kolejna dyskusja publiczna nad projektem planu odbędzie się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska 21 stycznia 2020 r. o godz. 17.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 14 lutego 2020 roku. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2020 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

***


W Gdyni z nowymi planem w czasie ich wyłożenia (do 14 stycznia) zapoznać się można w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30). Zapoznać się z nim, a dodatkowo uzyskać szczegółowe informacje można także w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Są one dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni:www.gdynia.pl.

Dembińskiego, LeszczynkiCzerwoną linią zaznaczono obszar na terenie Leszczynek, który jest objęty projektem planu.
Czerwoną linią zaznaczono obszar na terenie Leszczynek, który jest objęty projektem planu. materiały prasowe
Projekt planu w rejonie ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok obejmuje obszar o powierzchni 6,34 ha. Do prac nad planem przystąpiono w lutym 2019 r., jest to zmiana obowiązującego planu miejscowego uchwalonego w marcu 2009 roku.

Wykładany do wglądu projekt planu umożliwia realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o zróżnicowanej wysokości zabudowy, stanowiącej uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej w sąsiedztwie.

Zmianie ulegnie również przebieg drogi publicznej, która w planie obowiązującym łączy ul. B. Dembińskiego z ul. Leszczynki jednak nie została zrealizowana. Projekt planu przewiduje skrócenie przebiegu drogi publicznej, a połączenie ul. B. Dembińskiego i ul. Leszczynki zapewnione zostanie poprzez ogólnodostępne przejście piesze i trasę rowerową.

Leśna Polana - DąbrowaTeren na Dąbrowie objęty projektem nowego planu miejscowego.
Teren na Dąbrowie objęty projektem nowego planu miejscowego. materiały prasowe
Projekt dotyczy rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia. Do prac nad planem przystąpiono w czerwcu 2016 r.

Głównym powodem przystąpienia do prac nad nowym planem było dostosowanie ustaleń obowiązujących na obszarze planów do zmienionych uwarunkowań, zgodnych z kierunkami zmian w przeznaczeniu terenów, wskazanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Projekt planu utrzymuje więc główne założenia planów obowiązujących na tym obszarze z nieznacznym rozszerzeniem zasięgu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z uwzględnieniem faktycznego przebiegu wydzieleń geodezyjnych.

Zgodnie z ustaleniami Studium projekt planu przewiduje nowe tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Należy składać je do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2020 r.

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni.

Opinie (85) 8 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.