Wiadomości

stat

Ogrodzenie zgodnie z prawem

Jeśli ogrodzenie powstanie dokładnie na granicy dwóch działek koszty jego utrzymania ponoszą obie strony.
Jeśli ogrodzenie powstanie dokładnie na granicy dwóch działek koszty jego utrzymania ponoszą obie strony. materiały prasowe

Niebawem, z początkiem wiosny, pełną parą ruszą prace remontowe i budowlane. Między innymi powstawać zaczną nowe ogrodzenia. Zanim zabierzemy się za projekt i zakup materiałów budowlanych warto - jeśli będzie taka konieczność - zgłosić budowlę, bo od momentu zgłoszenia dokumentów trzeba czekać 30 dni z rozpoczęciem prac.Czy twoim zdaniem budowa ogrodzenia powinna odbywać się na podstawie pozwolenia na budowę?

tak, może dzięki temu nie powstałyby niektóre koszmarki

20%

tak, teraz każde ogrodzenie jest inne, to mogłoby być regulowane

10%

nie wiem, nie dotyczy mnie to

8%

nie, to byłaby przesadna ingerencja urzędników

62%
  • zakończona

  • łącznie głosów: 177
Prawo dość ogólnie określa warunki jakie powinno spełniać ogrodzenie nieruchomości. Przede wszystkim, zgodnie z art. 29 ust. 23 Ustawy Prawo budowlane, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ogrodzenia.

Wymienione są tu jednak przypadki, w których przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia, należy zgłosić właściwemu organowi (w Trójmieście będą to wydziały architektury właściwych urzędów miejskich), chęć wybudowania ogrodzenia. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic ogrodzenia, mapę z jego przebiegiem oraz oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością.
Takiego zgłoszenia wymaga budowa ogrodzenia:
- od strony dróg;
- ulicy;
- placów;
- torów kolejowych;
- innych miejsc publicznych;
- w wysokości powyżej 2,20 m.

W przypadku gdy właściwy organ nie wniesie w formie decyzji sprzeciwu (w ciągu 30 dni od zgłoszenia), wówczas można rozpocząć budowę. W przypadku wydania sprzeciwu w formie decyzji, osobie składającej zgłoszenie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Budowę należy rozpocząć w terminie dwóch lat od zgłoszenia.

Jeśli (w wymaganych przypadkach) nie dokonamy zgłoszenia możemy liczyć się z nakazem wstrzymania prac budowlanych lub nakazem rozbiórki - ogrodzenie uznane zostanie za samowolę budowlaną. Kontynuacja prac wiązała się będzie z koniecznością wniesienia opłaty legalizacyjnej lub innymi konsekwencjami (od grzywny, nawet do pozbawienia wolności).

Więcej na temat ogólnych wymagań, jakie powinny spełniać ogrodzenia nieruchomości znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156; § 41 − § 43):

- ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt;
- umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione;
- bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
- szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Z kolei to jakie skutki będzie miał wybór przebiegu ogrodzenie określa Kodeks Cywilny, w którym znajduje się tylko jeden artykuł odnoszący się do ogrodzenia nieruchomości - art. 154. Wprowadza on domniemanie prawne, iż między innymi mury, płoty i inne urządzenia podobne, znajdują się na granicy gruntów sąsiadujących i służą do wspólnego użytku sąsiadów. Artykuł 154 § 2 Kodeksu Cywilnego nakłada na korzystających z urządzeń znajdujących się na granicy obowiązek wspólnego ponoszenia kosztów ich utrzymania. Obowiązek ten nie obejmuje kosztów wybudowania nowego urządzenia (uchwała SN z dnia 24 stycznia 2002 r., III CZP 75/01, OSN 2002). Warto zaznaczyć, że powyższy przepis odnosi się tylko do "ogrodzenia" znajdującego się w osi granicy nieruchomości.

Rygory art. 154 Kodeksu Cywilnego nie znajdują już zastosowania, w przypadku gdy ogrodzenie znajduje się nie na granicy, ale wyłącznie w obrębie danej nieruchomości; jest jej częścią składową. Właściciel nieruchomości korzystając z treści prawa własności jest uprawniony do ogrodzenia na przykład fragmentu swojej nieruchomości, nie jest zobowiązany również do wybudowania ogrodzenia w osi granicy pomiędzy nieruchomościami. W takim przypadku, ogrodzenie działki powinno znajdować się w jej obrębie, tj. żaden element takiego ogrodzenia nie może "wystawać, wychodzić" poza te granice.

W aktualnym stanie prawnym, brak jest samodzielnej, legalnej definicji "ogrodzenia". Zgodnie z art. 3 ust. 12 Ustawy Prawo budowlane pojęcie "ogrodzenia" wchodzi w zakres pojęcia "urządzenia budowlanego". Ogrodzenie należy definiować jako otoczenie nieruchomości gruntowej za pomocą urządzenia ochronnego (niezależnie czy będzie to płot, mur, czy żywopłot, etc.) mające na celu ochronę przed dostępem osób trzecich bądź zwierząt.
Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (70)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.