Wiadomości

stat

Plany miejscowe. Punkt zbiórki odpadów we Wrzeszczu

Najnowszy artukuł na ten temat

Analizujemy projekt planu dla pasa nadmorskiego w Brzeźnie

Projekt planu obejmuje teren sąsiadujący z al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Hynka.

Do 31 sierpnia do publicznego wglądu wyłożony jest projekt nowego planu miejscowego, który przewiduje realizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych u zbiegu al. Żołnierzy Wyklętych i ul. Hynka zobacz na mapie Gdańska.Czy takie miejsca zbiórki odpadów są w mieście potrzebne?

tak, nie mogę się doczekać kiedy będą już gotowe 33%
tak, ale pod warunkiem, że nie będą uciążliwe 24%
nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić ich funkcjonowanie 6%
nie, śmieci nie powinno się zbierać w środku miasta 17%
nie, to skandal, że w dobrych lokalizacjach powstają takie punkty 20%
zakończona Łącznie głosów: 372
Z projektem planu w czasie jego wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu jest udostępniona również prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektu planu są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Teren, który obejmuje projekt planu jest częściowo zagospodarowany. W pobliżu ul. Hynka znajdują się m.in.: główny punkt zasilania energią elektryczną, warsztaty samochodowe, wypożyczalnia sprzętu budowlanego, punkt skupu złomu oraz składowisko materiałów budowlanych.

Do prac planistycznych przystąpiono w październiku 2017 roku w związku z budową sieci Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-ów). Realizacja tego zadania wynika z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Budowa PSZOK-ów stanowi cel publiczny w ujęciu ustawy o samorządzie gminnym.

PSZOK-i to miejsca, w których mieszkańcy mogą nieodpłatnie pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Mogą do nich dostarczać surowce wtórne (np. papier, szkło, metale, plastik), a także bardziej kłopotliwe odpady, czyli np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, meble, przeterminowane leki.

Czytaj także: PSZOKi - jak będą wyglądały i dlaczego są potrzebne

PSZOK powstanie na terenie z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych, pomiędzy dzielnicami mieszkaniowymi, co będzie korzystne ze względu na wygodę mieszkańców - umożliwi im bezpieczne i wygodne oddawanie odpadów.

W projekcie planu wprowadzono zapisy dotyczące estetyki obiektów, m.in. kolorystyki elewacji, stolarki i pokryć dachowych nowej zabudowy. Od strony ulicy Hynka ustalono szpaler drzew, który zasłoni tereny produkcyjno-usługowe. W opracowaniu został także wydzielony niewielki teren z przeznaczeniem na skwer lub zieleniec. W planie uwzględniono również możliwość realizacji nowej drogi lokalnej łączącej (tunelem) Zaspę z Dolnym Wrzeszczem.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 14 września 2018 r. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2018 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Opinie (52) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.