Wiadomości

stat

Pytanie do prawnika. Skarga na zapisy uchwalonego planu miejscowego

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą uderzać w interesy właścicieli nieruchomości. Aby uniknąć strat, mogą oni uchwalony plan zaskarżyć w sądzie administracyjnym.
Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą uderzać w interesy właścicieli nieruchomości. Aby uniknąć strat, mogą oni uchwalony plan zaskarżyć w sądzie administracyjnym. fot. 123rf/ Alexander Kharchenko

Plany miejscowe obejmują w dużej mierze działki należące do prywatnych właścicieli. W czasie uchwalania nowych planów miejscowych mają oni prawo zgłaszać wnioski i uwagi do planów, po to by uwzględnione były ich interesy. Co zrobić jeśli nie zostaną one wzięte pod uwagę w toku procedury planistycznej?Czy wiesz czy jest uchwalony i co mówi plan miejscowy dla działki, na której stoi twój dom, blok lub kamienica?

tak, znam te zapisy 39%
tak, sprawdzałe(a)m kiedyś z ciekawości 17%
nie wiem jak to sprawdzić 26%
nie wiem, ale to sprawdzę 6%
nie, nie interesuje mnie to 12%
zakończona Łącznie głosów: 153
- Jestem właścicielem działki na obszarze, który jest objęty opracowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Składałem uwagi do tego planu na etapie składania wniosków, ale nie zostały one uwzględnione. Chodzi o rozwiązania, które będą miały bezpośredni wpływ na moją nieruchomość - opisał w liście do redakcji swój problem nasz czytelnik, pan Henryk. - Wnioski nie zostały uwzględnione, więc na etapie składania uwag po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu, złożyłem uwagi. I tym razem nie zostały uwzględnione. Obawiam się, że moje interesy nie zostaną w ogóle w tym planie wzięte pod uwagę. Zastanawiam się więc czy istnieje, i w ogóle jak wygląda, procedura zaskarżenia planu miejscowego po jego uchwaleniu. Czy istnieje jakaś ścieżka odwoławcza? Czy to jest kosztowne?

Odpowiada Marek Foryś, radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Marek ForyśAktywność w toku procedury

Aktywne uczestnictwo właścicieli nieruchomości jest bardzo ważne na etapie prac planistycznych związanych z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej mpzp). Po rozpoczęciu procedury planistycznej, właściciele mają prawo i powinni złożyć wnioski do projektu planu miejscowego, w terminie wskazanym w uchwale rady miasta. W takim wniosku należy napisać m.in. jakiej nieruchomości dotyczy wniosek oraz jakiego przeznaczenia oczekujemy i dlaczego.

W kolejnym etapie powstawania mpzp, gdy jest już gotowy jego projek, powinno złożyć się uwagi, o ile założenie projektu nie są zgodne z naszych założeniami.

Z kolei po uchwaleniu mpzp, w załączniku do uchwały rady miasta w tej sprawie, znajdują się informacje czy i w jakim zakresie wnioski i uwagi zostały uwzględnione.

Wnioski i uwagi można składać osobiście lub przez pełnomocnika, którym może być też współwłaściciel nieruchomości lub członek rodziny. Ważne, by złożyć je w terminach wyznaczonych przez organ planistyczny. Jeśli z jakichś przyczyn nie uda się dochować takiego terminu, to i tak warto złożyć takie spóźnione wnioski lub uwagi, choć trzeba się liczyć z tym, że mogą zostać pominięte, tak jak by ich w ogóle nie było.

Dalsze postępowanie po uchwaleniu planu miejscowego

Niestety, nie zawsze składane przez właścicieli nieruchomości wnioski zostaną uwzględnione. W takim przypadku możliwe jest zaskarżenie mpzp do sądu administracyjnego. W skardze można zaskarżyć mpzp z uwagi na nadużycie tzw. władztwa planistycznego gminy, czyli prawa do samodzielnego decydowania przez nią o przeznaczeniu poszczególnych nieruchomości lub też powołując się na błędy proceduralne przy uchwalaniu mpzp.

W przypadku planów miejscowych uchwalonych do 31 maja 2017 r., przed wniesieniem skargi, należy wezwać radę gminy do usunięcia stanu naruszenia prawa. Bez takiego wcześniejszego wezwania, skarga zostanie odrzucona, bez badania meritum sprawy.

Skargę warto złożyć jak najszybciej po uchwaleniu mpzp. Trzeba w niej wskazać m.in. jakiej nieruchomości dotyczy, jakie mamy zarzuty do mpzp oraz wykazać tzw. interes prawny. Opłata sądowa wynosi w takim przypadku 300 zł.

Kto może wnieść skargę do sądu

Zasadniczo są to właściciel nieruchomości oraz użytkownik wieczysty. W niektórych sytuacjach, legitymację do zaskarżenia planu miejscowego będą mieli także dzierżawcy i najemcy nieruchomości, także gdy umowa dotyczy nieruchomości gminnych. Również na zasadzie wyjątku, interes prawny może przysługiwać właścicielom nieruchomości sąsiednich. Sądy administracyjne nie przyznają jednak legitymacji skargowej społecznikom czy stowarzyszeniom działającym w interesie publicznym.

Studium również jest ważne

Każda gmina w Polsce posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to ogólny dokument, który stanowi punkt odniesienia do powstających później planów miejscowych i wskazuje w jakim kierunku może być zmieniane przeznaczenie poszczególnych nieruchomości. Z tego względu warto również uczestniczyć aktywnie w postępowaniu dotyczącym zmian w studium, zgłaszając jak w przypadku planów miejscowych, wnioski i uwagi, gdyż sądy administracyjne przychylnie patrzą na wszystkie działania skarżących w toku procedur planistycznych.

Opinie (14)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.