Wiadomości

stat

Pytanie do prawnika. Utrzymanie porządku przed budynkiem

Za utrzymanie porządku na chodniku przed nieruchomością odpowiada ta osoba, która faktycznie ją użytkuje.
Za utrzymanie porządku na chodniku przed nieruchomością odpowiada ta osoba, która faktycznie ją użytkuje. fot.123rf/ Lina Moiseienko

Właściciel nieruchomości odpowiada za porządek wokół posiadanej nieruchomości, ale jeśli wynajmuje lokale, to najemcy są odpowiedzialni za zamiatanie, usuwanie liści czy śniegu. Poniosą także odpowiedzialność za ewentualne wypadki przed nieruchomością, wynikające z zaniedbań.Chodniki w Trójmieście:

są czyste 6%
ich czystość zależy od rejonu miasta 43%
są czyste tam, gdzie dbają o to służby, gorzej jest obok prywatnych posesji 13%
powinny być bardziej zadbane 33%
nie zwracam na to uwagi 5%
zakończona Łącznie głosów: 282
Wątpliwości co do podziału obowiązków pomiędzy właścicielem a najemcą nieruchomości ma nasza czytelniczka.

- Mam pytanie co do utrzymania czystości przed sklepem. Wynajmuję pewnej pani lokal handlowo-usługowy w kamienicy. Czy ja jako właściciel kamienicy, w której są tylko i wyłącznie lokale handlowe, muszę zamiatać, zgrabiać liście, a zimą odśnieżać i posypywać solą bądź piaskiem przed sklepem? Czy to należy do moich czy najemcy obowiązków? - pyta nasza czytelniczka.

Odpowiada Dorota Roszkowska, adwokat z kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie PrawniZgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest przy tym obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Co istotne, za właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, w tym m.in. najemców.

Jeżeli obowiązki wskazane w ww. ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością (bez znaczenia jest tytuł prawny do takiego władania).

W przypadku wynajmowania jedynie części nieruchomości bądź też wynajmowania jej kilku najemcom, zgodnie z art. 2a ww. ustawy, można również w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., sygn. akt III CZP 22/17, "założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest efektywne utrzymanie w odpowiednim stanie chodnika przylegającego do nieruchomości, a takie utrzymanie chodnika mieści się przede wszystkim w sferze możliwości tego, kto faktycznie włada nieruchomością. Obarczenie w takim przypadku właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości wykonywaniem obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z przylegającego chodnika byłoby nieracjonalne i jako takie stanowiło niedającą się usprawiedliwić ingerencję w prawo własności lub w prawo użytkowania wieczystego."

Czytaj także: obowiązki właściciela nieruchomościOdpowiadając zatem na pytanie wskazać należy, iż w przypadku, kiedy lokale handlowo-usługowe usytuowane w kamienicy używane są wyłącznie przez najemców, a właściciel nie korzysta z kamienicy, obowiązek utrzymania czystości i porządku polegający na uprzątnięciu zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości spoczywa wyłącznie na najemcach. Warto jednak dodatkowo dokładnie określić obowiązki najemców w umowie najmu, aby nie było żadnych wątpliwości - kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na terenie przed sklepem.

W przypadku niewykonywania obowiązku utrzymania w odpowiednim stanie chodnika przylegającego do nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać decyzję nakazującą wykonanie obowiązku, gdy stwierdzono brak jego wykonania, a dodatkowo takie działanie może być uznane za wykroczenie zagrożone na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach karą grzywny.

W sytuacji zaś, gdyby doszło do wypadku na terenie przed posesją, to na podmiocie zobowiązanym do dbania o czystość i porządek na tym terenie spoczywa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza względem poszkodowanego - odpowiedzialność uzależniona jest od tego, czy podmiot ten dochował należytej staranności w utrzymaniu chodnika w czystości z uwzględnieniem pory zimowej, kiedy powinna ta staranność być wzmożona. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określają jednak częstotliwości wykonywania tych czynności, tak więc podmiot odpowiedzialny za sprzątanie chodnika przed nieruchomością dochowa należytej staranności w tym względzie, jeśli czynności te były przez niego rzeczywiście wykonywane w sposób regularny, choć efekt tych czynności nie był trwały.
Podstawa prawna:

  • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 (t.j. z 2018 r., poz. 93)
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)