Wiadomości

stat

Trzy nowe plany miejscowe w Gdańsku: Oliwa, Aniołki i Smęgorzyno

Zobacz dla jakich lokalizacji Gdańska opracowywane są nowe plany miejscowe.

Do 30 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są projekty nowych planów miejscowych dla dzielnic Oliwa Górna, Smęgorzyno i Aniołki.Czy wśród kameralnej zabudowy bliżej śródmieścia powinny powstawać większe budynki wielorodzinne?

tak, konieczne jest zagęszczanie miasta

13%

to zależy od konkretnego miejsca

26%

nie, nie można budować bloków wśród domów jednorodzinnych czy kamienic

61%
Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektu planu są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Oliwa Górna w rejonie ul. Czyżewskiego i SarniejDo sporządzenia planu przystąpiono na podstawie uchwały z listopada 2017 roku. Do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy.

W granicach obszaru objętego projektem planu zobacz na mapie Gdańska znajdują się: pawilony usługowe, parking oraz droga dojazdowa.

Celem jego sporządzenia jest zmiana parametrów zabudowy, która umożliwi rozbudowę pawilonów handlowych (w tym dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawę ich funkcjonalności i estetyki). Projekt planu ma stwarzać warunki dla wzmocnienia lokalnego ośrodka usługowego i realizację atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Przyjęty w nim sposób zagospodarowania uwzględnia miejscowy krajobraz, w tym charakter historycznej zabudowy. W środkowej części terenu pełniącego funkcję lokalnego ośrodka usługowego dopuszczono maksymalną wysokość zabudowy 14 m, na pozostałej części tego terenu - 10 m. Przestrzeń przed pawilonami w części środkowej przeznaczono na ogólnodostępny plac lokalny, a na pozostałym obszarze zachowano parking.

Dla pawilonów handlowych od strony ul. Czyżewskiego ustalono elewacje eksponowane oraz rozczłonkowanie bryły budynku poprzez wycofanie elewacji lub jej fragmentów. Dla przestrzeni publicznej ustalono wymóg wprowadzenia zieleni. Na całym terenie dopuszczono organizację okazjonalnych i sezonowych imprez plenerowych. Od strony zabudowy w rejonie ul. Sarniej w kierunku ul. Czyżewskiego zachowano przejścia piesze (w północnej części terenu jako wydzielony ciąg pieszy).

Ponadto wydzielono dwa niewielkie tereny przeznaczone na zabudowę mieszkaniowo-usługową o parametrach dostosowanych do charakteru zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 9 stycznia o godzinie 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Aniołki - rejon ulic Dantyszka i DębowejProjekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu po raz pierwszy, do jego sporządzenia przystąpiono uchwałą z kwietnia 2017 roku. Dla terenu obowiązuje plan miejscowy przewidujący przede wszystkim zabudowę jednorodzinną.

Teren w granicach projektu planu jest niezagospodarowany zobacz na mapie Gdańska. Celem przystąpienia do prac planistycznych było dopuszczenie na tym obszarze wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami. W projekcie precyzyjnie ustalono formę zabudowy, jaka będzie mogła powstać na tym terenie. Ograniczono ją do budynków wolnostojących, dla których określono wytyczne dotyczące m.in. kształtu dachów (dopuszczono dwu- i wielospadowe, wykluczono mansardowe), ich stopnia nachylenia i materiałów, którymi można je pokryć (dachówką ceramiczną lub betonową w naturalnym kolorze materiału ceramicznego). Mając na uwadze dostosowanie przyszłej zabudowy do budynków stojących w sąsiedztwie, wprowadzono ograniczenia dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy i długości elewacji. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ustalono w taki sposób, aby zachować odległości od zabudowy jednorodzinnej przy ul. Dantyszka oraz od granic nieruchomości położonych przy ul. Dębowej.

Teren objęty projektem planu podzielono na sześć wewnętrznych obszarów i na każdym z nich wprowadzono zapisy dotyczące wysokości nowej zabudowy. Ustalenia te mają na celu dostosowanie przyszłej zabudowy do ukształtowania terenu i budynków istniejących w sąsiedztwie. Na odcinku ul. Dantyszka przeznaczonym na plac do zawracania ustalono zastosowanie tego samego rodzaju nawierzchni i typu krawężników, co na istniejącym odcinku tej ulicy.

W projekcie planu wyznaczono minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej (40 proc.) oraz wymóg realizacji zieleni przydomowej (0,3 m kw./1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkań). Zalecono maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu i wprowadzenie zieleni urządzonej z jego wykorzystaniem.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 16 stycznia o godzinie 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Smęgorzyno - rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej IIDo prac nad projektem przystąpiono w kwietniu 2017 roku. Jest on wyłożony do wglądu po raz pierwszy.

Projekt planu obejmuje teren zobacz na mapie Gdańska, który w większości jest niezagospodarowany. W jego centralnej części - przy ul. Kartuskiej - znajduje się stacja benzynowa.

Do sporządzenia planu przystąpiono w celu wzmocnienia w tym rejonie funkcji usługowej. Ma ona stanowić barierę dźwiękową dla zabudowy mieszkaniowej na działkach położonych dalej od ulicy Kartuskiej. W celu umożliwienia budowy obiektów usługowych ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oraz wprowadzono dodatkowe zapisy dotyczące jej lokalizacji: m.in. w pierzei ul. Kartuskiej określono wymóg zasadzenia drzew między budynkami oraz lokalizowania budynków dłuższą elewacją równolegle do ulicy Kartuskiej.

Powierzchnię rzutu pojedynczego budynku i zespołu połączonych budynków ograniczono maksymalnie odpowiednio do 1200 m kw. i 1500 m kw. Dzięki temu zabudowa, która powstanie na tym terenie, będzie charakteryzować się gabarytami pośrednimi pomiędzy zabudową produkcyjno-usługową (znajdującą się po północnej stronie ul. Kartuskiej) a planowanymi budynkami jednorodzinnymi (zlokalizowanymi na południe od obszaru objętego projektem planu).

Od strony ul. Kartuskiej zakazano lokalizacji parkingów naziemnych i placów manewrowych. Wprowadzono wymóg zasadzenia szpalerów drzew, które zapewnią izolację zabudowy mieszkaniowej od terenów usługowych. W projekcie znalazły się też regulacje zapewniające spójność krajobrazową, w tym wykluczające blachę jako materiał elewacyjny w pierzei ul. Kartuskiej. Wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony zieleni, a także szpaler drzew łączący tereny Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie położone poza granicami planu. W celu ochrony naturalnego ukształtowania terenu ograniczono możliwość makroniwelacji do maksymalnie 4 m.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 16 stycznia o godzinie 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 13 lutego 2019 r. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 lutego 2019 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Opinie (35) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.