Gdańsk Chełm, Zakoniczyn i Maćkowy. Nowe plany miejscowe

Najnowszy artukuł na ten temat

Planowanie przestrzenne, nowe plany miejscowe. Podsumowanie 2020 r.

Nowy plan na Chełmie umożliwi nadbudowę bloków i realizację wind przy klatkach schodowych. W Maćkowach będzie mógł powstać dzielnicowy plac i kościół, a na Zakoniczynie kolejne domy wielorodzinne i tereny zielone.
Nowy plan na Chełmie umożliwi nadbudowę bloków i realizację wind przy klatkach schodowych. W Maćkowach będzie mógł powstać dzielnicowy plac i kościół, a na Zakoniczynie kolejne domy wielorodzinne i tereny zielone. grafika Biuro Rozwoju Gdańska

Do 30 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są projekty nowych planów miejscowych dla fragmentów dzielnic Chełm, Zakoniczyn i Maćkowy. Odbędą się publiczne dyskusje nad nimi, można też zgłaszać swoje uwagi.Zieleń w planach miejscowych:

powinna być starannie opisywana co do wysokości i gatunków 57%
powinna być opisywana co do powierzchni, co zostanie posadzone jest mniej ważne 32%
nie wiem, czy to ma znaczenie 7%
nie trzeba tego opisywać 4%
zakończona Łącznie głosów: 244
Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są też udostępnione prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 15. Informacje dotyczące projektu planu są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Chełm, rejon ulic Cieszyńskiego i CebertowiczaDo sporządzenia planu przystąpiono na podstawie uchwały z maja 2015 roku. Do publicznego wglądu jest on wyłożony po raz pierwszy.

Część obszaru objętego projektem planu zobacz na mapie Gdańska zajmuje zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. Po stronie północno-wschodniej mieści się ośrodek usługowy (w tym Pasaż Chełmski), a w północno-zachodniej - Centrum Obsługi Samochodów oraz stacja paliw. Pawilony usługowe i parkingi są zlokalizowane wzdłuż północnego odcinka ul. Cieszyńskiego. W granicach planu mieści się również park Jar Wilanowski ze zbiornikiem Madalińskiego.

Grunty inwestycyjne znajdują się w południowo-wschodniej części, a także w sąsiedztwie parku przy ulicy Madalińskiego oraz pomiędzy ulicami Witosa, Wilanowską i al. Vaclava Havla.

Do sporządzenia planu przystąpiono m.in. w celu dopuszczenia nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację i rozszerzenia zakresu usług o handel niezwiązany z Centrum Obsługi Samochodów.

Czytaj także: plany nadbudowy bloków na Chełmie


W projekcie planu tereny inwestycyjne, położone m.in. w części południowo-wschodniej, przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w tym wielorodzinną. W zachodniej części obszaru dopuszczono możliwość nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację. Umożliwi to realizację wind zewnętrznych, sfinansowanych ze sprzedaży powstałych w ten sposób mieszkań. Północne i północno-zachodnie tereny przeznaczono na usługi.

W środkowej części obszaru podtrzymano wymóg lokalizacji ośrodka usługowego z przestrzenią publiczną (w formie np. placu) oraz przedszkola. Plan wprowadza ochronę większości osiedlowych zieleńców i skwerów.

Zielenią do utrzymania lub wprowadzenia objęto również drzewa oraz zieleń na skarpach graniczących z Jarem Wilanowskim. W celu zachowania ciągłości Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) pomiędzy Jarem Wilanowskim a Jarem Sikorskiego wyznaczono teren miejskiej zieleni urządzonej oraz ciąg łączący OSTAB w postaci szpaleru drzew. Na działce inwestycyjnej znajdującej się w granicach OSTAB-u ustalono wysoki procent powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto dla nowej zabudowy wielorodzinnej powyżej czterech mieszkań zastosowano wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej.

Ze względu na ochronę przeciwpowodziową wprowadzono obowiązek redukcji odpływów jednostkowych z terenów przewidzianych pod zabudowę. Zalecono także zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych z wykorzystaniem różnych rozwiązań ułatwiających infiltrację, retencjonowanie czy rozsączanie. Wyznaczono ciąg pieszy o charakterze krajobrazowym, biegnący m.in. wzdłuż północnej skarpy Jaru Wilanowskiego. Pozostałe ciągi piesze mają zapewnić dostęp do parku z okolicznych osiedli. Jako minimalne wyposażenie ulic w większości wskazano chodniki, a na części także trasę rowerową.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Maćkowy. Kościół w rejonie ulicy CzerskiejDo sporządzenia planu przystąpiono uchwałą z maja 2017 roku. Projekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu po raz drugi.

Projekt planu dotyczy terenu, który obecnie jest niezagospodarowany zobacz na mapie Gdańska. Celem sporządzenia planu było wykształcenie ośrodka usługowego z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi oraz umożliwienie budowy kościoła z plebanią, domem rekolekcyjnym i parafialną salą spotkań.

Projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w czerwcu 2018 r. Do projektu wpłynęło kilkanaście uwag, najwięcej dotyczyło lokalizacji kościoła. Następnie (we wrześniu 2018 r.) zorganizowano warsztaty, podczas których projektanci wspólnie z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami pracowali nad zmianą usytuowania kościoła i placu. Wynik warsztatów został uwzględniony w projekcie planu, który jest obecnie wyłożony do publicznego wglądu.

W części północno-zachodniej plan ustala lokalizację ośrodka usługowego z placem publicznym, którego południową pierzeję będzie stanowić kościół. Partery budynków zlokalizowanych wzdłuż kluczowych przestrzeni publicznych mają zostać przeznaczone na usługi. W celu utworzenia atrakcyjnych przestrzeni publicznych wprowadzono szereg ustaleń dotyczących kształtowania pierzei, wykończenia elewacji i posadzki placu. Aby pierzeje nadmiernie nie zacieniały przestrzeni publicznych, obniżono maksymalną wysokość zabudowy bezpośrednio sąsiadującej z ciągiem pieszym oraz placem.

Część działki gminnej położonej po południowej stronie ulicy lokalnej przeznaczono pod funkcje sakralne (np. dom rekolekcyjny). Ustalono przy tym wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej, co pozwoli na utworzenie na południowym wzniesieniu np. kalwarii.

Wyniesioną południowo-zachodnią część terenu przeznaczono pod zabudowę usługową (sport, rekreacja, kultura, gastronomia) z zielenią towarzyszącą, która została włączona do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie.

Wprowadzono też szereg zapisów mających na celu kształtowanie zabudowy w sposób podkreślający rzeźbę terenu. W zachodniej części obszaru wyznaczono ciąg pieszo-rowerowy i zieleń do utrzymania i wprowadzenia. Ponadto na wzgórzu wyznaczono punkt widokowy. Wzdłuż dróg publicznych ustalono wymóg wprowadzenia szpalerów drzew. Na terenach, gdzie dopuszczono zabudowę mieszkaniową, wprowadzono wymóg realizacji zieleni przydomowej.

W celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego ustalono m.in. ograniczenie spływu wód opadowych, wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej oraz zapisy zachęcające do stosowania tzw. małej retencji.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 22 sierpnia o godz. 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra DulinaDo prac nad projektem przystąpiono w marcu 2018 roku. Jest on wyłożony do wglądu po raz pierwszy. Teren znajdujący się w graniach projektu planu jest niezagospodarowany. zobacz na mapie Gdańska Do sporządzenia planu przystąpiono w związku ze zmianą lokalizacji planowanego ośrodka usługowego (zgodnie z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska"), m.in. w celu umożliwienia budowy całorocznego lodowiska i basenu, intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej i wykreowania przestrzeni publicznych w sąsiedztwie centrum dzielnicowego.

W projekcie planu północna część obszaru została wskazana jako lokalizacja fragmentu dzielnicowego ośrodka usługowego z dominującą funkcją mieszkaniowo-usługową. Wydzielono szerokie linie rozgraniczające dla pasa drogowego prowadzącego do ośrodka usługowego, co pozwoli na realizację ulicy w standardzie miejskim (m.in. z obustronnymi chodnikami i szpalerami drzew). Po jednej stronie drogi ustalono zabudowę mieszkaniową z usługami w parterach budynków - wysokość budynków do 19 m. Zastosowano stopniowanie intensywności zabudowy, poczynając od najintensywniejszych parametrów w pobliżu centrum. Ustalono zasady dotyczące estetyki zespołów zabudowy wielorodzinnej oraz wprowadzono wymogi dotyczące wykończenia i wyposażenia przestrzeni publicznych.

Wschodnią część obszaru objętego planem przeznaczono na tereny zieleni urządzonej, sportu, rekreacji, odprowadzenia wód opadowych i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej. Ustalenia te umożliwią realizację parku z urządzeniami małej retencji oraz m.in. boiska z trybunami. Park rekreacyjno-retencyjny powinien zostać zagospodarowany z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań małej retencji (np. ogrodów deszczowych, muld i niecek infiltracyjnych, małych zbiorników wodnych) i wykorzystaniem różnicy terenów, spadków i zagłębień.

Obszar zieleni został włączony do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. W planie ustalono szpalery drzew wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Ponadto określono wymagany procent powierzchni biologicznie czynnej oraz wymóg realizacji zieleni przydomowej. Wprowadzono współczynniki spływu, określające maksymalne natężenie odpływu wód opadowych. Zaplanowano ciągi piesze i pieszo-rowerowe, stanowiące dogodne powiązania pomiędzy centrum dzielnicowym a terenami zabudowy mieszkaniowej, a także połączenie pieszo-rowerowe prowadzące do Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa.

Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu odbędzie się 27 sierpnia o godzinie 17 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydent Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy do 13 września 2019 r. Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z prawem, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektów planu na środowisko mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2019 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Opinie (106) 10 zablokowanych

 • Zacząłem czytać (5)

  Piszą o jakichś blokach, placach i kosciołach- skończyłem czytać. Maćkowy to przede wszystkim spółdzielnia mleczarska zniszczona w imię deweloperskich interesów.

  • 102 15

  • mogłeś kupić spółdzielnię (2)

   czemu nie kupiłeś?

   • 12 18

   • Tak czytam tę mądrość życiową i mam wrażenie (1)

    że kiedyś Ci się noga powinie,stracisz pracę na rzecz deweloperki lub innych dziwnych układów,nie będziesz mógł znaleźć w miarę szybko kolejnej pracy,ponieważ przekroczysz magiczne 50lat życia i wtedy sobie przypomnij ten swój wpis a następnie kup firmę w której pracowałeś a która zbankrutowała bo taka była wola panów.Nie wiem ile masz lat ale myślisz zapewne,że jesteś sprytny,cwany i ponad wszystkim i wszystkimi dlatego życzę Ci powinięcia nogi w życiu zawodowym i zasmakowania karmy.

    • 9 4

    • Prawdę powiadasz. Ot, mądrość życiowa. Młodość nie wieczność. Pomyśl o przyszłości, puki masz gruby portfel, bo z wiekiem życie ma coraz mniej sentymentów, a świat staje się coraz bardziej miejscem dla bogatych.

     • 2 1

  • Tak jak PGRy i inne "zakłady pracy"

   Wysoko rentowne spółki Państwowe zasilane przez leniwych żołdaków, gotowe do rywalizacji z międzynarodową konkurencją.

   Plan dotyczy budowy kościoła i sklepów tak swoją drogą. W miejscu gdzie obecnie jest szczere pole

   • 11 3

  • Zakoniczyn też niech zabudują. Piękne tereny zielone, to nam boiska z trybunami i lodowiska potrzeba...zabudujcie wszystko, niech ludzie chodzą chodnikami. Dzika zieleń nie jest potrzebna. Zielone płuca południa będą betonowymi płucami. Najlepiej na siłę uszczęśliwić mieszkańców spokojnej dzielnicy i dać zarobić deweloperom. Taki kawał zieleni nie może się zmarnować...

   • 8 4

 • Najpierw deweloperzy i...może kiedyś transport (8)

  a Nowej Świętokrzyskiej jak nie ma tak nie ma......kierowcy stoją w kilometrowych korkach a deweloperzy budują kolejne osiedla

  • 95 4

  • Ta inwestycja może akurat pomóc w transporcie na Zakoniczenie, jeżeli dobrze będzie to przemyślane (1)

   Zrobiono Nową Bulońską i pętlę i zaplanowano połączenie tramwajowe nowa Warszawska.
   Dzięki tej inwestycji będzie możliwe połączenie drogowe z "SM Szadółki" do Pętli, a także będzie możliwe przedłużenie porębskiego w kierunku pętli, co byłoby idealnym rozwiązaniem, bo znacznie skróciłoby połączenia ZKM dla mieszkańców, jak i ułatwiło dojazd autem.
   Najważniejsze aby miasto było właścicielem drogi, a nie wspólnot, bo znowu będą cyrki.
   Na porębskiego na pewno będzie protest bo pod koniec drogi ludzie sobie parking zrobili, a teraz mogliby go stracić, gdyby wydłużono drogę.

   • 11 1

   • Nowa Świętokrzyska bez Nowej Małomiejskiej i Wydłużenia Sikorskiego nie ma sensu

    NS to zakorkowanie Havla, więc najpierw trzeba zrobić NM i Sikorskiego do NM.
    A najlepiej wydłużyć Nową Bulońską i dojść do Świętokrzyskiej. To by znacznie odciązyło Świętokrzyską. A tramwaj by doszedł nawet do Kowal, poprawiając komunikację na Guderskiego, Porębskiego i w okolicach.

    • 3 2

  • Co Ci da Nowa Świętokrzyska? Wtedy cała Havla będzie stała od pętli do Armii Krajowej. Nie tędy droga (4)

   Juz jest tragedia rano na Havla przez to ze transport jest wolny jak ślimak a domów przybywa w kazdej dziurze.

   • 5 6

   • U nas nadal odwrotnie niż na zachodzie ,najpierw deweloperzy ..... (3)

    Wbite pale przy Havla/Łostowickiej coś ci mówią ? Tam juz dawno powinien byc wiadukt ale.....jak to u nas bywa nie ma wiaduktu ,nie ma Nowej Świętokrzyskiej ,nie ma nowego rozwiązania na węźle Kowale .Czyli jest jak jest kierowcy stoją w masakrycznych korkach a deweloperzy budują nowe osiedla....tak się planuje rozbudowę terenów miejskich ?

    • 6 0

    • Wprowadzić zakaz samochodów (1)

     Na nowych osiedlach i po problemie - jest ztm, mevo, uber

     • 7 1

     • A Uber to nie samochód???

      • 0 0

    • Przecież plan zakłada na Chełmie nadbudowę

     istniejących budynków z Prlu - 4 piętra bez windy. To akurat jest dobre bo tam już jest komunikacja.

     • 5 1

  • To glosuj

   Na kogo glosujesz?? To teraz masz...

   • 0 2

 • chyba na odwrót to szło - najpierw potrzeba dobudowy pięterka, a w zwiazkku z tym konieczność montażu windy (1)

  "W zachodniej części obszaru dopuszczono możliwość nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację. Umożliwi to realizację wind zewnętrznych, sfinansowanych ze sprzedaży powstałych w ten sposób mieszkań."

  • 13 9

  • niech zrobią przy okazji parkingi na dachu, już nie ma gdzie zaparkować

   • 3 1

 • (5)

  jako mieszkaniec jestem przeciw budowie kościoła w środku osiedli.

  • 70 28

  • (3)

   Zgadzam się w 100%. Na w sumie 5 osiedli jest totalna dziura infrastrukturalna. Autobus 2x/h, jeden sklep z cenami jak w Szwecji czy Norwegii, sklep z fotelikami samochodowymi... Ale będzie kościół i salka rekolekcyjna, żeby ciemny naród mieszkający w ciemnej pupie jeszcze bardziej zaciemnic. Masakra

   • 28 17

   • Do kościoła chodzić nie trzeba chodzić.

    Niech budują na potęgę. Za pół wieku będzie można sobie w kościele dyskotekę otworzyć. Bo nie będzie miał kto tam chodzić.

    • 14 4

   • (1)

    Wiekszosc mieszkancow Gdanska ma korzenie wiejskie, ale to oni sa teraz najbardziej "nowoczesni" bo pluja na kosciol. Zwyczajnie wstyd!

    • 3 17

    • wstyd to w bajki wierzyć

     Nowoczesność polega na tym aby na podstawie nauki oddzielać co jest zmyśloną przez człowieka fikcją, a co nie.

     • 0 0

  • popieram

   • 0 0

 • Pytania (2)

  Na Zakoniczynie jest już park - przy Dworku Wendtów i stanowi własność prywatną - dewelopera Górskiego. Czy nowy plan zagospodarowania parku dotyczy właśnie tego terenu? Czy nowy plan zakłada jakieś zmiany własnościowe, gdzie stroną jest miasto Gdańsk? Na czyim terenie ma powstać planowane lodowisko i basen na Zakoniczynie?

  • 22 4

  • to kawałek dalej, tak jak kończy się obecna Porębskiego (wg planów tam będzie zrobione rondo) i dalej w stronę Jabłoniowej

   • 6 0

  • W którym miejscu jest tam park mówimy o tym lasku z chodnikiem

   • 2 0

 • (2)

  Może najpierw remont starogardzkiej, rondo Starogardzka Niepołomicka Czerska może coś dla wszystkich ludzi park plac zabaw jest tyle możliwości żeby coś zrobić dla ludzi a nie kościół do zbierania haraczu i opłacania z podatków ich willi gosposi itd

  • 39 11

  • (1)

   Kupiłeś mieszkanie na wsi, to teraz nie skomlej o drogę do miasta.

   • 1 7

   • Spokojnie.

    Zaraz nad budują pięter w mieście, tylko jak dorobią piwnic na słoiki?? W starych blokach i miejsc parkingowych dla aut.

    • 2 3

 • Czy zostaly zaplanowane

  Drogi, linie autobusowe, tramwajowe tak aby przyszli mieszkańcy mieli jak dojechać.
  Obstawiam, że nikt z gdanskich planistow nie pamięta a takich zbytecznych sprawach.
  Do dzisiaj nie maja pomyslu jak zmniejszyc korki na Havla.

  • 44 2

 • Windy!!! (25)

  Bardzo dobry pomysł z tymi windami na Chełmie - mieszkam na 3 piętrze i wchodzenie już mnie b. męczy , szczególnie z zakupami a jestem emerytem i będzie coraz gorzej. nie chcę być uwięziony w swoim mieszkaniu. Młodzi też powinni być tym zainteresowani, wchodzenie z dziećmi wózkami etc.
  Na przykład w Niemczech tak dobudowa wind to jest standard przecież mamy XXI w i nalezy poprawiać komfort mieszkań, poza tym takie mieszkania zdecydowanie zyskają na wartości.

  • 30 22

  • (1)

   to super, ze zachłanność spółdzielni, która chce opchnąć dodatkowe mieszkanka na 5 piętrze komuś wyjdzie na dobre; tylko te windy mają być na zewnątrz budynków

   • 8 4

   • bandyta ze SM Chełm

    czeka na taczkę, won za miasto, gdzie zresztą mieszka. Na nadbudowie stracą wszyscy

    • 5 8

  • fatalny pomysł (6)

   bo do 2 pietra windy są niepotrzebne, czyli 6 mieszkań będzie fundowało komfort 4 pozostałym. Równocześnie dramatycznie spadnie jakość życia, zacienienie + kolejne auta!

   To pomysł bandycki. Dobrym pomysłem byłoby na początek montaż paneli słonecznych - na każdym bloku.

   • 18 8

   • nieprawda, (5)

    drugie piętro też będzie korzystać z windy, a więc 6 rodzin korzysta z windy a 4 nie, łącznie z nadbudową będzie 8 do 4, pytam a jak jest w obecnie oddawanych budynkach - tak samo i nikt nie jest przeciw. pewnie mieszkasz na parterze( tzw. pies ogrodnika nie bo nie) . co do zacienienia, bzdura windy będą przeszklone.

    • 9 10

    • nie, na 1 piętrze (4)

     i nie mam zamiaru płacić za czyjąś windę, tracić komfortu życia w 10 rodzinnej klatce, dodatkowo pojawi się problem z parkowaniem, bo przybędzie najmniej (na 6 klatkowy blok) 12 aut. I mówię to ja, osoba BEZ samochodu

     • 11 5

     • myślenie tylko o sobie (3)

      Nie przyszło Ci do głowy, że są ludzie którzy są uwięzieni na ostatnich piętrach, nie mogąc z nich wyjść. Nie chodzi akurat o mnie (sprawnie się poruszam)- twój problem z parkowaniem to pikuś w porównaniu do tych którzy są uwięzieni. Jesteśmy społecznością i nie można patrzeć tylko na czubek własnego nosa, bo też możesz kiedyś potrzebować pomocy innych.

      • 13 7

      • należy zmienić mieszkanie na inne na Chełmie. Z tym że takich mieszkań (2)

       bez schodów po prostu nie ma. Za uszczęśliwianie mnie windą za moje pieniądze, a przede wszystkim nowymi mieszkańcami jednak podziękuję.

       • 10 4

       • To się wyprowadź. Nie wiem jak można (1)

        mieszkać w takim mieszkaniu PRL. Jako dziecko mieszkałem z rodzicami 15 lat w Brzeźnie - 4 piętro. Nic ciekawego. Teraz mieszkam na Chełmie ale w nowym bloku - winda, hala, własne miejsce postojowe. Mimo 1 piętra jeżdżę windą do piwnicy z klamotami. To samo jak wracam z weekendu i trzeba wtargać bagaże. Na pusto chodzę po schodach. Płacę za windę i tyle.

        • 5 9

       • wydaje mi się że ciągle w PRL-u mieszkasz

        • 1 3

  • (6)

   Windy mają się zatrzymywać na półpiętrach. Jak ktoś ma problemy z poruszaniem się, to schody w górę lub w dół (a trzeba będzie je pokonać by dostać się do swojego mieszkania) skutecznie uwięzią go w domu. I żadna winda tu nie pomoże. Poza tym taka winda to hałas i zaciemnienie. Już nie wspomnę co to za pomysł, by na starych blokach z wielkiej płyty budować kolejne piętro. Nie dość, że to obciążenie budynku ( tak wiem, że zwolennicy wind zaraz napiszą, że to bezpieczne), to jeszcze mieszkania położone na niższych kondygnacjach w blokach stracą dostęp do światła właśnie przez te piąte piętra w blokach obok.

   • 13 5

   • Winda na półpiętrze (1)

    Myśl logicznie na półpiętro jest tylko siedem stopni, i można wjechać wyżej i pokonać je schodząc. A tachaj sobie siaty z zakupami wchodząc na 4 piętro i ty mówisz że to samo???
    Co do hałasu to obecne windy są cichobieżne , żadnego hałasu nie usłyszysz.Dostępu do światła nie będzie mnie windy są przeszklone. Co się martwisz obciążeniem budynku wszystko będzie przeliczone.

    • 9 11

    • Jak będziesz chodzić z laską lub balkonikiem, to nawet te siedem stopni będzie dla ciebie nie do przejścia. Wiem co mówię.

     • 9 1

   • i będzie za ten przywilej płacił / ciła 70 zł miesięcznie + do spółdzielni (3)

    oczywiście strata na świetle, zawalenie parkingów itd.

    Prezesa wywieźć na taczce!!!!

    • 9 7

    • myślenie tylko o sobie (2)

     A skąd wiesz że 70 zł, może 10zł - następny który widzi czubek własnego nosa, jaka strata na świetle??? będzie zysk bo klatki schodowe będą komfortowe, wartość mieszkania wzrośnie a nawet osoby z I piętra też będą korzystały aby przynieść ciężkie zakupy.

     • 5 8

     • to jest średnia cena na nowych osiedlach o podobnym obciążeniu (1)

      serwis i konserwacja są policzalne. Jak może wzrosnąć wartość mieszkania na 1 piętrze skoro a) 70 PLN wyższe obciążenia czynszowe b) winda mu nic nie daje c) mniej miejsca na parkingu d) więcej ludzi - mniejszy komfort życia e) obawa o dekonstrukcję struktury wielkiej płyty.

      Nie, mieszkania p o t a n i e j ą

      • 6 1

      • Zostaną w tej samej cenie

       A jeśli będzie wahnięcie to bardzo nieznaczne

       • 0 0

  • mieszkania na cebertowicza sa wykupione od spoldzielni (3)

   spoldzielnia sama sobie nie moze zadecydowac o nadbudowie bez pytania wlascicieli mieszkan.

   • 4 1

   • Oj może

    Ja też mam wykupione mieszkanie w jedn. F ale spóldzielnia jest zarządcą a ja jestem też członkiem tej spółdzielni i to członkowie tej spóldzielni zwykłą większością głosów zadecydują czy mają być windy.
    Ja jestemzdecydowanie Za

    • 2 4

   • idź na zebranie i decyduj

    masz głos. Możesz nawet odwołać prezesa. Nadbudowa to absurd i złodziejstwo z ustawionymi deweloperami, ale można je łatwo wstrzymać, wystarczy włączyć się w życie spółdzielni. Na początek: odwołanie zarządu.

    • 3 3

   • To zależy w którym bloku. Nie we wszystkich blokach są wykupione od spółdzielni.

    • 0 0

  • jedna winda to od 70 do 90 PLN w czynszu na każde mieszkanie

   naprawdę chcecie fundować taki hajlaf prezesowi spółdzielni? On ma geszeft z deweloperem, NIC więcej.

   • 5 4

  • Brak wyobrazni (1)

   małe pokoje od strony klatki schodowej będą zaciemnione dodatkową dobudowa. Spółdzielnia buduje od kilku lat nowe bloki w nowuch technologiach i dlaczego w ich przypadku nie starała się o pozwolenie na wyższe bloki tylko zbudowała 4-pietrowe

   • 8 1

   • ja np. mam ten pokój od północy i jeszcze mają mi szyb wstawić?

    • 2 1

  • Błąd

   Dobudowanie windy w proponowany sposób niestety obniży wartość mieszkań.

   • 1 0

  • Wida

   Tylko nie zapomnij że budowa tych budynków miała miejsce 40lat temu. Ludzie poburzyli ścianki osłabiło konstrukcje. Kosztem windy będę ściany pękały albo nastąpi katastrofa budowlaną. Dajcie spokoj

   • 0 1

 • W tym miejscu na Zakoniczynie miała być kiedyś pętla SKM teraz będą bloki basen lodowisko (1)

  Ciekawe czy ktoś wgl pomyślał jak tam będzie mozna dojechać? Przez Porębskiego? Bardzo chory pomysł

  • 44 0

  • Korki

   Połączyć Porebskiego z Jabloniowa razwiaze to korki w tej czesci gdanska

   • 3 3

 • Pewnie Polnord kupi (1)

  Potem będzie fikcyjny akt notarialny z Veidikiem i zarządca, którego nie będą mogli usunąć mieszkańcy. Tak to działa teraz Veidik nic nie robi i pobiera lichwę od mieszkańców. Proponuje zająć się tego typu informacjami

  • 29 0

  • Nam sie udało odwołać Veidik pomimo wpisu w akcie notarialnym. Trzeba zebrac sie w garść i ogarnąć kworum. Veidik to dymanie ludzi na kasie bez zadnej jakosci uslug

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Świat opowiadany
Świat opowiadany
warsztaty
g. 10:00 - 10:45
Gdańsk, Kącik Montessori
Open House Gdańsk 2021 - Nowy Port
Open House Gdańsk 2021 - Nowy Port
wykład , spotkanie
kwi 24-25
sobota - niedziela, g. 10:00
Gdańsk
Salon Mieszkaniowy - Nowy Termin
Salon Mieszkaniowy - Nowy Termin
targi
maj 15-16
sobota - niedziela
Gdynia, Gdynia Arena

Ogłoszenia

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
21700 zł/m2
Gdynia Orłowo
15900 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
14600 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
14250 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
14050 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
14250 zł/m2
Gdańsk Brzeźno
13250 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
11650 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
10200 zł/m2
Sopot Górny Sopot
9650 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane