• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Nowy Port. Trzy nowe plany miejscowe

EBu
9 lutego 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (74)
Najnowszy artykuł na ten temat Nowa ulica, a w środku stare torowisko

Projekty planów powstały dla trzech lokalizacji w Nowym Porcie.

W Gdańsku do 8 marca można zapoznawać się z trzema, wyłożonymi do publicznego wglądu po raz pierwszy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla Nowego Portu. Jest to krok w przygotowaniu rewitalizacji tej dzielnicy. Dyskusje publiczne nad propozycjami planów odbędą się online.Nowy Port:

Szczegółowe informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Z projektami planów w czasie ich wyłożenia można także - po uprzednim umówieniu wizyty (tel. 58 308 44 51, 58 308 44 44) - zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 zobacz na mapie Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Gdańsku i regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Tereny objęte wyłożonymi do publicznego wglądu w tym miesiącu planami miejscowymi znajdują się w jednym z podobszarów objętych w Gdańsku rewitalizacją. Do ich przygotowania Miasto Gdańsk przystąpiło uchwałami Rady Miasta przyjętymi w kwietniu i czerwcu 2019 roku.

Według założeń realizacja w obszarze Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zieleni publicznej oraz ulic ma być elementem procesu rewitalizacji społeczno-przestrzennej tego rejonu miasta. Planowane zmiany nie tylko mają poprawić standard i warunki zamieszkiwania w Nowym Porcie, ale też poszerzyć wachlarz dostępnych usług oraz przyciągnąć do tej dzielnicy nowych mieszkańców. Tereny te brane są pod uwagę do realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czytaj więcej na temat przygotowań Gdańska do rewitalizacji Nowego PortuRejon ulic Kasztanowej i WyzwoleniaMapkaW projekcie tego niewielkiego planu wzdłuż ulicy Wyzwolenia wyznaczono teren miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej z wprowadzeniem szpaleru drzew i odpowiedniego wyposażenia - oświetlenie, miejsca do siedzenia, elementy sztuki, zieleni, wody itp. Uzupełnieniem zagospodarowania będzie zabudowa mieszkaniowo-usługowa zlokalizowana w głębi działki. Powstające tu budynki w najwyższym miejscu będą mogły mieć 19 m wysokości.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 4 marca 2021 r. o godz. 17.

Rejon ulicy Wyzwolenia 41MapkaW projekcie tego planu ustalono teren zieleni publicznej ogólnodostępnej ze szpalerami drzew i ochroną wartościowego drzewostanu. Możliwa ma tu być lokalizacja niewielkiego budynku obsługującego użytkowników zieleni. Teren ten będzie uzupełnieniem zagospodarowania placu Nadwodnego planowanego przy nabrzeżu Martwej Wisły. Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, od strony południowo-wschodniej, wyznaczono teren dla lokalizacji wybranych i ograniczonych powierzchniowo usług z zielenią towarzyszącą.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 23 lutego 2021 r. o godz. 17.

Tereny objęte projektami dwóch powyższych są położone przy ulicy Wyzwolenia. Stanowią one część większej koncepcji zagospodarowania w sąsiedztwie tej ulicy. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą OliwskąMapka do Szańca ZachodniegoMapka przewiduje się stworzenie urządzonych terenów zieleni tworzących bulwar tzw. ulicy Zielonej Wyzwolenia.

Czytaj więcej na temat planowania przestrzeni dla mieszkańców w dzielnicach GdańskaRejon ulicy Wilków MorskichMapkaW projekcie tego planu zrezygnowano z rezerwy komunikacyjnej przeznaczonej na parking i poszerzenie ulicy Wilków Morskich na rzecz zabudowy mieszkaniowo-usługowej zaplanowanej w zróżnicowanej wysokości (maksymalnie do 16 metrów). Uzupełnienie zabytkowej tkanki Nowego Portu nową zabudową ma być elementem procesu rewitalizacji społeczno-przestrzennej tego rejonu miasta. Ponadto plan przewiduje realizację przestrzeni publicznych, ciągów pieszych i rowerowych.

W dyskusji publicznej na temat tego planu można wziąć udział online, po wcześniejszej rejestracji. Odbędzie się ona 11 lutego 2021 r. o godz. 17.

***

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta Miasta Gdańska w formie papierowej (Biuro Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk) lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 22 marca 2021 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

EBu

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (74)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Targi mieszkań i domów

targi
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
29900 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
19700 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
19550 zł/m2
Gdynia Orłowo
18700 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
18500 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
23150 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
20800 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
18450 zł/m2
Sopot Górny Sopot
16800 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
16600 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane