• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Świadectwa energetyczne. Ceny i czas przygotowania

Dawid Menard
20 sierpnia 2023, godz. 10:00 
Opinie (123)
Oszacowana w certyfikacie efektywność energetyczna budynku pomaga określić jego koszty eksploatacyjne oraz ma promować zielone budownictwo i zwiększać świadomość społeczną w zakresie oszczędności energii. Oszacowana w certyfikacie efektywność energetyczna budynku pomaga określić jego koszty eksploatacyjne oraz ma promować zielone budownictwo i zwiększać świadomość społeczną w zakresie oszczędności energii.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków czy mieszkań trzeba obowiązkowo przekazywać w czasie ich sprzedaży lub najmu. Na podstawie danych przekazanych przez właściciela uprawniona osoba jest w stanie tego typu dokument przygotować nawet w jeden dzień. Ceny takich usług zaczynają się od 300 zł, a w przypadku braku certyfikatu przy sprzedaży lub najmie nieruchomości grozi nam grzywna nawet do 5 tys. zł.





Świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane także certyfikatem lub paszportem energetycznym, wskazuje, jaką ilość energii zużywa budynek w ciągu roku.

Oszacowuje się w nim zapotrzebowanie energetyczne na ogrzewanie, chłodzenie, ciepłą wodę, wentylację, klimatyzację, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także na oświetlenie budynku. Dzięki temu możliwe jest też oszacowanie kosztów związanych ze zużyciem energii. Certyfikat ma promować budownictwo efektywne energetycznie i zwiększać świadomość społeczną w zakresie oszczędności energii w budynkach.

Przewodnik po dotacjach na poprawę efektywności energetycznej budynków Przewodnik po dotacjach na poprawę efektywności energetycznej budynków

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe przy sprzedaży lub najmie



28 kwietnia tego roku w życie weszły nowe przepisy, które uściślają i dostosowują do wymogów Unii Europejskiej już istniejące w polskim prawie regulacje. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków i Ustawa Prawo budowlane nakładają obowiązek nieodpłatnego przekazywania świadectwa energetycznego przez zbywającego nieruchomość w trakcie zawarcia umowy najmu lub przy sporządzaniu aktu notarialnego sprzedaży własności obiektu lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Strony nie mogą dobrowolnie zrzec się przekazania świadectwa, a notariusz może odmówić sporządzenia aktu notarialnego, jeżeli stwierdzi jego brak.



Nowelizacja rozszerza ten obowiązek także na obiekty istniejące, budynki lub ich wydzielone części, np. mieszkania w budynkach wielorodzinnych, które są zbywane lub wynajmowane, ale tylko jeżeli umowa sprzedaży lub najmu została zawarta po 28 kwietnia, gdyż prawo nie działa wstecz. Świadectwo nie jest wymagane, jeśli istniejącego budynku nie zamierzamy sprzedawać lub wynajmować, a także wtedy, gdy budujemy dom nie przekraczający 70 m. kw., na własne cele mieszkaniowe.

Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, świadectwo należy również zamieścić w widocznym miejscu w budynkach:
 • o powierzchni użytkowej powyżej 250 m kw. zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej w których dokonywana jest obsługa interesantów;
 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone);



Powyższy obowiązek nie dotyczy jednak obiektów:
 • podlegających ochronie z mocy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • kultu religijnego;
 • przemysłowych, które nie są wyposażone w instalacje zużywające energię (nie dotyczy oświetlenia wbudowanego);
 • mieszkalnych, tzw. letniskowych, użytkowanych maksymalnie 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących, o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m. kw.;
 • gospodarstw rolnych, dla których wskaźnik energii pierwotnej nie przekracza 50 kWh/(m. kw. x rok).

Zwolnione są także obiekty wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 250 m. kw. i nie jest w nich prowadzona obsługa interesantów.

Podstawa prawna: Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dn. 29 sierpnia 2014 r., Dz. U. z 2014 r, poz. 1200, z późn. zmianami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 497 i Dz.U. z 2022r. poz. 2206), [szczególnie tymi wchodzącymi w życie dn. 28 kwietnia 2023r.].


Za brak świadectwa energetycznego grozi grzywna



Ustawa mówi, iż brak świadectwa, jeśli nałożony był obowiązek jego sporządzenia, podlega karze grzywny. Taką informację przekazuje notariusz podczas sporządzania aktu notarialnego.

Grzywny za nieprzekazanie świadectwa przy sprzedaży nieruchomości wynoszą do 20 zł do 5 tys. zł
- W akcie notarialnym zawieramy informację o przekazaniu bądź nieprzekazaniu świadectwa przez sprzedającego. Jeżeli świadectwo jest przekazywane, prosimy o jego okazanie i powołujemy w akcie jego numer oraz okres, na jaki zostało wydane. W przypadku braku świadectwa, zgodnie z punktem 1 ustawy, pouczamy podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku. Grzywny są określone na poziomie co najmniej 20 zł, ale nie więcej niż 5 tys. zł. - poucza Sławomir Wroński, notariusz, rzecznik prasowy Izby Notarialnej w Gdańsku.
"Zielone" biurowce nową wizytówką Trójmiasta

W przypadku braku świadectwa notariusz nie nakłada grzywny, a jedynie o niej informuje. Jak mówi Sławomir Wroński, na pewno będą przeprowadzane kontrole przez organy państwowe w tym zakresie, ale z pewnością nie u wszystkich i nie od razu. Świadectwa sporządzane przez uprawnionych ekspertów będą też weryfikowane.

Świadectwo energetyczne i deklaracja o źródle ciepła to nie to samo



Świadectwa energetyczne są obowiązkowe i znajdują się w rządowej bazie danych, podobnie jak deklaracje z jakich źródeł ogrzewania korzystamy. Oba rejestry nie są jednak ze sobą bezpośrednio powiązane.

- Świadectwa charakterystyki energetycznej formalnie nie są powiązane z rejestrem źródeł ciepła, choć trzeba pamiętać, że sporządza się je m.in. w oparciu o określone źródło ciepła w obiekcie i parametry te zawarte są w samym świadectwie. Jednocześnie każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do aktualizacji informacji zawartych w rejestrze źródeł ciepła. Teoretycznie więc dane w obu rejestrach powinny być zgodne, ale nie ma powiązań między obydwoma rejestrami, które bezpośrednio weryfikowały by te dane - zwraca uwagę Damian Kochański, prezes zarządu firmy 7DD sp. z o.o.
Świadectwo energetyczne sporządza osoba do tego uprawniona, czyli figurująca w rejestrze Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Podstawą ważności świadectwa jest jego wygenerowanie i zarejestrowanie w rejestrze prowadzonym przez ministerstwo.



Świadectwo energetyczne jest ważne 10 lat



Sporządzenie takiego świadectwa kiedyś trwało nawet miesiąc, a obecnie czas ten się skrócił do jednego lub kilku dni - zależnie od wielkości, funkcji i stopnia skomplikowania obiektu. Zależne jest to także od czasu potrzebnego na zgromadzenie odpowiednich danych i materiałów wyjściowych do świadectwa, a także od konieczności jego rejestracji w systemie i możliwych problemów technicznych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat od daty jego wygenerowania w rejestrze, pod warunkiem że w międzyczasie nie zostaną wprowadzone w obiekcie zmiany mające wpływ na jego parametry energetyczne. Do takich zmian zaliczają się np. wymiana okien, drzwi zewnętrznych czy modyfikacje w sposobie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, np. wymiana kotła grzewczego.

Ceny świadectw energetycznych



Przeciętny koszt świadectwa dla lokalu mieszkalnego to ok. 300 zł, a dla budynku mieszkalnego ok. 500 zł. W przypadku budynków usługowych koszt ten zaczyna się od 700 zł. Ostateczny koszt zależy od wielkości i stopnia skomplikowania obiektu.

Świadectwo można otrzymać w formie:
 • papierowej - opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej;
 • elektronicznej - opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej;

Takie świadectwo powinno być sporządzone przez uprawnionego inżyniera architekta, architekta krajobrazu lub pożarnictwa, który po zapoznaniu się informacjami dotyczącymi lokalu, m.in. takimi jak grubość ścian, docieplenie czy rodzaj okien, przygotuje stosowny dokument.

Zmiany, które weszły w życie 28 kwietnia 2023 r. nakładają obowiązek informowania w reklamach najmu lub sprzedaży budynków lub ich wydzielonych części o wskaźnikach zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej:
 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną;
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową;
 • jednostkową wielkość emisji CO2;


Oszczędzanie energii. Sprawdź, czy stosujesz te metody? Oszczędzanie energii. Sprawdź, czy stosujesz te metody?

Świadectwo energetyczne nie jest przedmiotem obrotu wtórnego. Sporządzane jest dla danego obiektu i obowiązuje w okresie jego ważności. Zmiana właściciela lub użytkownika obiektu nie ma wpływu na ważność certyfikatu, a obowiązek jego nieodpłatnego przekazania przy sprzedaży lub najmie wyklucza jego obrót komercyjny.

W portalach ogłoszeniowych można znaleźć osoby czy firmy zajmujące się sporządzaniem świadectw, ale trzeba w tym celu skontaktować się z taką osobą i przekazać jej dane dotyczące lokalu, wymagane do sporządzenia takiego dokumentu. Ewentualnie proponowany gotowy dokument zapewne nie będzie dokumentem właściwym dla danej nieruchomości.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (123)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Premiera inwestycji - Jasieny

dni otwarte

Dzień otwarty inwestycji Doki

dni otwarte
Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
35800 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
24100 zł/m2
Gdynia Orłowo
24050 zł/m2
Gdańsk Sobieszewo
24000 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
21200 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
29500 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
22650 zł/m2
Sopot Górny Sopot
18100 zł/m2
Sopot Kamienny Potok
16150 zł/m2
Gdańsk Przymorze
15850 zł/m2
Gdynia Orłowo
15450 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl

Najczęściej czytane