• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Obcokrajowcy kupują coraz więcej mieszkań w Trójmieście

Zakup mieszkania przez obcokrajowców staje się w Trójmieście coraz bardziej popularny. Warto jednak wiedzieć, że taka transakcja często wygląda inaczej niż w przypadku polskich obywateli.
Zakup mieszkania przez obcokrajowców staje się w Trójmieście coraz bardziej popularny. Warto jednak wiedzieć, że taka transakcja często wygląda inaczej niż w przypadku polskich obywateli. fot. 123rf.com/Dmitrii Shironosov

Coraz więcej obywateli zagranicznych kupuje w Trójmieście mieszkania. Przyciąga ich tu praca w zagranicznych korporacjach czy budownictwie. Różnica jest jednak taka, że firmy i obywatele z Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie potrzebują na taką transakcję zezwolenia, a osoby spoza tego obszaru, które chcą zainwestować, muszą je uzyskać.Czy obcokrajowcy powinni mieć możliwość nieograniczonego zakupu nieruchomości w Polsce?

Zobacz wyniki (1078)
Od 2016 roku nabywcy (zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne) z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (poza krajami UE są w nim Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz Szwajcarii nie muszą uzyskiwać zezwolenia na nabywanie w Polsce nieruchomości. Dlatego w 2018 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji takich pozwoleń wydało zaledwie 89, na zakup 109 lokali mieszkalnych i użytkowych. Powierzchniowo w województwie pomorskim takich transakcji było ponad dwa razy więcej niż w reszcie kraju. W skali kraju ponad połowę takich zezwoleń otrzymali obywatele Ukrainy.

- Trójmiejskim rynkiem mieszkaniowym interesują się zarówno zagraniczne fundusze inwestycyjne, jak i inwestorzy indywidualni. Są to głównie obywatele krajów skandynawskich, zwłaszcza Norwegowie oraz Szwedzi, ale również Brytyjczycy, Niemcy czy Rosjanie - ocenia Agata Karolina Lasota, dyrektor zarządzająca w LBC Invest. - Według moich obserwacji takich nabywców sukcesywnie przybywa i sądzę, że ta tendencja będzie się utrzymywać, ponieważ Polska staje się atrakcyjnym rynkiem dla obcokrajowców. Nieruchomości w Trójmieście cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów z uwagi na atrakcyjną lokalizację oraz duży potencjał biznesowy tej części Polski.

Na Pomorze przyciąga pracaOtwieranie przez zagraniczne korporacje oddziałów biznesowych w Trójmieście jest jedną z najważniejszych przyczyn wzrostu zainteresowania zakupem nieruchomości przez obcokrajowców.

- Do takich centrów biznesowych i finansowych z centrali przenoszeni są managerowie. Są oni zainteresowani mieszkaniami dwu- i trzypokojowymi, ale w wysokim standardzie. Dzielnice, gdzie chcieliby zamieszkać, muszą być dobrze skomunikowane. W Gdańsku najwięcej takich transakcji przy naszym pośrednictwie dotyczyło nieruchomości zlokalizowanych we Wrzeszczu, Oliwie i Przymorzu. Na 100 transakcji miesięcznie, przeprowadzanych w naszym biurze, od dwóch do pięciu dotyczy właśnie zakupu przez obcokrajowców - podsumowuje Marcin Bystry z Pepper House.

- Bardzo ważną grupą są oczywiście pracownicy z Ukrainy. Ta grupa przenosi się tu całymi rodzinami - dodaje Piotr Zwoliński z tej samej agencji. - Bardzo dużo obywateli Ukrainy jest zainteresowanych kupnem mieszkania w Gdańsku. Wybierają oni zakup spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu, bo jest to duże ułatwienie proceduralne - nie jest w tym przypadku wymagane zezwolenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale niestety nie ma tak wielu nieruchomości w sprzedaży spełniających ten warunek, tymczasem na uzyskanie pozwolenia trzeba czekać od pół roku do roku.

Procedury dotyczące zakupu mieszkań- Proces nabywania nieruchomości przez cudzoziemców różni się od sytuacji, gdy nieruchomość w Polsce kupuje polski obywatel. Szczegóły tej procedury reguluje Ustawa z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jako że wyodrębniony, samodzielny lokal mieszkalny jest w sensie prawnym nieruchomością, przepisy tej ustawy również obejmują transakcje na rynku mieszkaniowym - mówi adwokat Tomasz Janik.
Zezwolenie ministra spraw wewnętrznych i administracji jest wydawane w formie decyzji administracyjnej.

- Zgodnie z ustawą zakup przez cudzoziemca prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, które wydawane jest na wniosek w drodze decyzji administracyjnej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest m.in. osoba fizyczna nieposiadająca polskiego obywatelstwa - mówi radca prawny Mateusz Jasiński. - Warto przy tym podkreślić, że zakup nieruchomości w Polsce nie jest podstawą do uzyskania polskiego obywatelstwa, a nawet otrzymania zezwolenia na pobyt w kraju.

Nie każdy obcokrajowiec musi mieć zezwolenie- Zakup nieruchomości bez zezwolenia powoduje, że czynność taka jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych, a nieważność takiej transakcji może stwierdzić sąd. Zaznaczyć jednak należy, że przepisy ustawy różnicują sytuację cudzoziemców: obywatele lub przedsiębiorcy z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii oraz Konfederacji Szwajcarskiej, są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia i mogą nabywać nieruchomości w Polsce na takich zasadach, jak obywatele polscy - wyjaśnia adwokat Tomasz Janik.
Ustawa przewiduje także inne wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia.

- Zgodnie z przepisami ustawy niewymagane jest uzyskanie zezwolenia na nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu Ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości, lub samodzielnego lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że zarówno cudzoziemcy spoza obszaru UE i czterech wymienionych wyżej państw, jak i obywatele czy przedsiębiorcy z tego właśnie obszaru mogą nabywać w Polsce mieszkania w sposób w zasadzie swobodny - dodaje adwokat Tomasz Janik.

Czytaj także: porady prawnika w serwisie Dom i Nieruchomości


Radca prawny Mateusz Jasiński tłumaczy, że o zezwolenie nie musi ubiegać się także cudzoziemiec:
 • zamieszkujący w Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej pięć lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • będący małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkujący w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej dwa lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli nabywa nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków.


- Należy jednak mieć na uwadze, że przy nabyciu przez obywateli spoza EOG i Konfederacji Szwajcarskiej nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej nie korzysta się z przewidzianych wyłączeń. Oznacza to wprost, że zakup nieruchomości na obszarze Gdańska, Gdyni czy Sopotu, czyli w miejscowościach znajdujących się w strefie nadgranicznej w świetle rozporządzenia wydanego na podstawie art. 12 ust. 4 Ustawy z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, wymaga uzyskania przez cudzoziemca odpowiedniego zezwolenia - wyjaśnia radca prawny Mateusz Jasiński.

Udział w gruntach lub udział w nieruchomościW przypadku zakupu lokali mieszkalnych często dochodzi również do nabywania udziału w gruntach, które formalnie są przecież odrębnymi nieruchomościami.

- Zwolnienie dotyczące nabywania lokalu mieszkalnego nie obowiązuje w takiej sytuacji, a nabywający je cudzoziemiec spoza UE, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii musi uzyskać osobną zgodę ministra na zakup choćby niewielkiego udziału w gruncie wspólnym i to nawet położonego poza strefą nadgraniczną. Analogicznie sprawa wygląda w sytuacji, gdy dochodzi do nabycia udziałów w nieruchomości, w której są lokale mieszkalne, ale nie zostały one wyodrębnione. Wtedy również zezwolenie ministra jest konieczne - wyjaśnia adwokat Tomasz Janik.

Czytaj także: jeden kredyt na zakup i wykończenie nieruchomości


Ustawa przewiduje także sytuacje, w których może zwolnić niektórych obcokrajowców z konieczności uzyskania zezwolenia na zakup udziału w gruncie czy nieruchomości.

Także w tym przypadku zwolnienie takie dotyczy m.in.:

 • cudzoziemców zamieszkujących w Polsce co najmniej przez pięć lat od udzielenia im zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • obcokrajowców będących małżonkami obywateli polskich i zamieszkujących w Polsce co najmniej dwa lata od udzielenia im zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, o ile dotyczy to nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości wydawane jest na wniosek cudzoziemca i ważne jest dwa lata od daty jego wydania. Wnioskodawca musi wykazać, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską. Katalog tych okoliczności znajduje się w art. 1a ust. 1 ustawy i są nimi w szczególności: posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim, posiadanie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, członkostwo w zarządzie przedsiębiorstwa mającego siedzibę na terytorium Polski, kontrolowanego przez osoby lub spółki będące cudzoziemcami oraz wykonywanie na terytorium Polski działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Ponadto zezwolenie może zostać wydane, jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także kiedy nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha - wyjaśnia radca prawny Mateusz Jasiński.
Obcokrajowcy, którzy są zobowiązani uzyskać zgodę, muszą złożyć odpowiedni i spełniający wymogi formalne wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji, a także poprzeć swoje żądanie odpowiednimi dokumentami i uiścić opłatę skarbową, która aktualnie wynosi 1570 zł.Opinie (239) ponad 20 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • Najlepiej... (36)

  Zabudować całe centrum biurowcami, sprowadzić ludzi z zachodu, dla których ceny mieszkań są czterokrotnie niższe, a mieszkańców Gdańska przesiedlić na Podlasie, bo tylko zawadzają. Już teraz idąc Śródmieściem w piątek po południu mało kto mówi po polsku.

  • 232 64

  • (4)

   ale za to tam gdzie głosują na PIS tylko po polsku i i nie chcą tam obcych

   • 33 12

   • (1)

    wszedzie tylko pis jak go nie lubie to chyba na niego zaglosuje

    • 20 15

    • Dużo Żydów kupuje i ucieka z Niemiec do nas

     • 4 0

   • czy Polacy z podwójnym obywatelstwem są liczeni jako Polacy czy jako obcokrajowcy? (1)

    czy małżonkowie ludzi z polskim paszportem są liczneni jako obcokrajowcy? jeśli tak to mogą być po prostu Polacy którzy wyjechali 15 lat temu i się zarobili

    • 9 3

    • Jeśli występujesz przed polskim organem, to możesz mieć i sto obywatelstw poza polskim, ale będziesz traktowany tak, jakbyś miał tylko polskie (zasada wyłączności obywatelstwa). Małżonkowie obywateli polskich nie nabywają automatycznie obywatelstwa polskiego, więc dlaczego mieliby być uznawani (liczeni) za polskich obywateli?

     • 3 4

  • idąc... mało kto (4)

   taaak, polska język trudna język...

   • 18 16

   • Lecz się (1)

    Albo nie pij więcej

    • 10 9

    • Nareszcie Polacy wracają do kraju z zagranicy

     Jest nareszcie normalnie w Polsce

     • 1 2

   • taki wolak z trzema klasami podstawówki co ma umieć

    takich przeraża wielkie miasto i podróże

    • 3 2

   • Ogólnie ludzie nie ogarniają imiesłowów i robią dużo błędów, ale tu akurat jest ok. Ktoś (mało kto) idąc, mówi. Jest jedność osoby i jedność czasu. Nie ma błędu.

    • 4 3

  • '(...) mało kto mówi po polsku' (8)

   Mnie w sumie bawi uliczna wieża Babel. Lubię takie tygle kulturowo-językowe: Intrygują i inspirują.

   • 27 31

   • To się wyprowadź do Berlina. (1)

    Tam będziesz słyszeć każdy język świata.

    • 30 19

    • w trójmieście też można jak w każdym większym mieście na świecie

     w Dżakarcie są Polacy w Ostródzie są Chińczycy, czego się krzywisz?

     • 10 1

   • (5)

    tygle kulturowe inspirują w miejscach, gdzie żyją od wieków różne mieszanki narodowościowe, uwielbiam takie miejsca ale jak słyszę tylko bełkot podpitych zachodniaków to robi mi się nie dobrze, nie przestrzegają żadnych norm kulturowych ani swoich, ani naszych a teraz wykupują mieszkania i zawyżają ceny

    • 29 13

    • W Polsce od wiekow mieszkalo wiele narodowosci (3)

     Inaczej bylo tylko po 2 WŚ

     • 20 9

     • (1)

      wiem i do tego piję ale pijani turyści mnie nie kręcą

      • 15 4

      • wszędzie na świecie są pijani turyści

       szczególnie polscy :)

       • 4 5

     • Tak po II WŚ przyjechało do Polski kilkaset tysięcy rosyjskich Żydów

      • 1 1

    • To zupelnie inaczej niz podpici Polacy.

     • 2 2

  • (5)

   jak 4 krotnie.Mieszkanie w altenie 100m kosztuje 40-60tys. Euro.
   Duseldorf mieszkanie cenrtum 50m 150-200 tys Euro.

   Polska chory kraj .Patrzac na ceny w niemczech duzo produktow taniej a mieszkam juz 40 lat to moge cos powiedziec na ten temat.

   • 27 9

   • Dusseldorf nad Renem, fajne miasto (3)

    super japońskie restauracje, arigato auf Wiedersehne

    • 2 0

    • I sto meczetów (2)

     • 3 1

     • a w tych meczetach ostrza japonskie noze

      • 0 0

     • a potrawka bedziesz TY

      • 1 0

   • I po co klamiesz? DLa poklasku?

    W Duseldorfie w centrum mieszkania/domy kosztuja w milionach pln. Zwykly dom 2 lazienki 4 sypialnie to 4-8 mln pln. Luksusuwe to min 10 mln pln. Cos daleko do Twoich 150-200 tys euro czyli max 850 tys pln.

    Chyba, ze mowisz o slumsach z alkoholikami i narkomanami. Fakt to tez centrum.

    • 2 6

  • (2)

   I bardzo dobrze, w całej historii Gdańska aż do 1945 r. mało kto mówił po polsku albo wcale.

   • 8 13

   • Mało kto? (1)

    Według spisu powszechnego z 1923 roku, na terenach Freie Stadt Danzig 12,027 osób czyli 3.28% jako swój język ojczysty podało język polski lub kaszubski lub gwarę mazurską.

    • 2 0

    • pod Hamburgiem tez mieszkali nasi ale juz nie mieszkaja.

     drzewianie - jedno z najbardziej wysuniętych na zachód plemion słowiańskich (Słowian połabskich), zamieszkujących puszcze na zachodnim brzegu dolnej Łaby. Nazwa pochodzi od słowa drewo (drzewo). Osiedlili się w VII wieku, należeli do Związku obodryckiego, zanim od IX wieku przeszli pod panowanie niemieckie. Do połowy XVIII wieku mówili językiem drzewiańskim (składającym się z wielu bardzo zróżnicowanych dialektów). Obecnie dawny teren plemienny Drzewian nazywa się Wendland (pol. Kraj Wendów) lub czasami Dräwehn (od zniekształconej nazwy tego plemienia), położony na wschód od Pustaci Lüneburskiej i na południowy wschód od Hamburga w powiecie Lüchow-Dannenberg.

     • 0 0

  • (4)

   Tak ma być.
   Śródmieście jest przeznaczone dla turystów, nie jest osiedlem mieszkaniowym.
   Na całym świecie tak jest.
   Kraje i miasta z tego żyją.

   Obcokrajowcy zostawiają tu pieniądze, dlatego m.in. miasto ma możliwość rozwoju.
   W biurowcach jest praca dla przyjezdnych i rodzimych mieszkańców.
   Coraz więcej zarabiamy, a jeszcze więcej żądamy.

   A Podlasie jest piękne :-)

   • 14 19

   • (2)

    Ale świat już zaczyna walczyć z zamienianiem centrów w pozbawione stałych mieszkańców turystyczne getta. A Gdańsk chyba nie chce uczyć się od miast, które już wcześniej przeszły ten proces

    • 8 8

    • gdzie, w którym miejscu? (1)

     jakieś dowody na twoje wymysły?

     • 3 3

     • np Wenecja, Barcelona

      miasta zamienione w lunaparki dla turystow, Wenecja jest juz miastem duchow, prawie wszyscy mieszkancy sie wyprowadzili, zostala chyba 1/4 stanu sprzed 40 lat

      • 8 5

   • Wuj z Podlasiem ;)

    Dla zasady nie odwiedzam (prywatnie) terenów dawnej Kongresówki i Galicji. Tak po prostu mam.

    Nigdy nie byłem (w Polsce B) na terenach obecnych województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego. Z dawnej Rosji to w województwie mazowieckim byłem, bo musiałem jechać do Warszawy do ambasady po wizę C1/D, żeby zamustrować na statek w Houston. ;)

    Jedyne dobre regiony w Polsce to byłe wschodnie tereny Cesarstwa Niemieckiego (Polska A) czyli obecne województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.

    • 3 2

  • polski to jezyk polactwa, nikt inny go nie uzywa bo swiat komunikuje sie w angielskim (1)

   • 1 3

   • Niemcy nie odpowiadaja na jezyk angielski , nie toleruja innej mowy ,przyjechales do nich gadaj po niemiecku

    • 3 2

  • Na podlasie to tylko tych co na PiS glosuja. Czyli rozszczeniowa patologie 500+

   • 2 1

 • Wzrost cen nie idzie w parze ze wzrostem wynagrodzen (7)

  Zarobki trójmiejskie a ceny warszawsko-krakowskie

  • 173 29

  • W Gdańsku średnia płaca jest wyższa jak w Krakowie (6)

   • 24 24

   • To sprawdź mediane (5)

    • 26 10

    • No prosze udowodnij jaka jest mediana w Krakowiw a jaka w Gdansku (3)

     W Krakowie zarabia się mniej

     • 7 13

     • Odpal jakakolwiek stronę (1)

      Np pracuj- Po równo 5100, gdzie nawet jeśli GD dogania KR zarobkami to ceny za metr są tu warszawskie. Do tego uśredniając poprzez dołączenie Gdyni i Sopotu, zarobki są niższe niż w Malopolsce.

      • 22 8

      • ale w Krakowie smog i nie ma czym oddychać

       • 9 12

     • Ty udowodnij

      inaczej nie masz racji.

      • 1 2

    • na całym świecie od 40 lat ludzie zbiednieli

     bo korporacje zaczęły rządzić i ustalać prawo podatkowe pod siebie, autokratyczne rządy oligarchii wycisnęły społeczeństwa do sucha stąd protesty, podatek korporacji 5%, podatek obywateli 25%

     • 19 1

 • (6)

  bo Gdańsk to piękne i atrakcyjne miasto i nawet w listopadzie tłumy na ulicach i w knajpach i jak piszesz w piątek wieczorem dominują zagraniczne języki, ludzie chcą tutaj bywać i przyjeżdżać

  • 70 71

  • tiaaa, bywać to za dużo powiedziane, raczej przybywają, nawalą się i wyjeżdżąją... (3)

   • 34 20

   • Ale to nie artykul tylko o tobie

    Wiekszosc turystów jest ok i zostawiaja tu sporo kasy

    • 16 12

   • jedynie wolaki wyklęte

    ale to jeździ na Wawel

    • 7 2

   • polacy w UK nawalą się nie wracają tylko wstyd przynoszą

    • 6 1

  • Raczej chcą się tanim kosztem zabawić, napić i zrobić zakupy. Pod tym względem, jeszcze jesteśmy dla nich atrakcyjni. W latach 80tych, dla Polaków podobnie atrakcyjna była dawna Czechosłowacja, gdzie niewielkim kosztem można się było dobrze zabawić.

   • 22 11

  • Chwilowa moda

   i chęć poznania postkomunistycznego miasta.

   • 15 7

 • Opinia wyróżniona

  Zapobiec miastu dla obcych (26)

  Nie moze byc tak, że srednio-przyzwoicie zarabiajacy mlodzi mieszkańcy Gdanska, muszą wyprowadzać się bardzo daleko od swojej pracy, bo najlepsze dzielnice są wykupione przez skandynawow lub brytyjczykow pod wynajem. Miasto musi byc przyjazne dla przecietnego mieszkanca! Nie moze byc tak że pary o przychodach np. 10k brutto miesiecznie nie stać na kredyt na mieszkanie we wrzeszczu lub na przymorzu. Oczywiscie kredyt dostaną, ale kto normalny podejmie podejmie się splaty 3000 zl raty co miesiac... i kredytu na 700tysiecy...

  • 262 46

  • aha, czyli PRL (8)

   Państwo ma dać, Państwo ma zabronić, Państwo ma zapłacić - taki PGR w Gdańsku?!!! Człowieku 500+ ci mało, co jeszcze chcesz?

   • 38 59

   • (5)

    Powiem Ci że już są ludzie którzy chcą odejśćod systemu tzw. gospodarki wolnorynkowej. bo jak się okazuje taka wolna nie jest. Po za tym system ten powoduje bogacenie się bogatych i ubożenie tych biednych. to nie prowadzi do dobrego niestety. Nawciskali Nam takich pojęć że tak jest dobrze i tak ma być bo dla nich jest ok. Bardzo ciekawe rzeczy mówił ostatnio p.Zielonka w ostatniej Arenie ideii. niestety obecni z nim goście programu byli zajęci psioczeniem na PiS a nie dyskusja o demokracji jako systemie niezależnie czy dotyczy to Polski, Hiszpanii ,Wielkiej Brytanii, Francji.

    • 33 12

    • (2)

     Masz racje ! kapitalizm w Polsce się nie sprawdził i trzeba wrócić do komuny :)

     • 11 12

     • Kapitalizm się nigdzie nie sprawdził (1)

      W końcu jesteśmy na skraju katastrofy ekologicznej.

      • 3 2

      • Dokładnie. Dziś oglądałem fajny film koniec cywilizacji czy jakoś podobnie. Polecam

       • 0 0

    • Teskanota za komuna jest tylko u zyciowych nieudacznikow nie potrafiacych sobie poradzic.

     • 9 7

    • Kapitalizm premiuje osoby bogate przeważnie z dziedzicznymi majatkami nawet jeśli dana osoba na ten majątek nie zasluguje czyli znowu jest podział klasowy wracamy do punktu wyjścia

     • 0 0

   • Zadaj sobie pytanie po co jest państwo.

    Akurat budownictwo mieszkaniowe jest/było w bardzo wielu krajach poddane nadzwyczajnym regulacjom z powodu swojej nadzwyczajnej roli społecznej.
    Nasza konstytucja zawiera np. artykuł na ten temat:
    Art. 75. 1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

    • 9 2

   • Tak

    Panstwo ma narzedzia, aby chronic swoich podatnikow i powinno to robic. Jezeli zagraniczny inwestor ma dostep do nieograniczonej ilosci pieniedzy bez odsetek, a klient banku w PL nie ma takiej mozliwosci, to ten pierwszy zabiera drugiemu szanse zycie w ludzkim standardzie.

    • 0 0

  • (9)

   Aha.
   Czyli jak my jedziemy zarabiać za granice to możemy u nich wynajmować/kupować mieszkania ale jak oni u nas to samo chcą robić to niet ? :)

   od 15 lat jesteśmy w uni a polacy tylko ciągle chcą brać - jakie to polskie :)

   • 32 32

   • Ci ktorzy jeżdżą (3)

    Do pracy kupują apartamenty w centrum Berlina czy Londynu? Na łeb upadles?

    • 46 15

    • Krzycz Trybson!

     Porównujsz Gdańsk do Berlina czy Londynu? Na łeb upadłeś? Miasta wielokrotnie większe i wielokrotnie bardziej rozwinięte. W Polsce nie ma takich miejscowości, które można by porównać do tego typu miast i ich aglomeracji, nie ma nawet nic co się zbliża...

     • 23 15

    • akurat w centrum czerwony pająku nikt w Londynie nie mieszka (1)

     ani w Berlinie, nikt nie kupuje mieszkań w centrum Londynu bo tam żadnych mieszkań po prostu nie ma i nie było, poza tym Londyn jest jednym z największych i najbogatszych miast na świecie, porównywanie do Gdańska świadczy tylko i twojej głupocie i braku wykształcenia

     • 14 7

     • Akurat przykład Londynu mimo swojej absolutnie innej skali

      ma pewne cechy wspólne z Gdańskiem. Kupuja tam mieszkania nie ci co chcą mieszkać ale inwestorzy i Ci co chcą mieć mieszkanie w Londynie (np. wakacyjne, weekendowe itp.). O ile u nas to powiedzmy Polska + nieliczni zagraniczni to w Londynie jest to cały świat, w szczególności USA, Indie, Chiny, szejkanaty. Troszkę podobnie jak wielu biznesmenów na świecie chce mieć klub w Premier League i zarobki piłkarzy poleciały tam w kosmos.
      Wracając do mieszkań, dochodzi zatem do sytuacji gdy lokalne osoby muszą finansowo konkurować z niewspółmiernie dużą liczba osób obcych. Inna analogia - W turystycznych miejscach ceny wszystkiego sa po prostu wyższe, co mieszkaniec trójmiasta powinien znać z autopsji.

      • 2 1

   • (3)

    Jesteś zwykłym krzykaczem bez podstawowej wiedzy ekonomicznej to raz

    a dwa to nikt im nie zabrania kupować a że mało kogo na to stać to miej pretensje do komunistów i innych socjalistów którzy nie pozwalali ludziom zdobywać i gromadzić kapitałów jak działo i dzieje się na zachodzie.

    • 8 8

    • (2)

     Bo Ci obecni kapitaliści nam dają. Dobry żart.

     • 9 5

     • (1)

      Jacy kapitaliści ? :)

      poziom tego forum to dno jednak :) no ale odpisze :)

      po 1. od ponad 25 lat(namiastkę kapitalizmu mieliśmy chwile na początku lat 90 dzięki ustawie Wilczka a później już coraz większy fiskalizm) w Polsce jest socjalizm
      po 2. w kapitalizmie się nic nie dostaje za darmo kapitalizm to przeciwieństwo socjalizmu !
      po 3. politycy pisu, po, sldu to socjaliści
      po 4. najwyższy poziom życia, dostatek jest w krajach gdzie kapitalizm rozwija się od dziesiątek lat i dlatego to Polacy jeżdżą pracować na zachód a nie na odwrót

      • 13 1

      • Polacy jeżdżą pracowac do np. Norwegii, Niemiec, Francji

       Twoim zdaniem tam jest ostrzejszy kapitalizm niż u nas?
       Głęboko nie znasz tych krajów.

       • 1 5

   • dokladnie

    Jak zarobki i ceny nieruchomosci beda porownywalne to mozna sobie robic wolny rynek

    • 0 0

  • Dlaczego nie może? Wolny rynek, o to walczyliśmy w 1989 r. I bardzo dobrze.

   • 12 3

  • kolejny komunista nazista chce mordowania na zlecenie

   bo partia wytyczne jakim trzeba być wydała

   • 8 2

  • To nie obcy są problemem tylko mała podaż mieszkań z jednej strony

   oraz kapitał spekulacyjny z drugiej. Dlatego jestem za tym, aby zrezygnować z podatków od dochodów czy zysków, natomiast opodatkować aktywa oraz wartość dodaną (czyli popularny VAT). Takie rozwiązania są modne na dalekim wschodzie - dzięki temu bardziej opłaca się pracować a mniej spekulować, bo ciężej zarobić na samym wzroście wartości nieruchomości. Łatwiejszy jest też pobór podatków, bo trudniej ukryć nieruchomości niż dochody. Walka z "wielkimi" czy "obcymi" nic tu nie da, bo w nieruchomości często inwestują fundusze, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. które akumulują środki drobnych ciułaczy.

   • 8 3

  • Głupoty wypisujesz ani brytyjczycy ani skandynawowie nie kupują mieszkań pod wynajem bo mają forsę

   gdzieś złotówki , coraz więcej biur ,firm międzynarodowych sie w Gdańsku otwiera i chcą mieć tu lokum gdy przyjadą oni sami lub ich pracownicy . Nie ma nigdzie przyjaznych miast na świecie masz forsę kupujesz nie masz wynajmuj . Mieszkań w Gdańsku do kupna są setki więc nikt ci kupić nie zabrania

   • 5 0

  • ja jestem normalny

   3000 to mam rate za samochód, za mieszkanie 7000, nie widzę problemu

   • 3 1

  • Jesli maja 10 tys to z latwoscia splaca kredyt bez wiekszych wyrzeczeń.

   D tego rata stala przez np 25 lat w wysokosci 3 tys dzisiaj to 30% ich zarobkow brutto ale za 5 czy 10 lat bedzie to juz 20%. Ich zarobki beda rosly a rata moze stac w miescu oczywiscie do momentu ew podwyzek stop procentowych.
   Widzac jednak Swiatowe tendencje do obnizek mozna sie spodziewac, ze za jakis czas tak bedzie w Polsce czyli kredyt bedzie jeszcze tanszy.

   • 1 3

  • miasta widma

   Byl program w niemieckiej TV, jak cale kwartaly w Monachium pustoszeja, bo inwestorzy nakupowali mieszkan i nawet ich nie wynajmuja, tylko stoja puste. Brak sasiadow, brak klientow w barach, sklepach. Wolny rynek jest dobry, kiedy partnerzy sa na tym samym poziomie, ale to co sie dzieje to przypomina gre w pokera, kiedy jeden przychodzi do stolu ze swinka skarbonka a drugi z walizka pieniedzy.

   • 0 0

 • (4)

  Dziwne
  Przecież niektórzy przedstawiają Polskę jak zacofany, nietolerancyjny kraj więc oni się nie boją tu mieszkać?
  U nich przecież demokracja, multikulti itd.

  • 115 21

  • nikt tu nie mieszka, to zakupy spekulacyjne (1)

   • 4 7

   • bo Gdańsk to nie do końca polska

    • 2 3

  • Oni wcale nie chca tu mieszkać tylko chcą mieć lokum podczas przyjazdu bo mają tu firmy swoich ludzi , przedstawicieli

   te ogromne wierzowce biurowe to udziały biznesowe i super

   • 4 3

  • To nieprawda, to szczucie ludzi by się szybciej decydowali na kupno.

   widać z tego, że developerzy nabudowali tej tandety tak dużo a teraz nie mogą sprzedać za takie kokosy.A niech kupują

   • 0 0

 • Szczerze? (13)

  Tak się zachwycacie Gdańskiem ale do Krakowa czy Warszawy to może się schować. Tam to dopiero jest dużo obcokrajowców i turystow i to nie tylko z Skandynawii i Niemiec ale całego swiata.

  • 64 74

  • (1)

   Szczerze?
   Nie mam budy z kiebabem czy tam rybą więc nie marzę o tlumach turystów.
   Z mojego punktu widzenia robią więcej złego niż dobrego- ceny, korki, tłok...
   I wolę mieszkać 100 razy bardziej tu niż w Warszawie, Kraków ok, ale poza centrum też niezły syf, do tego smog.
   Tu mam wszystko wodę, górki, lasy...

   • 46 9

   • Popieram. Przyjechalem tutaj kilkanascie lat temu z żoną. Wczesniej zaliczylem Wawe, Łódź, Poznan i Wroclaw i zadne z tych miast nie umywa sie do Trojmiasta. Tutaj urodzily sie moje dzieci i tutaj chcialbym juz zostac.

    • 20 1

  • I Wrocław. (4)

   Nie zapomnij o Wrocławiu.

   • 17 18

   • (2)

    Wrocław turystycznie przebija Gdańska kilkukrotnie a w Centrum można mieszkanie za 7k za metr kupić

    • 9 12

    • (1)

     turystycznie 1. Kraków 2.Gdańsk 3. Wrocław

     • 11 6

     • A Gdynia? Mamy Błyskawicę!!11!

      • 8 0

   • Wrocław to miasto z mało wykrwalnymi zbrodniami.

    Tak mnie się kojarzy

    • 0 0

  • Gdansk zdystansowal pozostale miasta w Polsce jesli chodzi o wzrosr cen mieszkan w ostatnim roku (3)

   Jest to wzrost wrecz astronomiczny-44%.I tak naprawde to to jest jedyny zelazny fakt ,jesli chodzi o atrakcyjnosc Tricity w porownaniu do Wawy czy Krakowa.Wawa to w sumie ruskie miasto,kto ja zna ten wie o co chodzi-i zadne pieniadze sciagane do Wawy z calego kraju tego nie zmienia.Krakow zas nie ma szczescia w podstawowej kwestii jaka jest uksztaltowanie terenu-lezy w niecce,na jej dnie i zawsze bedzie tam smog.Poza tym otoczony jest gest najgesciej w Polsce zaludnionymi okolicami-i nie ma szans na zmnniejszenie tego tloku ludzkiego jaki tam jest.

   • 26 4

   • nasze kiełbasy przegoniły ich kiełbasy

    • 6 2

   • 44%? w jakiej dzielnicy ? (1)

    • 1 0

    • sredni wzrost ceny transakcyjnej kupna mieszkania w Gdansku 2018 do 2019 -44%

     • 3 0

  • krakow to smog i galicyjska bida a wawka brzydka i zapchana. jedynie wroclaw trzyma poziom wraz z gdanskiem (1)

   • 4 2

   • Turystycznie to Kraków a potem długo, dłuuugo nic

    Wejdź na jakiekolwiek zagraniczne forum turystyczne.

    • 3 4

 • Brawo (3)

  czyli miasto jest atrakcyjne i się rozwija, jak by tak nie było to ludzie emigrowali by z Gdańska za pracą i czekali tylko na pogodę co by turyści trochę zostawili.

  • 24 16

  • (2)

   Młodzi właśnie emigrują za pracą do Warszawy, bo ceny mieszkań takie same, a zarobki dużo wyższe.

   • 12 7

   • (1)

    Warszawa to już od dawna żadna atrakcja, w Gdańsku możesz podobnie zarobić, duża kasa jest w Skandynawii i dla kumatych w Londynie

    • 11 2

    • amen

     • 4 0

 • (1)

  Kupuja by przeprac nielegalnie zarobine w Europie/swiecie pieniadze a nie ,ze w Gdansku/trojmiescie jest pieknie.
  Cudoziemcow nikt nie sprawdza moga kupowac tyle mieszkan /nieruchomisci ile chca.

  • 94 20

  • A teraz wez swoje majtki z wrzesnia i przepierz je bo czuc w calym 3miescie

   • 3 5

 • (5)

  Juz nawet banery/reklamy na płotach budów są w języku angielskim: ,,to sell, to rental"

  Swego czasu na banerze przy zieleniaku wisiała reklama Medi..sona ,,Space to rental"

  Polska dla kogo ?

  • 57 28

  • po angielsku jeszcze ok (2)

   niedlugo wszystko bedzie po ukrainsku.
   juz sa czasem bannery po ukrainsku.

   • 10 13

   • no i?

    szczypie cię? bo nie znasz języków? bo nie masz ani wykształcenia ani pieniędzy?

    • 6 3

   • nie będzie ukraińskich banerów bo niemcy nam ich zabierają ,nie będzie siły roboczej i ubędzie

    lekarzy i pięlęgniarek cieciu

    • 7 0

  • A co Ciebie boli ? Ze kto inny jest inteligentniejszy i ma wiecej kasy ? Rusz wielki Polaku swoja makowka i pokaz na co Ciebie

   stac.

   • 4 2

  • Space to rent / Rental Space (Nie 'space to rental') :)

   Space to rent / Rental Space (Nie 'space to rental') :)

   • 3 0

 • 3miasto w obiektywie portalu to chyba nie te 3miasto w którym ja żyję (6)

  Z wielu artykułów dowiaduję się, że mieszkam w miejscu,w którym mieszkanie jest obiektem zbiorowego pożądania. Super apartamenty, super restauracje, super firmy, super zarobki, super inwestycje.

  • 118 12

  • To że ci się nie powodzi życiowo (1)

   To wina portalu?
   Tak: Trójmiasto jest super miejscem do mieszkania, znajdziesz wiele świetnych restauracji, fajnych i pięknych miejsc. Ale trzeba chcieć to widzieć a nie stać na kupa g które się znalazło i lamentować jakie te życie jest paskudne. Sami sobie bagno we łbach tworzymy a potem płacz.

   • 13 21

   • tata kupił?

    • 5 3

  • warstwa nieszczęśliwych jest wszędzie na świecie (1)

   ty do niej należysz i stąd perspektywa twoja jest taka jaka jest, jedyne wyjście to wszystko co masz zainwestować w edukację swoich dzieci, ich dzieci i wnuki mają szansę wtedy i tylko wtedy zmienić klasę społeczną, około 3 generacji potrzeba o ile przetrwają i wtrywają i nie zostaną zniszczeni przez narkotyki takie jak alkohol, hazard, religię czy podobne

   • 7 4

   • Zeby ci nie było łyso jak sprzatacze i pielęgniarki będą zarabiac wiecej

    Od wykształconych w innym fachu jak jest to w innych krajach

    • 3 2

  • Widocznie należysz do grupy "dajcie mi bo mi się należy" lub "każdy kto ma więcej niż ja musi być złodziejem"

   • 3 4

  • Te 3miasto? Po jakiemu to? Po "buraczemu".

   • 2 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Open house Gdynia 2022
muzyka na żywo, wystawa, spacer
maj 20-22
piątek - niedziela, g. 17:30
Gdynia
Wstęp wolny
Dni Otwarte marki Herman Miller
spotkanie, pokaz, dni otwarte
maj 20-21
piątek - sobota
Gdańsk, Krusel Home/Office
Wstęp wolny

Ogłoszenia polecane

Mieszkania Domy
Cena
Gdańsk Jelitkowo
27650 zł/m2
Gdynia Orłowo
20750 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
18850 zł/m2
Gdańsk Młode Miasto
17400 zł/m2
Sopot Dolny Sopot
25250 zł/m2
Sopot Górny Sopot
18600 zł/m2
Gdynia Kamienna Góra
17400 zł/m2
Gdańsk Śródmieście
15550 zł/m2
Gdańsk Oliwa
13400 zł/m2
* na podstawie bazy ofert Trojmiasto.pl