Wiadomości

stat

Obcokrajowcy kupują coraz więcej mieszkań w Trójmieście

Zakup mieszkania przez obcokrajowców staje się w Trójmieście coraz bardziej popularny. Warto jednak wiedzieć, że taka transakcja często wygląda inaczej niż w przypadku polskich obywateli.
Zakup mieszkania przez obcokrajowców staje się w Trójmieście coraz bardziej popularny. Warto jednak wiedzieć, że taka transakcja często wygląda inaczej niż w przypadku polskich obywateli. fot. 123rf.com/Dmitrii Shironosov

Coraz więcej obywateli zagranicznych kupuje w Trójmieście mieszkania. Przyciąga ich tu praca w zagranicznych korporacjach czy budownictwie. Różnica jest jednak taka, że firmy i obywatele z Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie potrzebują na taką transakcję zezwolenia, a osoby spoza tego obszaru, które chcą zainwestować, muszą je uzyskać.Czy obcokrajowcy powinni mieć możliwość nieograniczonego zakupu nieruchomości w Polsce?

tak 24%
tak, ale tylko obcokrajowcy z terenu UE 20%
nie mam zdania na ten temat 10%
nie 46%
zakończona Łącznie głosów: 1078
Od 2016 roku nabywcy (zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne) z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (poza krajami UE są w nim Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz Szwajcarii nie muszą uzyskiwać zezwolenia na nabywanie w Polsce nieruchomości. Dlatego w 2018 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji takich pozwoleń wydało zaledwie 89, na zakup 109 lokali mieszkalnych i użytkowych. Powierzchniowo w województwie pomorskim takich transakcji było ponad dwa razy więcej niż w reszcie kraju. W skali kraju ponad połowę takich zezwoleń otrzymali obywatele Ukrainy.

- Trójmiejskim rynkiem mieszkaniowym interesują się zarówno zagraniczne fundusze inwestycyjne, jak i inwestorzy indywidualni. Są to głównie obywatele krajów skandynawskich, zwłaszcza Norwegowie oraz Szwedzi, ale również Brytyjczycy, Niemcy czy Rosjanie - ocenia Agata Karolina Lasota, dyrektor zarządzająca w LBC Invest. - Według moich obserwacji takich nabywców sukcesywnie przybywa i sądzę, że ta tendencja będzie się utrzymywać, ponieważ Polska staje się atrakcyjnym rynkiem dla obcokrajowców. Nieruchomości w Trójmieście cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów z uwagi na atrakcyjną lokalizację oraz duży potencjał biznesowy tej części Polski.

Na Pomorze przyciąga pracaOtwieranie przez zagraniczne korporacje oddziałów biznesowych w Trójmieście jest jedną z najważniejszych przyczyn wzrostu zainteresowania zakupem nieruchomości przez obcokrajowców.

- Do takich centrów biznesowych i finansowych z centrali przenoszeni są managerowie. Są oni zainteresowani mieszkaniami dwu- i trzypokojowymi, ale w wysokim standardzie. Dzielnice, gdzie chcieliby zamieszkać, muszą być dobrze skomunikowane. W Gdańsku najwięcej takich transakcji przy naszym pośrednictwie dotyczyło nieruchomości zlokalizowanych we Wrzeszczu, Oliwie i Przymorzu. Na 100 transakcji miesięcznie, przeprowadzanych w naszym biurze, od dwóch do pięciu dotyczy właśnie zakupu przez obcokrajowców - podsumowuje Marcin Bystry z Pepper House.

Ogłoszenia. Mieszkania dwu- i trzypokojowe w Gdańsku

Nowy Apartament w centrum Gdańska z miejscem w hali garażowej w cenie
1 900 zł
Gdańsk Śródmieście
Mieszkanie blisko morza, 2 pok.
290 000 zł
Gdańsk Przymorze
MIESZKANIE 66.63 m2 WRZESZCZ
595 000 zł
Gdańsk Wrzeszcz
MIESZKANIE 66.63 m2 WRZESZCZ

- Bardzo ważną grupą są oczywiście pracownicy z Ukrainy. Ta grupa przenosi się tu całymi rodzinami - dodaje Piotr Zwoliński z tej samej agencji. - Bardzo dużo obywateli Ukrainy jest zainteresowanych kupnem mieszkania w Gdańsku. Wybierają oni zakup spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu, bo jest to duże ułatwienie proceduralne - nie jest w tym przypadku wymagane zezwolenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale niestety nie ma tak wielu nieruchomości w sprzedaży spełniających ten warunek, tymczasem na uzyskanie pozwolenia trzeba czekać od pół roku do roku.

Procedury dotyczące zakupu mieszkań- Proces nabywania nieruchomości przez cudzoziemców różni się od sytuacji, gdy nieruchomość w Polsce kupuje polski obywatel. Szczegóły tej procedury reguluje Ustawa z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jako że wyodrębniony, samodzielny lokal mieszkalny jest w sensie prawnym nieruchomością, przepisy tej ustawy również obejmują transakcje na rynku mieszkaniowym - mówi adwokat Tomasz Janik.
Zezwolenie ministra spraw wewnętrznych i administracji jest wydawane w formie decyzji administracyjnej.

- Zgodnie z ustawą zakup przez cudzoziemca prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, które wydawane jest na wniosek w drodze decyzji administracyjnej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest m.in. osoba fizyczna nieposiadająca polskiego obywatelstwa - mówi radca prawny Mateusz Jasiński. - Warto przy tym podkreślić, że zakup nieruchomości w Polsce nie jest podstawą do uzyskania polskiego obywatelstwa, a nawet otrzymania zezwolenia na pobyt w kraju.

Nie każdy obcokrajowiec musi mieć zezwolenie- Zakup nieruchomości bez zezwolenia powoduje, że czynność taka jest nieważna i nie wywołuje skutków prawnych, a nieważność takiej transakcji może stwierdzić sąd. Zaznaczyć jednak należy, że przepisy ustawy różnicują sytuację cudzoziemców: obywatele lub przedsiębiorcy z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Unii Europejskiej, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii oraz Konfederacji Szwajcarskiej, są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia i mogą nabywać nieruchomości w Polsce na takich zasadach, jak obywatele polscy - wyjaśnia adwokat Tomasz Janik.
Ustawa przewiduje także inne wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia.

- Zgodnie z przepisami ustawy niewymagane jest uzyskanie zezwolenia na nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu Ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości, lub samodzielnego lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że zarówno cudzoziemcy spoza obszaru UE i czterech wymienionych wyżej państw, jak i obywatele czy przedsiębiorcy z tego właśnie obszaru mogą nabywać w Polsce mieszkania w sposób w zasadzie swobodny - dodaje adwokat Tomasz Janik.

Czytaj także: porady prawnika w serwisie Dom i Nieruchomości


Radca prawny Mateusz Jasiński tłumaczy, że o zezwolenie nie musi ubiegać się także cudzoziemiec:
  • zamieszkujący w Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej pięć lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • będący małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkujący w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej dwa lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli nabywa nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków.


- Należy jednak mieć na uwadze, że przy nabyciu przez obywateli spoza EOG i Konfederacji Szwajcarskiej nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej nie korzysta się z przewidzianych wyłączeń. Oznacza to wprost, że zakup nieruchomości na obszarze Gdańska, Gdyni czy Sopotu, czyli w miejscowościach znajdujących się w strefie nadgranicznej w świetle rozporządzenia wydanego na podstawie art. 12 ust. 4 Ustawy z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, wymaga uzyskania przez cudzoziemca odpowiedniego zezwolenia - wyjaśnia radca prawny Mateusz Jasiński.

Udział w gruntach lub udział w nieruchomościW przypadku zakupu lokali mieszkalnych często dochodzi również do nabywania udziału w gruntach, które formalnie są przecież odrębnymi nieruchomościami.

- Zwolnienie dotyczące nabywania lokalu mieszkalnego nie obowiązuje w takiej sytuacji, a nabywający je cudzoziemiec spoza UE, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii musi uzyskać osobną zgodę ministra na zakup choćby niewielkiego udziału w gruncie wspólnym i to nawet położonego poza strefą nadgraniczną. Analogicznie sprawa wygląda w sytuacji, gdy dochodzi do nabycia udziałów w nieruchomości, w której są lokale mieszkalne, ale nie zostały one wyodrębnione. Wtedy również zezwolenie ministra jest konieczne - wyjaśnia adwokat Tomasz Janik.

Czytaj także: jeden kredyt na zakup i wykończenie nieruchomości


Ustawa przewiduje także sytuacje, w których może zwolnić niektórych obcokrajowców z konieczności uzyskania zezwolenia na zakup udziału w gruncie czy nieruchomości.

Także w tym przypadku zwolnienie takie dotyczy m.in.:

  • cudzoziemców zamieszkujących w Polsce co najmniej przez pięć lat od udzielenia im zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • obcokrajowców będących małżonkami obywateli polskich i zamieszkujących w Polsce co najmniej dwa lata od udzielenia im zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, o ile dotyczy to nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków.

Zezwolenie na nabycie nieruchomości wydawane jest na wniosek cudzoziemca i ważne jest dwa lata od daty jego wydania. Wnioskodawca musi wykazać, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską. Katalog tych okoliczności znajduje się w art. 1a ust. 1 ustawy i są nimi w szczególności: posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim, posiadanie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, członkostwo w zarządzie przedsiębiorstwa mającego siedzibę na terytorium Polski, kontrolowanego przez osoby lub spółki będące cudzoziemcami oraz wykonywanie na terytorium Polski działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego. Ponadto zezwolenie może zostać wydane, jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także kiedy nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa. Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha - wyjaśnia radca prawny Mateusz Jasiński.
Obcokrajowcy, którzy są zobowiązani uzyskać zgodę, muszą złożyć odpowiedni i spełniający wymogi formalne wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji, a także poprzeć swoje żądanie odpowiednimi dokumentami i uiścić opłatę skarbową, która aktualnie wynosi 1570 zł.